Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2019, sobota
 

Zmena držby vozidla nadobudnutého dedením

I. zmena držby pri dedení v pôvodnom okrese:

V prípade ak je vozidlo nadobudnuté na základe osvedčenia o dedičskom konaní a dedič si chce v pôvodnom okrese vozidlo zaevidovať na svoju osobu, na dopravnom inšpektoráte je povinný do 30 dní pristaviť vozidlo ku kontrole identifikačných znakov, preukázať svoju totožnosť a predložiť: 

POZOR ZMENA! 
Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel
a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou,
 • osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz),
 • osvedčenie o evidencii časť I (OEV) ak boli vydané,
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla*,    
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • správny poplatok: pri dedení je zápis nového držiteľa vozidla oslobodený od poplatku.   

POZNÁMKA: Ak vozidlo prihlasuje iný kupujúci - nie dedič, tak zaplatí správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie.

Tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch  pracovných dní. V takomto prípade ešte poplatok vo výške 30 €. 

V prípade ak dedič na seba vozidlo prihlásiť nechce a predal ho ďalšej osobe a ak kupujúci vozidla (nový držiteľ), nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, tak je dedič pri oznámení zmeny držby vozidla povinný predložiť písomné plnomocenstvo (súhlas budúceho držiteľa) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu  (kúpno-predajná zmluva) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

* Dávame do povedomia, že podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel – to znamená, že sa stáva NEPLATNÝM. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. Nový držiteľ/vlastník vozidla je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti.

 II. Odhlásenie vozidla pri dedení do iného okresu: 

1. V prípade aj je dedič, či kupujúci z iného okresu, je potrebné v lehote do 30 dní najprv v pôvodnom okrese vykonať odhlásenie vozidla na dediča, resp. kupujúceho. Uvedená zmena nie je spoplatnenáDedič je povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:  

POZOR ZMENA! 
Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel
a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla,
 • osvedčenie o evidencii časť I (OEV) ak boli vydané,
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla*,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný (v tomto prípade dedič), s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou. 

V prípade, že vozidlo sa neodhlasuje priamo na dediča, ale priamo na ďalšieho kupujúceho, je potrebné predložiť aj písomné plnomocenstvo (súhlas budúceho držiteľa) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (kúpno-predajná zmluva) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

UPOZORNENIE: Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva (súhlasu budúceho držiteľa) alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:

a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru,
b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo
c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. 

* Dávame do povedomia, že podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel – to znamená, že sa stáva NEPLATNÝM. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. Nový držiteľ/vlastník vozidla je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti.

2. S vykonaným zápisom o odhlásení vozidla na nového držiteľa v osvedčení o evidencii časť II (technickom preukaze) sa môže vozidlo v novom okrese prihlásiť na dediča, resp. kupujúceho, pričom na novom dopravnom inšpektoráte je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole identifikačných znakov (toto porovnanie údajov je možné vykonať na ktoromkoľvek pracovisku evidencie vozidiel v rámci SR), preukázať svoju totožnosť a predložiť: 

POZOR ZMENA! 
Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel
a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou (ak vozidlo na seba prihlasuje dedič),
 • osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz) so zápisom odhlásenia,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,
 • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla*,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom "spôsobilé" (v takom prípade nie je potrebné umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle),
 • správny poplatok:pri dedení je zápis nového držiteľa vozidla oslobodený od poplatku, no v novom okrese sa platí poplatok za vydanie tabuľky s evidenčným číslom.
  T.j. nový držiteľ zaplatí v novom okrese:
  - 33 € ak vozidlo prihlasuje na seba dedič (2 x 16,50 € za štandardnú plechovú tabuľku); resp. pri vozidlách s jednou tabuľkou s evidenčným číslom je poplatok 16,50 €; 
  - ak vozidlo prihlasuje iný kupujúci - nie dedič, tak zaplatí správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie + 33 € za štandardné 2 ks plechových TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €.

 Tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade ešte poplatok vo výške 30 €.

* Dávame do povedomia, že podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel – to znamená, že sa stáva NEPLATNÝM. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. Nový držiteľ/vlastník vozidla je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti.