Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Zmena držby vozidla nadobudnutého dedením

ZMENA: Od 1.12.2019 už nie je potrebné podľa zákona č. 393/2019 Z.z. pristaviť vozidlo ku kontrole

ZMENA: Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

I. zmena držby pri dedení v pôvodnom okrese:

V prípade ak je vozidlo nadobudnuté na základe osvedčenia o dedičskom konaní a dedič si chce v pôvodnom okrese vozidlo zaevidovať na svoju osobu, je povinný na dopravnom inšpektoráte do 30 dní preukázať svoju totožnosť a predložiť:  

 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou,
 • osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz),
 • osvedčenie o evidencii časť I (OEV) ak boli vydané,
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla*,    
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • správny poplatok: pri dedení je zápis nového držiteľa vozidla oslobodený od poplatku.   

POZNÁMKA: Ak vozidlo prihlasuje iný kupujúci - nie dedič, tak zaplatí správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie.

Tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch  pracovných dní. V takomto prípade ešte poplatok vo výške 30 €. 

V prípade ak dedič na seba vozidlo prihlásiť nechce a predal ho ďalšej osobe a ak kupujúci vozidla (nový držiteľ), nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, tak je dedič pri oznámení zmeny držby vozidla povinný predložiť písomné plnomocenstvo (súhlas budúceho držiteľa) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu  (kúpno-predajná zmluva) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

* Dávame do povedomia, že podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel – to znamená, že sa stáva NEPLATNÝM. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. Nový držiteľ/vlastník vozidla je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti.

 II. Odhlásenie vozidla pri dedení do iného okresu: 

1. V prípade aj je dedič, či kupujúci z iného okresu, je potrebné v lehote do 30 dní najprv v pôvodnom okrese vykonať odhlásenie vozidla na dediča, resp. kupujúceho. Uvedená zmena nie je spoplatnenáDedič je povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:  

 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla,
 • osvedčenie o evidencii časť I (OEV) ak boli vydané,
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla*,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný (v tomto prípade dedič), s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou. 

V prípade, že vozidlo sa neodhlasuje priamo na dediča, ale priamo na ďalšieho kupujúceho, je potrebné predložiť aj písomné plnomocenstvo (súhlas budúceho držiteľa) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (kúpno-predajná zmluva) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

UPOZORNENIE: Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva (súhlasu budúceho držiteľa) alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:

a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru,
b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo
c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. 

* Dávame do povedomia, že podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel – to znamená, že sa stáva NEPLATNÝM. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. Nový držiteľ/vlastník vozidla je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti.

2. S vykonaným zápisom o odhlásení vozidla na nového držiteľa v osvedčení o evidencii časť II (technickom preukaze) sa môže vozidlo v novom okrese prihlásiť na dediča, resp. kupujúceho, pričom na novom dopravnom inšpektoráte je povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť: 

 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou (ak vozidlo na seba prihlasuje dedič),
 • osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz) so zápisom odhlásenia,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla*,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom "spôsobilé",
 • správny poplatok:pri dedení je zápis nového držiteľa vozidla oslobodený od poplatku, no v novom okrese sa platí poplatok za vydanie tabuľky s evidenčným číslom.
  T.j. nový držiteľ zaplatí v novom okrese:
  - 33 € ak vozidlo prihlasuje na seba dedič (2 x 16,50 € za štandardnú plechovú tabuľku); resp. pri vozidlách s jednou tabuľkou s evidenčným číslom je poplatok 16,50 €; 
  - ak vozidlo prihlasuje iný kupujúci - nie dedič, tak zaplatí správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie + 33 € za štandardné 2 ks plechových TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €.

 Tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade ešte poplatok vo výške 30 €.

* Dávame do povedomia, že podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel – to znamená, že sa stáva NEPLATNÝM. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. Nový držiteľ/vlastník vozidla je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti.