Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. september 2021, piatok
 

Zariadenia migračného úradu

V pôsobnosti migračného úradu sú AZYLOVÉ ZARIADENIA:

1. záchytný tábor v Humennom,

2. pobytový tábor v Opatovskej Novej Vsi,

3. pobytový tábor v Rohovciach,

4. prijímacie centrá v  priestoroch medzinárodných letísk v  Bratislave, v Košiciach a v Poprade (zriadené riaditeľom migračného úradu v súvislosti s realizáciou Schengenskej dohody na účely konania o azyle),

5. prijímacie centrum v  záchytnom tábore v Humennom.

 

ZÁCHYTNÉ TÁBORY

Ako prvý na území samostatnej Slovenskej republiky bol 1. januára 1993 zriadený Záchytný tábor pre utečencov Gbely – Adamov s kapacitou 220 postelí. Tento tábor bol vo februári 2006 zatvorený.

Žiadatelia o azyl boli tiež umiestňovaní v  Rohovciach (2001-2007), v Opatovskej Novej Vsi (2003-2007) a  v  Liptovských Vlachoch (2004- -2007). Niektoré z týchto zariadení ukončili svoju činnosť v  dôsledku klesajúceho počtu žiadateľov o azyl na Slovensku; iné boli po vstupe Slovenska do Európskej únie pretransformované zo záchytných na pobytové tábory.

Aktuálne sa jediný záchytný tábor nachádza v Humennom, v blízkosti vonkajšej Schengenskej hranice. Uvedený do prevádzky bol v  decembri 2006. Jeho kapacita je 524 osôb. Od jeho zriadenia v  ňom bolo umiestnených už viac ako 5500 žiadateľov o azyl. Po podaní žiadosti o  azyl je žiadateľ umiestnený do záchytného tábora. V  tomto zariadení sa musí podrobiť zdravotnej prehliadke.

Kým lekár nerozhodne o jeho zdravotnom stave, žiadateľ nesmie bez osobitého povolenia tábor opustiť.

Medzi prvotné úkony realizované v  záchytnom tábore patrí poučenie žiadateľa o  jeho právach a  povinnostiach počas konania o  azyle, evidencia a  vydanie preukazu žiadateľa o  udelenie azylu. Nasleduje vykonanie vstupného pohovoru so žiadateľom. Počas celého pobytu v  záchytnom tábore je žiadateľovi poskytované odborné sociálne poradenstvo. Zaznamenáva sa sociálna anamnéza, ktorá sa dopĺňa počas pobytu žiadateľa v jednotlivých azylových zariadeniach.

 

POBYTOVÉ TÁBORY

Spravidla do jedného mesiaca od podania žiadosti je žiadateľ premiestnený do pobytového tábora.

V  roku 1995 migračný úrad začal s prevádzkou prvého pobytového tábora v Brezovej pod Bradlom, ktorý bol určený pre maloletých bez sprievodu a rodiny s deťmi. Ten bol v roku 2006 po požiari zatvorený.

Dnes má migračný úrad v pôsobnosti dva pobytové tábory: v  Opatovskej Novej Vsi (okres Veľký Krtíš) a  v  Rohovciach (okres Dunajská Streda).

V Opatovskej Novej Vsi sú umiestňované rodiny s deťmi a tzv. zraniteľné osoby. Kapacita pobytového tábora je 140 osôb.

Pobytový tábor v Rohovciach je určený najmä pre dospelých mužov – jednotlivcov. Jeho kapacita je 140 osôb.

V  azylových zariadeniach sa poskytuje komplexná starostlivosť o  žiadateľov. Žiadateľom o  azyl je poskytnuté ubytovanie, stravovanie, neodkladná zdravotná starostlivosť; ponúknutá je aj výučba slovenského jazyka, sociálne, právne a psychologické poradenstvo a voľnočasové aktivity.

Migračný úrad môže povoliť žiadateľovi o  udelenie azylu aj pobyt mimo pobytového tábora na vlastné náklady, a to na základe jeho písomnej žiadosti a  po splnení zákonom stanovených podmienok.

Po udelení azylu alebo poskytnutí doplnkovej ochrany sa v rámci procesu integrácie týmto osobám poskytuje pomoc pri hľadaní bývania, zamestnania, pri jazykovej príprave, vzdelávaní, či v sociálnej oblasti a  prístupe k  zdravotnej starostlivosti.

 

INTEGRAČNÉ STREDISKO ZVOLEN

Jeho účelom je pomôcť osobám po udelení azylu, tzv. azylantom, pri ich integrácii do slovenskej spoločnosti. Zariadenie má dvanásť bytov s  kapacitou 25 osôb s  možnosťou rozšírenia na 35 osôb.

 

HUMANITNÉ CENTRUM

Významnú úlohu pri ubytovaní špecifickej skupiny utečencov od roku 1992 zohralo i humanitné centrum v  Gabčíkove, kde boli umiestňovaní odídenci z oblastí bývalej Juhoslávie, kde v  tom čase prebiehal vojenský konflikt. Ubytovanie pre žiadateľov sa v  Gabčíkove poskytovalo do roku 2008. Neskôr dočasne slúžilo ako ubytovacie zariadenie pre cudzincov s  udelenou doplnkovou ochranou. V rokoch 2015-2016 boli jeho priestory využité v  rámci pomoci Rakúsku, ktoré čelilo vysokému počtu žiadateľov o azyl.

 

Určenie jednotlivých azylových zariadení (záchytné tábory alebo pobytové tábory), podľa reálnych potrieb na umiestnenie žiadateľov o udelenie azylu, upravuje riaditeľ migračného úradu ministerstva svojím pokynom.

 
>