Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Zamestnanie hľadajú

 V databáze uvádzame údaje uchádzačov o zamestnanie. V prípade záujmu o zaradenie do databázy je potrebné zaslať požadované údaje v tvare:
Titul, meno,  priezvisko, aprobácia, bydlisko, č. tel., e-mail, prípadne nejakú poznámku a okres, v ktorom hľadáte miesto  mailom na adresu skolstvo.ke@minv.sk. V prípade získania zamestnania Vás žiadame, aby ste túto informáciu zaslali na uvedený e-mail z dôvodu  vyradenia z databázy. 

ROK 2020

Meno a priezvisko

Aprobácia /vzdelanie

Bydlisko

Číslo telefónu

E - mail

Poznámka

Okres

Zavedené

Mgr. Žaneta Feňáková

Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta, učiteľstvo dejepisu a filozofie

Želmanovce 54, 086 44 Kuková

+421 918 236 793

 

Hľadám zamestnanie na ZŠ,  Gymnáziách a Stredných školách 

Prešov a okolie

10.09.2020

Mgr. Patrícia Šutová

školský psychológ, kariérny poradca

Osloboditeľov 22, 066 01 Humenné

+421 944 220 291

patricia.sutova@gmail.com

Pracovné miesto hľadám v Humenskom okrese

Humenné

24.08.2020

Ing. Andrea Horňáková, PhD.

ukončené inžinierske štúdium, štátna skúška z ANJ (C1 – C2 úroveň), absolvované DPŠ

Havanská 18, 040 13 Košice

+421 905 183 532

andrea.hornakova1@gmail.com

Mám 8-ročnú prax ako učiteľka ANJ. Hľadám zamestnanie ako učiteľka ANJ na ZŠ, alebo asistentka učiteľa na ZŠ a SŠ.

Košice

20.08.2020

Mgr. Eva Zuček

BIO_GEO_ANJ

Košice

 

evazucek@gmail.com

ZŠ, SŠ

Košice

28.07.2020

PaedDr. Marta Borisová

Ukončená pedagogická fakulta v odbore: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, rozširujúce štúdium: anglický jazyk s didaktikou pre 1. stupeň ZŠ na PU v Prešove, špeciálna pedagogika v odbore pedagogika mentálne postihnutých na UK v BA, I. a II. kvalifikačná skúška, rigorózna skúška.

Košice

+421 910 158 441

marta.borisova@gmail.com

23 ročná prax na 1. stupni ZŠ a ŠZŠ
Uchádzam sa o pozíciu učiteľky, vychovávateľky, pedagogického asistenta, a učiteľa pre predprimárne vzdelávanie.

Košice,
Košice - okolie

20.07.2020

PaedDr. Gabriela Kočišová

učiteľka primárneho vzdelávania
ukončené PdF v Prešove v odbore učiteľstvo ročníkov 1-4

Košice, Lesnícka 31, 040 11

+421 902 565 757

gakocisova@pobox.sk

mám 31-ročnú prax ako učiteľka 1-4, aj 5-9 TEV, ovládam MS Office, školenia z ETV, PC, TEV, tréner Šport.akad.M.Tótha,
prijmem aj prácu asistentky

Košice

16.07.2020

Mgr. Matúš Burda

DEJ - OBN

SNP 20 Humenné 066 01

 

matus.burda@gmail.com

počítačové znalosti na vysokej úrovni, publikačná činnosť (knihy, zborníky, odborné príspevky), tréner a športový manažér ŠK Gymnázium Humenné (volejbal), znalosť anglického jazyka; člen KVH Beskydy

 

10.07.2020

Mgr. Andrea Šujanská, PhD.

- ukončená Prírodovedecká fakulta Košice
- biológia, geografia, + cestovný ruch
certifikát:    osvedčenie z nemeckého jazyka s celoštátnou platnosťou
- prax na gymnáziu aj základnej škole, certifikát ECDL.

Idanská 27
040 01 Košice

+421 908 363 697

andrea.sujanská@gmail.com

Prijmem prácu aj na polovičný úväzok

Košice, Košice-okolie

02.07.2020

Mgr. Nicole Perháčová

Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta učitelstvo v kombinácii predmetov učiteľstvo dejepisu a výchovy k občianstvu.

