Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2021, pondelok
 

Zamestnanie hľadajú

 V databáze uvádzame údaje uchádzačov o zamestnanie. V prípade záujmu o zaradenie do databázy je potrebné zaslať požadované údaje v tvare:
Titul, meno,  priezvisko, aprobácia, bydlisko, č. tel., e-mail, prípadne nejakú poznámku a okres, v ktorom hľadáte miesto  mailom na adresu TA.13G4@YT.F1KARFTA@. V prípade získania zamestnania Vás žiadame, aby ste túto informáciu zaslali na uvedený e-mail z dôvodu  vyradenia z databázy. 

ROK 2021

Meno a priezvisko

Aprobácia /vzdelanie

Bydlisko

Číslo telefónu

E - mail

Poznámka

Okres

Zavedené

PaedDr. Milada Kopčányiová

dejepis- občianska náuka

Helsínska 18, 040 13 Košice-sídlisko Ťahanovce

0903 965 870

TA.4S3JFJ@GPGRG4@

Mám prax s výučbou na ZŠ a na SŠ.

Pracovné miesto si hľadám v Košiciach na druhom stupni ZŠ a na SŠ.

 

14.04.2021

Mgr. Ľudmila Dancáková, PhD.

ukončila som štúdium na Prešovskej univerzite v Prešove, aprobácia biológia - občianska výchova.

Bidovce 361, 044 45

0911 063 043 4FQ.RGS4I@S1FTSQ3SP.SRG4PHR@ Hľadám prácu: II. stupeň základná škola, stredná škola, gymnáziumPrax: Základná škola s materskou školou Bidovce  

14.04.2021

RNDr. JANA Rusinková

UPJŚ Košice, aprobácia predmetov Biológia-Chémia

Košice

0918-117450 4FQ.RGS4I@S3SZ.S1FT3GAHL@    

12.04.2021

Mgr. Marianna Oravcová

UPJŠ v Košiciach, pedagogická fakulta, učiteľstvo predmetov biológia - geografia

Baška 195
Košice-okolie

0904 844 244 4FQ.RGS4I@S1FQ1SLF.S33SGLS4@ ZŠ - 2.stupeň, SŠ, učiteľka MŠ - prax 2 roky v MŠ Košice a Košice-okolie  

07.01.2021

 

ROK 2020

Meno a priezvisko

Aprobácia /vzdelanie

Bydlisko

Číslo telefónu

E - mail

Poznámka

Okres

Zavedené

PhDr. Ján Marenčin

filozofia, dejepis, slovenský jazyk a literatúra, etická výchova a špeciálna pedagogika.

Sídlisko Okulka 7/1, 093 01 Vranov nad Topľou

+421 915 183 065

4FQ.RGS4I@3SZ.3GQ3YLS4@

Mám záujem o prácu učiteľa II. stupňa ZŠ a SŠ, prípadne školského špeciálneho pedagóga

 

05.11.2020

Mgr. Žaneta Feňáková

Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta, učiteľstvo dejepisu a filozofie

Želmanovce 54, 086 44 Kuková

+421 918 236 793

 

Hľadám zamestnanie na ZŠ,  Gymnáziách a Stredných školách 

Prešov a okolie

10.09.2020

Mgr. Patrícia Šutová

školský psychológ, kariérny poradca

Osloboditeľov 22, 066 01 Humenné

+421 944 220 291

4FQ.RGS4I@S1FKHA.SGQGLKSD@

Pracovné miesto hľadám v Humenskom okrese

Humenné

24.08.2020

Ing. Andrea Horňáková, PhD.

ukončené inžinierske štúdium, štátna skúška z ANJ (C1 – C2 úroveň), absolvované DPŠ

Havanská 18, 040 13 Košice

+421 905 183 532

4FQ.RGS4I@cS1FTS3LFU.SYLP3S@

Mám 8-ročnú prax ako učiteľka ANJ. Hľadám zamestnanie ako učiteľka ANJ na ZŠ, alebo asistentka učiteľa na ZŠ a SŠ.

