Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2021, utorok
 

Zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok


Bádateľňa (Študovňa)

Objednávanie dokumentov

Fotografické a kopírovacie služby

Zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok

Genealógia (Rodinná história - rodopis)

Cenník služieb a správnych poplatkovKlasifikačná schéma archívnych fondov a zbierok

A. Orgány verejnej moci

B. Justícia

C. Armáda a bezpečnosť

D. Hospodárstvo

E. Politické strany

F. Národný front

G. Odborové hnutie

H. Veda, kultúra a osveta a šport

I. Školstvo

J. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

K. Náboženské organizácie

L. Rody a panstvá

M. Rodiny a osoby

N. Cechy a živnostenské spoločenstvá

O. Záujmové organizácie a spolky

P. Zbierky

R. Iné archívne fondy


Zoznam archívnych fondov a zbierok

A. Orgány verejnej moci

 

A/I. Zákonodarné orgány

 

 

A/I.1. Zákonodarné orgány v rokoch 1918 – 1938

 

Klub slovenských poslancov Národného zhromaždenia, 1918 – 1920, 1,375 bežných metrov (ďalej len bm), Prístupný – Inventár (PDF, 11 MB).

Slovenská národná rada I., 1918 – 1919, 0,250 bm,  Prístupný – Inventár.

Slovenská odbočka Národnej rady československa, (1772) 1920 – 1928 (1939), 0,125 bm, Prístupný – Inventár.

Slovenské oddelenie Národného výboru československého, 1918, 0,125 bm, Prístupný – Inventár.

 

A/I.2. Zákonodarné orgány v rokoch (1938) 1939 – 1945


Snem Slovenskej republiky, 1939 – 1945, 41,000 bm, Prístupný – Inventár. 

A/I.3. Zákonodarné orgány v rokoch 1945 – 1992Slovenská národná rada II., 1944 – 1968, 269,875 bm, Prístupný – Inventár.

Slovenská národná rada III., (1968) 1969 – 1992, 191,250 bm, Prístupný – Zoznam.

 

 

A/II. Orgány vládnej moci

 

 

A/II.1. Orgány vládnej moci v rokoch 1918 – 1938

 

 

Československá dočasná vláda na Slovensku, 1918, 0,125 bm, Prístupný – Inventár.

Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, 1918 – 1927, 167,500 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 2 MB).

 

 

A/II.2.  Orgány vládnej moci v rokoch 1939 – 1945

 

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, 1939 – 1945, 40,500 bm, Dočasne neprístupný – Inventár.

Najvyšší kontrolný dvor, 1939 – 1945, 22,750 bm, Neprístupný.

Úrad Predsedníctva vlády Slovenskej republiky (aj Fond 216), 1938 – 1945, 114,130 bm, Prístupný – Inventár.

 

 

A/II.3.  Orgány vládnej moci v rokoch 1945 – 1960

 

Kabinet podpredsedu vlády Československej republiky Jána Ursínyho "Fond 14", 1945 – 1948, 4,500 bm, Prístupný.

Zbor povereníkov, 1944 – 1960, 223,500 bm, Prístupný – Inventár.

 

A/II.4. Orgány vládnej moci v rokoch 1969 – 1992

 

Úrad vlády Slovenskej socialistickej republiky (Slovenskej republiky), 1968 - 1992, 448,380 bm, Prístupný – Zoznam.

 

 

A/II.5. Orgány vládnej moci od roku 1993

 

Úrad vlády Slovenskej republiky, (1991) 1992 - 2008, 184,385 bm, Prístupný – Zoznam.

 

 

A/III. Ústredné orgány štátnej správy do roku 1918

 

Uhorská kráľovská komora, 1615 – 1617, 0,100 bm, Prístupný.

Uhorské kráľovské ministerstvo obchodu v Budapešti, 1889 – 1918, 13,000 bm, Prístupný – Inventár.

Uhorské kráľovské ministerstvo pôdohospodárstva, expozitúra v Prešove, 1915 – 1918, 4,500 bm, Obmedzený prístup.

Uhorské kráľovské ministerstvo pôdohospodárstva v Budapešti, 1885 – 1914, 2,250 bm,  Prístupný – Inventár.

Uhorské kráľovské ministerstvo obchodu v Budapešti,1889 – 1918,0,130, Prístupný – Inventár.

Uhorské kráľovské ministerstvo verejných prác a dopravy v Budapešti, 1885 – 1918, 1,100 bm,  Prístupný – Inventár.

Uhorské kráľovské ministerstvo vnútra v Budapešti, 1877 – 1918, 53,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 50 MB).

Uhorský kráľovský obvodný veterinárny dozor na Slovensku, 1912 – 1918, 0,120 bm, Prístupný.

Uhorské kráľovské ministerstvo domobrany v Budapešti, 1879 – 1918, 1,000 bm, Obmedzený prístup.

 

A/IV. Ústredné orgány štátnej správy v rokoch 1918 – 1938

 

 

A/IV.1. Ústredné orgány štátnej správy v rokoch 1918 – 1927

 

 

Expozitúra Ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej výchovy, 1919 – 1928, 16,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 3 MB).

Expozitúra Ministerstva zemedelstva na Slovensku, 1919 – 1928, 31,500 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 33 MB).

Expozitúra Ministerstva zemedelstva – Úrad ľanárskeho inštruktora v Žiline, 1921 – 1939, 3,500 bm, Neprístupný.

Hospodársky úrad pre Slovensko, 1918 – 1928, 21,625 bm,  Prístupný – Inventár (PDF, 2 MB).

Ministerstvo financií Československej republiky, 1925 – 1931, 1944 – 1968, 1,500 bm.

Oddelenie Ministerstva vnútra v Bratislave, 1927 – 1928, 24,125 bm, Neprístupný.  

Rozhraničovacia komisia československo-maďarská, 1921 – 1925, 0,500 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 354 kB).

Rozhraničovacia komisia československo-poľská, 1921 – 1926, 3,200 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 576 kB).

Slovenské oddelenie Ministerstva obchodu, priemyslu a živností, 1919 – 1928, 30,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 1 MB).

Slovenské oddelenie Ministerstva sociálnej starostlivosti, 1921 – 1928, 6,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 2 MB).

Štátne hospodárske riaditeľstvo pre Slovensko, 1919 – 1922, 0,125 bm, Neprístupný.

Ústredná komisia pre plebiscit na Spiši a Orave v Ružomberku, 1919 – 1920 (1921), 1,125 bm, Prístupný – Inventár.

Verejnozákladinná kráľovská správa, 1913 – 1944, 1,250 bm, Neprístupný.

Vládny referát verejných prác na Slovensku, 1919 – 1928, 23,000 bm, Neprístupný.

 

 

A/IV.2. Ústredné orgány štátnej správy v rokoch 1928 – 1938

 

Inštruktorát Ministerstva sociálnej starostlivosti, 1920 – 1933, 2,750 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 2 MB).

Kancelária krajinského prezidenta v Košiciach, 1936 – 1938, 8,000 bm, Prístupný – Inventár.

Krajinský úrad v Bratislave, (1660) 1928 – 1938 (1940), 1 380,000 bm, Čiastočne prístupný -  Inventáre.

Ministerstvo sociálnej starostlivosti a verejného zdravotníctva, 1938, 1,125 bm, Neprístupný.

Ministerstvo sociální péče v Praze, 1920 – 1938, 6,750 bm, Neprístupný.

Ministerstvo zemedelstva v Prahe VIII. odbor,(1922) 1935 – 1938 (1940), 10,000 bm, Prístupný – Inventár.

Referát Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave, (1880) 1919 – 1938 (1955), 75,000 bm, Dočasne neprístupný – Inventár.

Spoločenský inštruktorát Ministerstva obchodu pre Slovensko, 1935 – 1939, 0,250 bm, Neprístupný.

 

A/V. Ústredné orgány štátnej správy v rokoch 1939 – 1945

 

 

A/V.1. Ministerstvá Slovenskej republiky

 

 

Ministerstvo dopravy a verejných prác, 1939 – 1945, 500,000 bm, Neprístupný.

Ministerstvo financií, Bratislava, 1939 – 1945, 31,875  bm,  Prístupný – Inventár.

Ministerstvo hospodárstva, 1938 – 1945, 141,500 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 5 MB).

