Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Zamestnanci odboru starostlivosti o životné prostredie

Ing. Andrea Maráková

vedúca odboru, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, emisných kvôt a posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA)
Telefón  0905272547,0961 655754
Fax 0961 655769

Ing. Karol Pribilinec

Úsek štátnej vodnej správy, verejných vodovodov a kanalizácií, povodní, rybárstva a enviromentálnych škôd, ochrana pred povodňami
Telefón 0961 655756

Ing. Ján Hamar

Úsek štátnej vodnej správy a štátnej správy odpadového hospodárstva a obalov
Telefón 0961 655753

Ing. Iveta Masárová

Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, odpadového hospodárstva a obalov
Telefón 0961 655755