Toryská 12
040 11 Košice-Západ

+421 915 911 902

perhacova.nicol@gmail.com

Hľadám zamestnanie ako na ZŠ tak aj na Gymnáziách a Stredných školách

Košice a Košice - okolie

30.06.2020

Mgr. Lucia Sedláčková

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, učitelstvo psychológie a španielskeho jazyka a literatúry

Michalovská 9, 040 1 1 Košice

+421 908 288 071

selusia93@gmai1.com

Mám ročnú prax ako učitel'ka v jazykovej škole a ročnú prax v realizovaní preventívneho programu pri prevencii extrémizmu. Prijmem prácu aj na čiastočný úvüzok ako pedagogický asistent, školský psychológ, vychovávatel'.
Zamestnanie hľadám od 1.9.2020

 

15.06.2020

PaedDr. Zlatica Horňáková

matematika-pedagogika-informatika + špeciálna pedagogika

Košice

+421 907 995 551

hornakova@gmail.com

Mám pedagogickú prax 10 rokov na ZŠ, SOŠ, LVS.

 

22.05.2020

Erika Illésová

špeciálna pedagogika pre vychovávateľov v špeciálnych školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach a Vychovávateľstvo

Gaštanová 4, 040 01 Košice

+421 948 197 764

erika.illesova50@gmail.com   Košice a Košice - okolie

15.05.2020

Katarína Podhorská

Učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo

Nižná Kamenica 121

+421 903 833 321

jarosova.katarina@gmail.com Prijmem prácu pedagogického asistenta alebo Vychovávateľa v ŠKD Košice-okolie, Košice

10.02.2020

ROK 2019

Meno a priezvisko

Aprobácia /vzdelanie

Bydlisko

Číslo telefónu

E - mail

Poznámka

Okres

Zavedené

Mgr. Lucia Vrablova

ucitelstvo dejepisu a slovenskeho jazyka a literatury

Porac 143

0918 371 525

lucinka613@gmail.com

 

Kosicky okres

28.11.2019

Mgr. Lenka Pijaková

Matematika-Chémia

Čaňa, Tehelná 12

0910 613 296

lenkaujjobagyova@gmail.com

Prijmem prácu aj na čiastočný úväzok

Košice, Košice-okolie

24.10.2019

Mgr. Sandra Štefková

BIO,OBN

Drienovská Nová Ves 252

0915 698 496

sandra.stefkova@gmail.com

 

 

01.09.2019

Mgr. Oľga Szekeressová

INF, NEJ

 Bernoláková 35, Košice

 0910 591 599

 solinka001@gmail.com

 Príjmem prácu aj na čiastočný úväzok

 Košice,
 Košice-vidiek

 27.08.2019

Mgr. Martin Jesenský, PhD.

TSV, GEO

 Dubová 4, 010 07 Žilina

 0944 380 165

 martinjesensky2@gmail.com

 Príjmem prácu na čiastočný úväzok aj v rozsahu do 25 %

 Košice

 20.08.2019

Mgr. Ľubica Vargočková

DEJ, NAV

 Hlavná 4/7, 044 10 Geča

 0905 662 903

 l.vargockova@gmail.com

 viacročná prax na ZŠ a SŠ, prijmem miesto aj ako asistentka učiteľa

 Košice,
 Košice-vidiek

 29.07.2019

Alžbeta Danková

učiteľka predprimárneho vzdelávania

 049 44 Hrhov 90

 0915 144 614

 

 

 Košice-vidiek, Rožňava

 16.07.2019

Bc. Mária Kačírová

Sociálna práca s Bc., a Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Spišská Nová Ves

 0915 932 687

 ma.kocisova@gmail.com

 Mám záujem o pozície: učiteľ v MŠ, pedagogický asistent, vychovávateľ v ŠKD

 Mesto 
 Spišská Nová Ves
 a blízke okolie mesta

 27.06.2019

PaedDr. Libuše Daněková

FF UPJŠ, PdF UPJŠ v Košiciach ANJ  RUJ  HUV

Levočská 5  040 12  Košice

 0908 360 568
 055/ 2743 660

 ldanekova@centrum.sk

 Hľadám pracovné miesto uČiteľky pre ANJ,RUJ,HUV, na ZŠ,gymnáziách, SPŠ, SOŠ

 Košice,
 Košice - okolie,
 Prešov,
 Preśov- okolie

 13.06.2019

Mgr. Zuzana Sobotková

Slovenský jazyk a literatúra, dejepis a masmediálne štúdia

Miškovecká 8, Košice

 +421 944 774 468

 

 zamestnanie si hľadám od septembra 2019

 Košice, 
 Košice – okolie

 11.06.2019

Mgr. Monika Kunayová

Prešovská univerzita, pedagogická fakulta, odbor špeciálna pedagogika. Mám záujem o pozície v obore špeciálna pedagogika - učiteľka  pre predprimárne vzdelávanie, pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg a iné voľné pracovné miesta podľa mojej kvalifikácie

Košice

 0948 234 834

 kunayová.monika@gmail.com

 

 Košice

 29.05.2019

PaedDr. Zuzana Birčáková

učiteľ s druhou atestáciou, odbor slovenský jazyk - náboženská výchova 

Poprad

 0908 382 828

 bircakova@gmail.com

 

 Spišská Nová Ves

 17.05.2019

Mgr. Martin Lukáč

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava-Sociálna práca, vychovávateľ, pedagogický asistent

Svidník

 0902 576 826

 1Lukac@centrum.sk

 

 Prešov, Svidník,
 Bardejov,
 Košice a okolie

 06.05.2019

Mgr. Dana Kaňuchová

učiteľstvo ekológie a geografie (od budúceho šk. roka doplňujúce štúdium elementárna pedagogika)

Radvanovce

 0948 343 070

 danka.kanuchova@gmail.com

 

 Košice, Prešov

 02.05.2019

PaedDr. Daniela Posypanková, PhD.

učiteľstvo predmetov BIO -NV stredné školy, základne školy ukončené RŠŠP rigorózna skúška v programe učiteľstvo NV PhD v odbore sociálna práca

Sobrance

 9015 510 128

 danielaposypankova@gmail.com

 Momentálne pracujem v BB, hľadám prácu najlepšie od septembra 2019     

 Košice, Michalovce

 18.03.2019

 Mgr. Andrea Šujanská

 učiteľ biológia, geografia – stredné školy, základné školy

 

 0908 363 697

 andrea.sujanska@gmail.com

 

 

 14.03.2019

 

ROK 2018

Meno a priezvisko

    
Aprobácia /vzdelanie

   
Bydlisko

Číslo telefónu

   
E - mail

    
Poznámka

   
Okres

    
Zavedené

Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art.

špeciálny pedagóg - psychopéd

Hažín 51, 072 34 okr. Michalovce

0908 113 795

marek.hrdinsky@gmail.com

dovoľujem si ponúknuť moje skúsenosti z práce špeciálneho pedagóga, manažéra v sociálnych službách

Michalovce

31.12.2018

Mgr. Pavol Ičo

SJL (absolvent odboru slovenský jazyk a literatúra na FF PU  Prešove a Doplňujúceho pedagogického štúdia na UPJŠ v Košiciach)

Košice

0948 792 754

pavol.ico@gmail.com

5-ročná pedagogická prax ako učiteľ na gymnáziu, z toho 2 roky triedny učiteľ. Skúsenosti s výučbou SJL, ANJ, DEJ. Prekladateľská činnosť (z ANJ do SJ a naopak) a knižné vydanie prekladov vo vydavateľstve Tranoscius. Rozsiahla publikačná tvorba od roku 2001. Spoluautorstvo učebníc dejepisu pre 6. a 8. ročník ZŠ. Autor zbierky poviedok Podchod (Spolok Slovenských spisovateľov, 2018).

Košice

18.12.2018

Mgr. Natália Milichovská

Vyštudovaná škola Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach v odbore učiteľstvo história - etická výchova pre druhý stupeň základných škol a stredné školy.

