Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám je možné podať nasledovne:  
 
O informácie môže požiadať ktokoľvek, pričom táto osoba nemusí v zmysle zákona preukazovať
právny alebo iný dôvod alebo záujem, pre ktorý informáciu požaduje. Zo žiadosti musí byť zjavné,
ktorej  povinnej  osobe  je  určená,  meno,  priezvisko,  názov  alebo  obchodné  meno  žiadateľa,  jeho
adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie
žiadateľ navrhuje. 
 
Žiadosť je možné podať:
·  písomne  na  adrese:    Okresný  úrad  Liptovský  Mikuláš,  Námestie  osloboditeľov  1,  031  41 
Liptovský Mikuláš
·  elektronickou formou: prednosta.lm@minv.sk
·  ústne: - v podateľni Okresného úradu Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 1, Liptovský 
              Mikuláš, 1. posch., č. dverí  29,  č. tel.: 044/5518722; 
         - v kancelárii vedúcej organizačného odboru, 1. posch., č. dverí 28, č. tel.: 044/5518720;
         - na sekretariáte, 1. posch., č. dverí 48,49,50, č. tel.: 044/5518711;
 
alebo priamo na vecne príslušnom odbore okresného úradu
-  odbore všeobecnej vnútornej správy
-  odbore živnostenského podnikania 
-  odbore krízového riadenia
-  odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií
-  odbore pozemkovom a lesnom
-   katastrálnom odbore
-  odbore starostlivosti o životné prostredie
 
v čase úradných hodín: 
 
Pondelok  8.00 – 15.00
Utorok  8.00 – 15.00
Streda  8.00 – 17.00
Štvrtok  8.00 – 15.00
Piatok  8.00 – 14.00
 
Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé :
 
   -   ktorej povinnej osobe je určená
  -   meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  -   adresa pobytu alebo sídlo,
  -   ktorých informácií sa žiadosť týka,
  -   aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje
 
Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť:
 
      Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis
alebo  výpis,  odkopírovaním  informácií  na  technický  nosič  dát,  sprístupnením  kópií  predlôh  s
požadovanými  informáciami,  telefonicky,  faxom,  poštou,  elektronickou  poštou.  Ak  informáciu
nemožno  sprístupniť  spôsobom  určeným  žiadateľom,  dohodne  povinná  osoba  so  žiadateľom  iný
spôsob sprístupnenia informácie.
 
Sprístupnenie informácií nevidiacim, slabozrakým a nedoslýchvým osobám :
 
1.  Za  prístupnú  formu  sprístupnenia  informácie  žiadateľovi,  ktorý  je  osobou  nevidiacou  alebo
slabozrakou, sa podľa tohto zákona považuje informácia napísaná:
a) slepeckým (Braillovým) písmom
b) zväčšeným typom písma
2. Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou uvedenou v §
16  odseku  2  písm.  a)  zákona  o  slobodnom  prístupe  k  informáciám.  Pri  podaní  žiadosti  predloží
kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným  pásom, na ktorého zadnej
strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia "Nevidiaci - Blind".
 
3. Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou uvedenou v §
16  odseku  2  písm.  b)  zákona  o  slobodnom  prístupe  k  informáciám.  Pri  podaní  žiadosti  predloží
kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
4. Ak žiadateľ podľa § 16 odseku 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám v žiadosti uvedie, že
požaduje  sprístupnenie  informácie  v  prístupnej  forme,  povinná  osoba  je  povinná  sprístupniť
informáciu  v  požadovanej  prístupnej  forme.  Povinná  osoba,  ktorá  nemá  k  dispozícii  špeciálne
zariadenia prispôsobené na písmo a tlač slepeckého písma, môže požiadať osobu, ktorá má takéto
zariadenie k dispozícii, bezodkladne o vyhotovenie prekladu sprístupňovanej informácie. Ak ide o
taký  rozsah  informácie,  ktorý  by  presiahol  primeraný  rozsah  v  prístupnej  forme,  povinná  osoba
sprístupní  požadovanú  informáciu  alebo  jej  časť  iným  vhodným  spôsobom  podľa  §  16  ods.  1
zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Povinná osoba nie je oprávnená obmedzovať celkový
rozsah sprístupňovanej informácie, na ktorú má žiadateľ právo zo zákona.
5. Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá v žiadosti uvedie, akým spôsobom podľa §
16 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám požaduje sprístupnenie informácie.
6. Žiadateľ podľa odsekov § 16 ods. 3, 4 a 6 zákona o slobodnom prístupe k informáciám a povinná
osoba môžu dohodnúť aj iný spôsob sprístupnenia informácie.
7.  Povinná  osoba  umožní  každému  bez  preukázania  právneho  alebo  iného  dôvodu  alebo  záujmu
nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie.
8. Povinná osoba pritom urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené  povinnosti
podľa § 8 až 12 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
 
V prípade,  že  povinná  osoba  odmietne  podať  požadovanú  informáciu,  vydá  vo  veci  rozhodnutie
o odmietnutí požadovanej informácie. Proti rozhodnutiu povinnej osoby je možné podať opravný
prostriedok   (odvolanie)  na  okresný  úrad,  vecne príslušný odbor,  ktorý rozhodnutie vydal  v
prvom stupni alebo mal vydať, teda tomu subjektu, ktorému bola podaná samotná žiadosť.
 
Z odvolania by malo byť zrejmé: 
-  kto  podáva odvolanie 
-  proti ktorému rozhodnutiu smeruje
-  prečo sa odvolanie podáva
-  návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť
 
Spôsob podania odvolania:
-  písomne
-  ústne do zápisnice
-  telegraficky
 
Lehota podania odvolania:
-  v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o
žiadosti; 
-  pri    nevydaní  rozhodnutia  sa  za  deň  doručenia  považuje  tretí  deň  od  uplynutia  lehoty  na
vybavenie žiadosti. 
 
Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby :
Ak  žiadateľovi  nebolo  vyhovené  v  odvolacom  konaní,  môže  do  dvoch  mesiacov  od  doručenia
rozhodnutia o odvolaní podať žalobu na príslušný súd, t.j. krajský súd. V žalobe možno žiadať iba
preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (súd sa nebude zaoberať podstatou veci - sprístupnením alebo
nesprístupnením  informácie).  Súd  môže  rozhodnutie  zrušiť  ako  nezákonné  a  vrátiť  alebo  žalobu
zamietne. 
 
Okrem odvolania - riadny opravný prostriedok, možno podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní podať mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:
·  obnova konania
·  preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
·  protest prokurátora