Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2022, pondelok
 

Zmena držby vozidla nadobudnutého dedením

ZMENA: Od 1.12.2019 už nie je potrebné podľa zákona č. 393/2019 Z.z. pristaviť vozidlo ku kontrole

ZMENA: Papierové žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel alebo o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel sa od 1.8.2019 už nepredkladajú.

I. zmena držby pri dedení v pôvodnom okrese:

1. V prípade ak je vozidlo nadobudnuté na základe osvedčenia o dedičskom konaní a dedič si chce v pôvodnom okrese vozidlo zaevidovať na svoju osobu, je povinný na dopravnom inšpektoráte do 30 dní od nadobudnutia preukázať svoju totožnosť a predložiť:  

 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou,
 • osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz),
 • osvedčenie o evidencii časť I (OEV) ak boli vydané,
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla*,    
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • pri zápise vozidla priamo na dediča je evidenčný úkon oslobodený od poplatku (spoplatnené je iba prípadné vydanie tabuliek s evidenčným číslom).   

Tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je potrebné uhradiť poplatok vo výške 30 €.

2. V prípade ak dedič na seba vozidlo prihlásiť nechce a predal vozidlo ďalšej osobe a ak kupujúci vozidla (nový držiteľ), nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, tak je dedič pri oznámení zmeny držby vozidla povinný okrem dokladov z bodu I.1

 • predložiť písomné plnomocenstvo (súhlas budúceho držiteľa) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu  (kúpno-predajná zmluva) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla a
 • uhradiť správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie.

  * Dávame do povedomia, že podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu prevodu držby vozidla na inú osobu (na kupujúceho) v evidencii vozidiel – to znamená, že sa stáva NEPLATNÝM. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. Nový držiteľ/vlastník vozidla (kupujúci) je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti. 

 II. Odhlásenie vozidla pri dedení do iného okresu: 

V prípade aj je dedič, či kupujúci z iného okresu, je potrebné v lehote do 30 dní najprv v pôvodnom okrese vykonať odhlásenie vozidla na dediča, resp. kupujúceho. Uvedená zmena nie je spoplatnená

1. Dedič je pri odhlásení vozidla do iného okresu povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:  

 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla,
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla*,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný (v tomto prípade dedič), s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou. 
 • ak sa vozidlo odhlasuje priamo na ďalšieho kupujúceho, je potrebné predložiť aj písomné plnomocenstvo (súhlas budúceho držiteľa) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (kúpno-predajná zmluva) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

UPOZORNENIE: Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva (súhlasu budúceho držiteľa) alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:

a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru,
b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo
c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. 

  * Dávame do povedomia, že podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu prevodu držby vozidla na inú osobu (na kupujúceho) v evidencii vozidiel – to znamená, že sa stáva NEPLATNÝM. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. Nový držiteľ/vlastník vozidla (kupujúci) je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti. 

2. S vykonaným zápisom o odhlásení vozidla na nového držiteľa v osvedčení o evidencii časť II (technickom preukaze) sa môže vozidlo v novom okrese prihlásiť na dediča, resp. kupujúceho, pričom na novom dopravnom inšpektoráte je povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť: 

 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou (ak vozidlo na seba prihlasuje dedič),
 • osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz) so zápisom odhlásenia,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla*,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom "spôsobilé",
 • pri zápise vozidla priamo na dediča je evidenčný úkon oslobodený od poplatku, no vydanie tabuliek s evidenčným číslom je už spoplatnené.

T.j. nový držiteľ uhradí v novom okrese:
33 € ak vozidlo prihlasuje na seba dedič (2 x 16,50 € za štandardnú plechovú tabuľku); resp. pri vozidlách s jednou tabuľkou s evidenčným číslom je poplatok 16,50 €
- ak vozidlo prihlasuje iný kupujúci - nie dedič, tak zaplatí správny poplatok podľa výkonu vozidla a veku vozidla + 33 € za štandardné 2 ks plechových TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €.

Tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je potrebné uhradiť poplatok vo výške 30 €.

  * Dávame do povedomia, že podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu prevodu držby vozidla na inú osobu (na kupujúceho) v evidencii vozidiel – to znamená, že sa stáva NEPLATNÝM. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. Nový držiteľ/vlastník vozidla (kupujúci) je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti.