Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Združenia obcí

ZDRUŽENIE  OBCÍ:

  

      Združenie obcí je právnická osoba, ktorú si zriaďujú obce zmluvou o zriadení združenia obcí. 

 

     Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie /predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd/, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch, svojou činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.

  

Okresný  úrad  Trnava,  odbor  všeobecnej  vnútornej správy  vydáva   rozhodnutia:

 

-       o odmietnutí registrácie združenia obcí

-       o rozpustení združenia obcí

 

Okresný úrad Trnava vykoná do 30 dní od začatia konania  registráciu združenia obcí  a vyznačí deň registrácie na stanovách združenia obcí.

 

Združenie obcí vzniká dňom registrácie v registri združení obcí okresným úradom v sídle kraja.

 

Prehľad predpisov, podľa ktorých okresný úrad koná:

 

-        § 20b - § 20f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

-        zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

-     zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  v znení neskorších predpisov

 

Doklady potrebné k registrácii združenia obcí:

 

a) návrh na registráciu združenia obcí

b/ zmluva o zriadení združenia obcí podpísaná starostami všetkých obcí, ktoré sa stávajú členmi  

    združenia obcí, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla, adresy trvalého pobytu

    funkcie a názvu   obce

c/ uznesenia o schválení zmluvy obcami, ktoré sú jej účastníkmi

d/ oznámenie o tom, kto je splnomocnencom oprávneným konať v mene združenia obcí

e) stanovy združenia – 2x,  v ktorých sa uvádza:

    1. názov združenia  obcí

    2. sídlo

    3. predmet činnosti

    4. orgány združenia obcí, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov oprávnených konať  

        v mene združenia obcí

    5. zásady hospodárenia

    6. spôsob zrušenia, naloženia s majetkom a vyporiadania všetkých záväzkov združenia 

        obcí

f/ meno, priezvisko a adresa osoby splnomocnenej na podanie návrhu na registráciu združenia

   obcí

 

      Názov združenia obcí sa musí líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky a musí obsahovať slová „združenie obcí“.

 

     Ak návrh na registráciu nemá náležitosti vyššie uvedené alebo ak údaje v ňom sú neúplne  alebo nepresné, okresný úrad určí lehotu najviac 10 dní na odstránenie nedostatkov podania a konanie preruší. Ak navrhovateľ v určenej lehote nedostatky návrhu neodstráni, okresný úrad konanie o registrácii zastaví.

 

Združenie obcí sa zrušuje:

a) dobrovoľným  rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí

b) právoplatným rozhodnutím okresného úradu v sídle kraja o jeho rozpustení.

 

     Združenie obcí sa zrušuje s likvidáciou okrem zrušenia združenia obcí zlúčením s iným združením obcí. Na likvidáciu združenia obcí sa primerane vzťahuje osobitný predpis, ktorým je Obchodný zákonník (§ 70-§75a).

 

     Združení obcí zaniká dňom jeho výmazu z registra združení obcí okresným úradom v sídle kraja.

 

     Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, registrácia združenia obcí, ako i zmeny stanov, nie sú spoplatnené.