Košice

0911 886 332

natalia.milichovska92@gmail.com

 

Košice a Košice - okolie.

12.12.2018

Mgr. Renáta Kováčová

Mám ukončenú teologickú fakultu v Prešove odbor učtelstvo naboženstva a etickej výchovy Svoj odbor som si doplnila o predmet  biologiu a o špeciálnu pedagogiku.

Haniska pri Košiciach 82, 04457 Košice okolie

0905 949 912

renakovacova@centrum.sk

Hladam si pracu ako učitelka. Pracovala som ako učitelka v špecialnej základnej škole v Pavlovciach nad Uhom.

 

10.12.2018

RNDr. Mgr. Peter Tomčik

Chémia / náboženská výchova

Ždiarska 1448/23
040 12 Košice

0907 591 815

tomcik2@gmail.com

Bez praxe. Doteraz som pracoval som v súkromnom sektore.

Košice, Košice-okolie, Prešov

22.10.2018

Bc. Maroš Hruška

Učiteľ odborných predmetov, majster odborného výcviku, špeciálna pedagogika      

Košice

0915 169 610

m.hruska6@gmail.com

Hľadám si miesto ako učiteľ odborných predmetov, alebo majstra odborného výcviku zameraného na pozíciu 
kuchár- čašník-hostinský-barman

Košice, Košice-okolie, Prešov

12.10.2018

Eva Farkašová

som na dôchodku a mám vzdelanie a špecializáciu na učiteľstvo 1-4 ako aj špecializáciu do školského klubu detí. Mám dlhoročnú prax a skúsenosti s deťmi a chcela by som sa ešte aktívnym spôsobom zapojiť do života v spoločnosti.

Jazmínová 6, Košice

0918 306 718

 

Prosím o kontakt formou mobilného telefónu, pretože aktuálne nemám k dispozícii mail.

 

04.09.2018

Bc. Lenka Kuchnová

Predškolská a elementárna pedagogika v Prešove

Sobrance

0918 399 905

lenkakuchnova@gmail.com

práca učiteľky v MŠ, vychovávateľky v ŠKD, asistentka učiteľa.

Sobrance, prípadne okolie Michaloviec.

04.09.2018

Mgr. Olga Szekeressová

učiteľka INF a NEJ

Košice

 

0910 591 599

 

solinka001@gmail.com

hľadám si miesto učiteľky na ZS, SS

Košice, Košice okolie

23.08.2018

PaedDr. Marta Borisová

Ukončená pedagogická fakulta v odbore: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, rozširujúce štúdium: anglický jazyk s didaktikou pre 1. stupeň ZŠ na PU v Prešove, špeciálna pedagogika v odbore pedagogika mentálne postihnutých na UK v BA, I. a II. kvalifikačná skúška, rigorózna skúška.

Košice

0910 242 822

marta.borisova@gmail.com

23- ročná prax na 1. stupni ZŠ.

Košice, Košice- okolie

23.08.2018

Mgr. Mária Klaciková

SJL - DEJ

Košice

0903 552 821

klacikovam@centrum.sk

hľadám si miesto učiteľky na ZŠ, SŠ 

Košice

13.08.2018

Mgr. Martina Pecuchová

ANJ - DEJ

Košice

0918 373 763

martinapecuchova@gmail.com

 

Košice, Košice - okolie

08.08.2018

Mgr.art.Edmund Garbár,DiS.art.

Rómsky jazyk, dejiny a literatúra sláčikových nástrojov Mgr.art. štátnice Bc. štátnice - Dejiny hudby a hudobná teória

SNP 55, Košice 04011

0907 301 775

edmund4@post.sk

Hľadám si prácu ako učiteľ rómskeho jazyka, huslí, violy, poprípade aj klávesy - gitaru, ..., hudobnej náuky-hudobnej výchovy, hudobnej teórie, dejín hudby - poprípade vychovávateľ

Košický a prešovský región

01.08.2018

Ing. Juliana Kajňáková

Vysokoškolská pedagogika

Košice

0905 354 685

juliana.strelecova@centrum.sk

Mám záujem učiť na MŠ, ZŠ, SŠ

 

18.07.2018

Mgr. Lýdia Žingorová

Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne P

Osloboditeľov 20, Olcnava 05361 

0908 260 122

zingorova.lydia@centrum.sk

 

Krompachy, Levoča, Prešov, Košice

18.07.2018

PaedDr. LIBUŠE
DANĚKOVÁ

ANJ , RUJ,  HUV ( FF UPJŠ, PdF UPJŠ )

LEVOČSKÁ  5  04012  KOŠICE

0908 360 568

ldanekova@centrum.sk

HĽADÁM  PRACOVNÉ  MIESTO UČITEĽKY  ZŠ, GYMNÁZIA, SOŠ, SPŠ

KOŠICE, KOŠICE - OKOLIE PREŠOV,  PREŠOV - OKOLIE

02.07.2018

Ing. Pavla Živčáková

AJ, učiteľ odborných predmetov

Spišská Nová Ves

0918 160 954

zivcakova.pavla@gmail.com

Hľadám si prácu ako učiteľka, asistentka učiteľa, triedna učiteľka, alebo výchovná poradkyňa v Spišskej Novej Vsi a okolí ako kvalifikovaná alebo nekvalifikovaná učiteľka na akýkoľvek úväzok. Mám dopravné vysokoškolské vzdelanie, pedagogické minimum a štátnu jazyková skúšku z AJ.

 

20.06.2018

PhDr. Ján Marenčin

dejepis, slovenský jazyk a literatúra, filozofia (občianska náuka), etická výchova, špeciálna pedagogika.

Sídlisko Okulka 7/1, 093 01 Vranov nad Topľou 0915 183 065 marencin.jan@gmail.com    

18.06.2018

Bc. Ivana Železníková

Predškolská a elementárna pedagogika

Krušovská 1631/34, Topoľčany 955 01

0907 501 234

ivanazeleznikova@gmail.com

hľadám si miesto učiteľky v MŠ, vychovávateľky v ŠKD na ZŠ, vychovávateľky v detskom domove, prípadne miesto pedagogickej asistentky na akýkoľvek úväzok. Miesto výkonu práce okres Topoľčany prípadne okolie.

 

18.06.2018

Mgr. Daniela Špinerová

BIO - CHE

Košice

uvediem mailom

dany.spinerova@gmail.com

hľadám miesto učiteľky na ZŠ, SŠ, OG (prax 3 roky)

Košice, resp. blízke okolie

13.06.2018

Mgr. Mária Hradiská

geografia - výchova k občianstvu

Smižany

0904 849 017

hradiska.maria@gmail.com

hľadám si miesto učiteľky na ZŠ alebo SŠ, prípadne pedagogickej asistentky

LE, SNV, PP

11.06.2018

Mgr. Stanislav Semanco

tická výchova, občianska výchova (ešte sa dokončuje štúdium občianskej výchovy popri práci - čiže diaľkovo)
Prešovská univerzita, Teologická fakulta, Filozofická fakulta
Špeciálna pedagogika - kvalifikačné štúdium, Pedagogika mentálne postihnutých, Pedagogika psychosociálne narušených, PdF UK Bratislava
      
Bydlisko:

číslo telefónu:
e-mail: 
Poznámka:
Okres:

J.Murgaša 27,

071 01  Michalovce

0944 068 293

semanco.stanislav@gmail.com

Hľadám si prácu ako učiteľ (prax mám zo zastupovania), prípadne ako pedagogický asistent. Ešte si dokončujem štúdium (diaľkovou formou) o predmet  Občianska náuka.

Košice, Prešov, Michalovce, Humenné, Bratislava,Senica, Skalica

11.06.2018

Mgr. Ivana Suváková

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených (etopédia)

Prešov

0944 113 010

suvakova.ivana@gmail.com

Som čerstvou absolventkou PFPU a hľadám si prácu na pozícii učiteľky pre primárne vzdelávanie, v LVS, prípadne v špeciálnej škole ako pedagogický asistent, vychovávateľka v detskom domove, rovnako sa zaujímam aj o pedagogické pôsobenie pri žiakoch zo sociálne znevýhodneného prostredia,

Prešov, mesto Košice

07.06.2018

Mgr. Erika Saričová

AJ

Michalovce

0948 527 709 macuraerika@gmail.com

Hľadám si miesto ako učiteľka, vychovávateľka, popr. asistentka učiteľa na akýkoľvek úväzok

Košice, Sobrance, MI, HU, TV

06.06.2018

RNDr. Dana Čurillová

chémia

Košice

0904 361 262 curillovad@gmail.com

Hľadám pracovné miesto učiteľky ZŠ, gymnázia alebo SOŠ na akýkoľvek úväzok

Košice, Košice-okolie

04.06.2018

Mgr. Erika Bekecsová

Nemecký jazyk a literatúra / Geografia

Košice západ

0918 182 586 erika.bekecova@gmail.com

 Samostatný pedagogický zamestnanec, triedny učiteľ, výchovný poradca. Prax: spolu 10rokov, obchodná akadémia, gymnázium, ZŠ

 

09.05.2018

Mgr. Jozefína Fričová

Matematika, Anglický jazyk a Náboženstvo

Košice

0902 459 074

jozefina.fricova@gmail.com

Hľadám miesto učiteľa

v Košiciach a v Košiciach okolí

09.05.2018

Mgr Zdenka Liščinská

matematika-fyzika

Obišovce

0907 234 414

 

6 rokov praxe

Prešov a okolie, Košice a okolie

09.05.2018

Mgr. Viera Dudíková

učiteľstvo akademických predmetov Biológia-Geografia

Kpt. Jaroša 4, 040 22 Košice

0903 500 530

vierka.sikorova@gmail.com

Hľadá si prácu ako učiteľka, prípadne vychovávateľka v MŠ, ŠKD, ZŠ, SŠ na akýkoľvek úväzok

Košice a Košice okolie

24.04.2018

Mgr. Iveta Pačutová 

Rj. – Dejepis

Košice

0907 150 528

ivpa.ivpa@centrum.sk

hľadám prácu na čiastočný úväzok, popr.celý, najlepšie iba Ruský jazyk, prax 7 rokov ZŠ, 7rokov ako lektor Rj.na jazykovej škole, praca- Košice,ZŠ, SŠ, Odborné školy.

 

23.04.2018

Mgr. Gabriela Ficová

SJL - DEJ

Humenné

0917 599 998

ficova.gabika@gmail.com

Prax na 2. stupni ZŠ - výučba SJL v 5.-9. ročníku
Prax na 1. stupni ZŠ - výučba SJL a ANJ, pedagogická asistencia pri dieťati s ŤZP;
Hľadám pracovné miesto učiteľky ZŠ, gymnázia alebo SOŠ

Košice, Košice okolie, Prešov

20.04.2018

Mgr. Lívia Friedrichová

učiteľ pre 1. stupeň ZŠ

Hanojská 3, 04013 Košice

0904 154 209

livia.strakova1963@gmail.com

Hľadám prácu v ZŠ , mám 29 ročnú prax, učila som aj v malotriedke.

Košice a okolie

04.04.2018

RNDr. Mgr. Peter Tomko, PhD.

učiteľstvo akademických predmetov Biológia-Chémia

Nešporova 24, Košice

0948 159 810

tomkopeter3@gmail.com

 

Košice

27.02.2018

Bc. Ivana Suváková

predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených (etopédia)

Ďumbierska 16, Prešov

0944 113 010

suvakova.ivana@gmail.com

Som študentkou posledného ročníka Mgr. stupňa štúdia Pedagogickej fakulty v Prešove odboru učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených, hľadám si prácu v MŠ, ZŠ, LVS, špeciálnej škole ako učiteľka, asistentka učiteľa, vychovávateľka v detskom domove

Prešov, Košice

07.02.2018

PaedDr. Iveta Diňová

SJL - Pg

Šrobárova 2 Prešov

0918 136 658

iveta.dinova@gmail.com

Hľadám prácu v ZŠ, SŠ,  mám 16 ročnú prax, skúsenosti s prácou aj v ZŠ, aj SŠ, so žiakmi zo SZP.

Prešov a  Košice

19.01.2018