Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

1. tematická pracovná skupina - zdravie

ZÁZNAM Z 1. TEMATICKEJ PRACOVNEJ SKUPINY – PRIORITA ZDRAVIE

 

DÁTUM:       17. 3. 2015

MIESTO:      ÚSVRK, Vajnorská 25, Bratislava 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny v prílohe č.1

PROGRAM STRETNUTIA:

 • predstaviť ciele, harmonogram a výstupy TPS,
 • predstaviť globálne a čiastkové ciele konkrétnej prioritnej politiky stratégie,
 • zmapovať existujúce strategické dokumenty, politiky, programy a projekty v oblasti integrácie Rómov,  ktoré realizujú relevantné rezorty  a ďalšie relevantné inštitúcie  s cieľom umožniť  využiť existujúce programy a zdroje a umožniť koordináciu zainteresovaných,
 • predstaviť relevantné priority OP Ľudské zdroje Prioritnú os 5: Integrácia marginalizovaných Rómskych komunít z hľadiska  možnosti  financovania akčného plánu zdrojoch,
 • predstaviť štruktúru, v akej sa bude AP spracúvať a prezentovať zadanie na ďalšie stretnutie. 

 

1. Úvod stretnutia

Na úvod stretnutia privítal prítomných Ján Hero, poďakoval za účasť a ozrejmil základné rámce procesu revízie Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 a tvorby akčných plánov na roky 2016-2018 („Revízia Stratégie“). Ako tiež informoval, ÚSVRK kontrahoval organizáciu PDCS pre vedenie procesu a facilitáciu jednotlivých pracovných stretnutí, ktorá zároveň prostredníctvom nezávislých expertov zabezpečuje odborný vstup do diskusie zainteresovaných subjektov a prípravu výstupov z nej  - revidovaných cieľov Stratégie a návrhov akčných plánov pre jednotlivé tematické okruhy, ktoré budú následne predmetom materiálu predkladaného na schválenie vláde SR. 

Bohdan Smieška z PDCS ako facilitátor stretnutia oboznámil prítomných s podrobnejšou informáciou o časovom priebehu procesu Revízie Stratégie a to osobitne k činnosti jednotlivých tematických skupín. Ich primárnou úlohou je nájsť odbornú zhodu na konkrétnych opatreniach pre obdobie najbližších 3 rokov sformulovaných do podoby akčného plánu, ktorý by vychádzal z redefinovaných (novonavrhnutých) cieľov Stratégie pre danú oblasť a zároveň by viedol k ich napĺňaniu. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe č.2 – powerpoint prezentácii.

P. Smieška ďalej predstavil zodpovedných za jednotlivé kroky a koordináciu procesu v rámci Revízie Stratégie pre oblasť bývania, ktorými sú:

Bohdan Smieška- facilitátor (PDCS);

Jurina Rusnáková - expertka pre oblasť zdravia - zodpovedna za prípravu návrhov, ako aj finálnych materiálov, ako výsledkov diskusie v rámci pracovnej skupiny;

Eva Surovková- riaditeľka kancelárie (ÚSVRK) - zodpovedná za celkové koordinovanie procesu Revízie Stratégie; a

Denisa Gáborová - zapisovateľka

 2. Výstup práce experta a diskusia

 Návrh revidovaných cieľov (globálneho a čiastkových, návrh tvorí prílohu č. 3) predstavila expertka J. Rusnáková. J. Rusnáková zároveň zosumarizovala odporúčania, ktoré tvorili základný rámec pri tvorbu predkladaného návrhu:

 • Vzhľadom k odporúčaniam EK a Rady EU, nemeniť zásadným spôsobom ciele po obsahovej stránke,
 • V nadväznosti na závery externého hodnotenia Stratégie, upraviť formulácie globálneho a čiastkových cieľov tak, aby boli konkrétnejšie a najmä merateľné a navrhnúť súbor merateľných indikátorov, ktoré budú slúžiť na hodnotenie cieľov.

Spolu s cieľmi predstavila aj pracovné návrhy indikátorov, ktoré okomentovala nasledovne:

 • Navrhovaných indikátorov je množstvo, predpokladá sa, že TSP z nich bude vyberať tie, ktoré sú merateľné a sú dostupné údaje k ich naplneniu.
 • Vzhľadom k slabej dostupnosti údajov o zdravotnom stave obyvateľov MRK, príprava indikátorov bude náročnou výzvou, pri ktorej bude nutná spolupráca s relevantnými partnermi. Úlohou TPS bude vytvoriť indikátory, ktorými sa budú merať jednotlivé ciele a opatrenia v akčných plánoch. Tvorby indikátorov sa  týka aj prvý čiastkový cieľ – tie už ale nebudú na našej skupine. Vytvárané budú až v rámci plnenia úloh v akčných plánoch.

Diskusia

 

p. Poprocký: nemá zásadné pripomienky k návrhu globálneho a čiastkových cieľov, naopak, v mene MZ SR sa vyjadril, že ciele podporujú a  za ministerstvo ponúka súčinnosť aj pri tvorbe indikátorov. Prisľúbil aj spoluúčasť na realizácii cieľov a tvorbe akčných plánov. Časť cieľov je v kompetencii MZ SR a preto ministerstvo prevezme za ich realizáciu zodpovednosť. Pripomenul, že časť opatrení v rámci čiastkového cieľa 2 (týkajúca sa zabezpečenia odvádzania a čistenia odpadových vôd a zabezpečenia odvozu odpadu v MRK) je v kompetencii iných rezortov, ktoré bude potrebné osloviť pozvať do TSP a zároveň získať ich podporu pre realizáciu týchto opatrení.

Jeho pripomienky sa týkajú indikátorov a sú nasledovné:

 • Navrhovaných indikátorov je príliš veľa, ak ostanú v takomto počte – nebudú personálne kapacity na ich meranie.
 • O časti indikátorov zatiaľ nevieme, či budú merateľné, resp. či existujú  údaje, z ktorých by mali vychádzať.
 • K viacerým indikátorom nemáme východiskové hodnoty a preto bude potrebné vyčleniť personálne kapacity, ktoré ich pripravia, z TSP by sa mohla vytvoriť užšia „pracovná skupina“, ktorá sa bude indikátorom venovať. Nie je vhodné odsúhlasiť indikátory, ktorých východiskové hodnoty nepoznáme.

 

p. Belák: navrhuje do prvého cieľa včleniť systém monitorovania spätnej väzby od cieľovej skupiny a zdôraznil význam participácie cieľovej skupiny, ktorá by mala byť v cieľoch zreteľná. Participácia je významná jednak z etického hľadiska, ale zároveň aj z praktického – aktivizuje ľudí.

p. Hero: reaguje na pripomienku p. Beláka: je otázne, či participácia nemá byť skôr princípom ako konkrétnym cieľom. Spätná väzba od cieľovej skupiny je začlenená do čiastkového cieľa 1.

p. Poprocký: Kto je cieľovou skupinou Stratégie a najmä akčných plánov?  (MRK?, Rómovia?)

p. Vallová:  nemôžeme zbierať dáta o zdravotnom stave  Rómov na základe etnicity.

p. Pálošová: očakávam, že aktivity budú zamerané na MRK. MRK prostredie je špecifické a lokalizované. A preto nemusíme zbierať údaje na základe etnicity, ale lokalizácie.

p. Sedláková:   z medzinárodných zdrojov je dané , že musíme vedieť, aký je zdravotný stav rómskej populácie  + či to nie je v rozpore s medzinárodným dohovorom  ( pre p. Vallovú ). Veľa indikátorov sa prelína s bývaním.

p. Lajčáková: existuje niekoľko štúdií o tom, ako zbierať údaje o rómskej populácii, je treba  posunúť diskusiu o dátach. Je nevyhnutné, aby si kompetentné organizácie a úrady dali záväzok na pravidelný zber údajov potrebných k naplneniu indikátorov.

p. Kráľovská: odpady sú oblasť, ktorá nepatrí pod rezort zdravia, ale životného prostredia.

p. Poprocký: je potrebné vyžiadať účasť MŽP na TSP pre oblasť zdravia.  V rámci MZ SR bude potrebné vyčleniť ľudské zdroje na prácu s indikátormi teraz (v rámci prípravy akčných plánov) aj v budúcnosti.

 Otázky, ktoré boli v diskusii položené:

 • Kto je cieľovou skupinou Stratégie a najmä akčných plánov?  (MRK?, Rómovia?)
 • Kto bude zodpovedný za naplnenie indikátorov a cieľov?

 Na poznámky a otázky z diskusie zareagovala J. Rusnáková:

 Cieľovou skupinou prevahy čiastkových cieľov budú obyvatelia MRK. Stratégia má tri cieľové skupiny a preto v nadväznosti na ostatné časti Stratégie je v globálnom cieli uvedená  cieľová skupina „Rómovia“.

 • O potrebe cieľov, ktoré sú v predkladanom dokumente existuje všeobecný konsenzus. Podkladmi pre ich tvorbu boli jednak medzinárodné odporúčania, národné strategické dokumenty (kľúčovým podkladom bola Stratégia), ale aj výskumné správy venujúce sa téme zdravia rómskej populácie.

  Navrhovaných indikátorov je veľa a ide len o ich pracovnú verziu, no ako som spomenula – časť z nich zrejme nebude možné naplniť, pretože nie sú dostupné údaje, preto bude potrebné vybrať z navrhovaných tie, u ktorých môžeme vypočítať východiskovú hodnotu a zároveň budú merateľné aj v budúcnosti. Bude potrebné vytvoriť niekoľko súborov indikátorov:

 • indikátory k navrhovaným čiastkovým cieľom (v rámci TSP)
 • indikátory k opatreniam, ktoré budú súčasťou akčných plánov (v rámci TSP)
 • indikátory v rámci čiastkového cieľa 1 (toto nie je úloha pre TSP, ale pre subjekty, ktoré budú zodpovedné za naplnenie tohto cieľa a na jej realizáciu bude v akčnom pláne určený termín a výsledkom by mal byť súbor indikátorov, ale aj systém zberu údajov potrebných pre ich výpočet).

 

 • Kompetencie a zodpovednosť za realizáciu jednotlivých cieľov a opatrení budú stanovené v akčných plánoch. Jednotlivé ciele (a opatrenia, ktoré z nich budú vyplývať) spadajú pod viacero rezortov a preto je dôležitou úlohou pre USVRK osloviť pre účasť v TSP aj Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

 

p. Hero: za celú Stratégiu je zodpovedná Vláda SR. Okrem MZ SR to budú aj iné rezorty – Ministerstvo životného prostredia bolo oslovené. Ako bolo dobre povedané, Stratégia má 3 cieľové skupiny, no ciele budú zamerané na MRK.

p. Sedláková: Či je zástupca TSP zdravie aj v iných  skupinách, ako bude zabezpečená spolupráca, napr. s TSP bývanie?

p. Hero – ak v niektorej  prac. skupine vznikne potreba spolupráce s členmi inej skupiny, môžu byť prizvaní.

p. Poprocký:   že je zodpovedná  Vláda SR to rozumie, ak sa však s nimi nestotožní ministerstvo, ktoré bude v akčných plánoch určené ako zodpovedné - to bude problém.  Má záujem byť pri tvorbe indikátorov a navrhuje pracovať na indikátoroch aj v menšej skupine (tá sa môže stretávať aj častejšie ako TSP).

p. Lajčáková:  zber údajov o zdravotnom stave Rómov už bol ako cieľ stanovený v Stratégii, urobilo sa v tejto veci niečo? Väčšina cieľov, ktoré sú v návrhu už boli stanovené aj v Stratégii a v akčných plánoch dekády, je čas začať ich realizovať.

p. Vallová: Zbierajú sa údaje o zdravotnom stave všeobecnej populácie a nie Rómov. Ak použijú Atlas rómskych komunít – môžu robiť analýzy v rámci lokality. Ak by mali nastať zmeny v zbere údajov (napr. vo vykazovaní od lekárov), bola by nutná zmena legislatívy.

 

 • Následná diskusia sa týkala problematiky zberu dát o tzv. skrytých cieľových skupinách – napr. osobách závislých na návykových látkach.

 

p. Poprocký:   my (pozn. MZ SR) nemáme problém so zodpovednosťou,  je tu hrozne veľa práce, treba začať ciele napĺňať.

p. Hero: existuje pracovná skupina v národnom projekte  (Pracovná skupina splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity na monitorovanie a hodnotenie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020), môžeme s nimi spolupracovať.

 

 

3. Mapovanie situácie

 

 • Po diskusii facilitátor vyzval prítomných k prezentácii programov, stratégií alebo projektov, ktoré by mohli byť východiskom pre tvorbu akčných plánov pre oblasť zdravie.

 

p. Kráľovská: budúci týždeň organizuje  Úrad verejného zdravotníctva diskusiu k indikátorom zdravotného stavu rómskej populácie. Uvidíme čo z nej vzíde.

p. Sedláková: položila otázku, či existuje databáza výskumov o zdravotnom stave Rómov, ktoré sú reprezentatívne?

p. Belák: Výskumy našej školy (pozn. UJPŠ) zatiaľ nikto nežiadal a nevyužil, ponúkam naše výsledky aj skúsenosti. 

 

4. Informácia o finančných zdrojoch

 

 • Zástupkyňa ÚSVRK p. Prihelová zúčastnených informovala o štrukturálnych fondoch, konkrétne o OP Ľudské zdroje, prioritná os č. 5 a 6, ako o možných zdrojoch financovania jednotlivých opatrení s dôrazom na ciele previazané s oblasťou „zdravie“ a cieľov národného projektu, ktorý bude administrovať USVRK. Bližšie informácie tvoria prílohu č.4.

 

 p. Belák: sa pýtal, či aktivity týkajúce sa oblasti zdravia – konkrétne projekt Zdravé komunity bude administrovať USVRK alebo MZSR alebo či budú paralelne prebiehať dva takéto projekty.

p. Prihelová a p. Hero: celý národný projekt administruje USVRK, no program Zdravé komunity bude z neho vyňatý a administrovať ho bude MZ SR.

ü  Nasledovala krátka diskusia o výbere obcí do programu Zdravé komunity.

ü  J. Rusnáková odprezentovala tabuľku (tabuľka pre dopĺňanie návrhov opatrení akčného plánu tvorí prílohu č. 5), do ktorej sa budú zaznamenávať  návrhy opatrení pre akčné plány. Pripomenula, že akčné plány sa tvoria na obdobie troch rokov (ciele na  5 rokov).

 

Otázka k prezentovanej tabuľke: k jednotlivým opatreniam je potrebné vypĺňať aj odhad finančných nákladov?

Odpoveď J. Rusnáková: iba v prípade, že autor dokáže odhadnúť náklady potrebné na realizáciu konkrétneho opatrenia. Opatrenia Akčného plánu budú  predmetom diskusie na ďalšom stretnutí TSP.

 

6. Zadanie pre ďalšiu TPS

 

-          Komunikovať s TSP bývanie, tak aby sme sa vyhli duálnemu zberu indikátorov týkajúcich sa verejnej infraštruktúry,

-          Komunikovať a spolupracovať s Pracovnou skupinou splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity na monitorovanie a hodnotenie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020,

-          ÚSVRK má osloviť Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pre účasť v TSP,

-          Užšia spolupráca členov TSP k indikátorom: J. Rusnáková  pošle členom TSP podklad na pripomienkovanie indikátorov – zareagujú tí členovia TSP, ktorí majú záujem o užšiu spoluprácu na indikátoroch.

Na záver stretnutia B. Smieška požiadal prítomných – osobitne jednotlivé rezorty, ale aj  zástupcov mimovládneho sektora – o vytvorenie návrhu konkrétnych opatrení na najbližšie tri roky, ktorými by sa mali zabezpečiť jednotlivé ciele Stratégie pre oblasť bývania. Príklady možnej podoby navrhovaných opatrení tvoria prílohu č.6.

 

Termín na zaslanie navrhovaných opatrení vo forme vyplnených tabuliek bol stanovený na 14.4.2015.

 

2. stretnutie TPS v oblasti zdravia je predbežne naplánované na 21.4.2015, jeho predmetom bude diskusia o navrhovaných opatreniach, ktoré budú vopred zaslané členom pracovnej skupiny.

 

Prílohy:

1.
Prezenčná listina

2. PPT prezentácia - Procesu Revízie Stratégie

3. Návrh revidovaných cieľov Stratégie pre oblasť zdravia

4. PPT prezentácia OP Ľudské zdroje

5. Tabuľka pre spracovanie návrhov opatrení

6. Príklady možnej podoby navrhovaných opatrení akčného plánu

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]