Košice

20.08.2020

PaedDr. Marta Borisová

Ukončená pedagogická fakulta v odbore: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, rozširujúce štúdium: anglický jazyk s didaktikou pre 1. stupeň ZŠ na PU v Prešove, špeciálna pedagogika v odbore pedagogika mentálne postihnutých na UK v BA, I. a II. kvalifikačná skúška, rigorózna skúška.

Košice

+421 910 158 441

4FQ.RGS4I@S1FAGLF2.SKLS4@

23 ročná prax na 1. stupni ZŠ a ŠZŠ
Uchádzam sa o pozíciu učiteľky, vychovávateľky, pedagogického asistenta, a učiteľa pre predprimárne vzdelávanie.

Košice,
Košice - okolie

20.07.2020

PaedDr. Gabriela Kočišová

učiteľka primárneho vzdelávania
ukončené PdF v Prešove v odbore učiteľstvo ročníkov 1-4

Košice, Lesnícka 31, 040 11

+421 902 565 757

TA.WF2FD@S1FAGQFTSI@

mám 31-ročnú prax ako učiteľka 1-4, aj 5-9 TEV, ovládam MS Office, školenia z ETV, PC, TEV, tréner Šport.akad.M.Tótha,
prijmem aj prácu asistentky

Košice

16.07.2020

Mgr. Matúš Burda

DEJ - OBN

SNP 20 Humenné 066 01

 

4FQ.RGS4I@SPLH2.AHKS4@

počítačové znalosti na vysokej úrovni, publikačná činnosť (knihy, zborníky, odborné príspevky), tréner a športový manažér ŠK Gymnázium Humenné (volejbal), znalosť anglického jazyka; člen KVH Beskydy

 

10.07.2020

Mgr. Andrea Šujanská, PhD.

- ukončená Prírodovedecká fakulta Košice
- biológia, geografia, + cestovný ruch
certifikát:    osvedčenie z nemeckého jazyka s celoštátnou platnosťou
- prax na gymnáziu aj základnej škole, certifikát ECDL.

Idanská 27
040 01 Košice

+421 908 363 697

4FQ.RGS4I@áTA3SZHA.SYLP3S@

Prijmem prácu aj na polovičný úväzok

Košice, Košice-okolie

02.07.2020

Mgr. Nicole Perháčová

Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta učitelstvo v kombinácii predmetov učiteľstvo dejepisu a výchovy k občianstvu.

Toryská 12
040 11 Košice-Západ

+421 915 911 902

4FQ.RGS4I@RFQG3.S1FQSULYD@

Hľadám zamestnanie ako na ZŠ tak aj na Gymnáziách a Stredných školách

Košice a Košice - okolie

30.06.2020

Mgr. Lucia Sedláčková

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, učitelstvo psychológie a španielskeho jazyka a literatúry

Michalovská 9, 040 1 1 Košice

+421 908 288 071

4FQ.cGS4I@bVSGAHRYA@

Mám ročnú prax ako učitel'ka v jazykovej škole a ročnú prax v realizovaní preventívneho programu pri prevencii extrémizmu. Prijmem prácu aj na čiastočný úvüzok ako pedagogický asistent, školský psychológ, vychovávatel'.
Zamestnanie hľadám od 1.9.2020

 

15.06.2020

PaedDr. Zlatica Horňáková

matematika-pedagogika-informatika + špeciálna pedagogika

Košice

+421 907 995 551

4FQ.RGS4I@S1FTS3LFU@

Mám pedagogickú prax 10 rokov na ZŠ, SOŠ, LVS.

 

22.05.2020

Erika Illésová

špeciálna pedagogika pre vychovávateľov v špeciálnych školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach a Vychovávateľstvo

Gaštanová 4, 040 01 Košice

+421 948 197 764

4FQ.RGS4I@0mS1FAYRRG.STGLY@   Košice a Košice - okolie

15.05.2020

Katarína Podhorská

Učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo

Nižná Kamenica 121

+421 903 833 321

4FQ.RGS4I@S3GLSKST.S1FAFLSZ@ Prijmem prácu pedagogického asistenta alebo Vychovávateľa v ŠKD Košice-okolie, Košice

10.02.2020

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)