Ministerstvo národnej obrany, 1939 – 1945, 2,000 bm, Neprístupný.

Ministerstvo pravosúdia, 1938 – 1945, 34,000 bm,  Prístupný – Inventár.

Ministerstvo školstva a národnej osvety, 1938 – 1945, 9,125 bm, Prístupný – Inventár.

Ministerstvo vnútra, 1938 – 1945, 394,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 6 MB).

Ministerstvo zahraničných vecí, 1939 – 1945, 167,250 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 30 MB).

Vládny delegát Slovenskej krajiny pri Ministerstve zahraničných vecí Československej republiky, 1938 – 1939, 0,250 bm, Prístupný – Inventár.

 

 

A/V.2. Iné ústredné úrady

 

 

Centrálna správa verejnozákladinných majetkov, 1919 – 1954, 68,000 bm, Prístupný – Inventár.

Hospodárska úradovňa Predsedníctva vlády, 1940, 23,500 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 591 kB).

Krajinský pomocný fond pre úpravu dlhov okresov a obcí, 1935 – 1950, 16,375 bm, Prístupný – Inventár.

Najvyšší úrad hospodársky, 1939, 1,000 bm, Prístupný – Inventár.

Najvyšší úrad pre zásobovanie, 1942 – 1945,  37,500 bm, Neprístupný.

Puncový úrad Bratislava, 1919 – 1955, 4,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 3 MB).

Slovenská ovocinárska spoločnosť, 1925 – 1955, 0,500 bm.

Štátny ústav pre zveľaďovanie živností, 1924 – 1950, 8,375 bm, Prístupný – Inventár.

Úrad pre miery a váhy – obvodná skúšobňa mier a váh v Nitre (Ciachový úrad v Nitre), 1909 – 1953, 1,250 bm, Neprístupný.

Úrad pre ochranu živnostenského vlastníctva, 1939 – 1950, 15,625 bm, Prístupný – Inventár.

Úrad propagandy, 1944 – 1945, 0,375bm., Neprístupný.

Ústredná rozhraničovacia komisia, (1938) 1939 – 1945 (1947), 5,000 bm, Prístupný – Inventár.

Ústredný hospodársky úrad, 1940 – 1945, 114,750 bm, Prístupný – Inventár.

 

 

A/VI. Ústredné orgány štátnej správy v rokoch 1945 – 1960

 

 

A/VI.1.  Povereníctva

 

 

Expozitúra Povereníctva Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné v Banskej Bystrici, 1945, 2,500  bm, Prístupný – Inventár.

Expozitúra Povereníctva Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné v Košiciach, 1945, 2,000 bm, Prístupný – Inventár.

Povereníctvo dopravy, 1945 – 1960, 186,500 bm, Prístupný – Inventár.

Povereníctvo financií, (1919) 1945 – 1960 (1961), 551,250 bm, Čiastočne prístupný – Inventár.

Povereníctvo informácií a osvety, 1945 – 1952, 38,625 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 4 MB).

Povereníctvo kultúry, (1939) 1953 – 1956, 23,500 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 963 kB).

Povereníctvo ľahkého priemyslu, 1951 – 1956, 460,000 bm, Čiastočne prístupný – Inventár.

Povereníctvo lesov a drevárskeho priemyslu, (1945) 1951 – 1956 (1958), 506,000 bm, Čiastočne prístupný – Inventár.

Povereníctvo miestneho hospodárstva, 1953 – 1958, 121,000  bm, Čiastočne prístupný – Inventár.

Povereníctvo miestnych palív a naftového priemyslu, (1956) 1957 – 1960, 4,500 bm, Prístupný – Inventár.

Povereníctvo obchodu, 1945 – 1960, 400,000 bm, Čiastočne prístupný – Inventár.

Povereníctvo pôdohospodárstva, (1924) 1945 – 1960, 254,000 bm, Prístupný – Inventár.

Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, 1945 – 1951, 306,500 bm,  Prístupný – Inventár (PDF, 4 MB).

Povereníctvo potravinárskeho priemyslu, 1944 – 1960, 1200,000  bm,  Neprístupný.

Povereníctvo priemyslu, 1947 – 1951 (1952), 7,500 bm, Neprístupný.

Povereníctvo priemyslu a obchodu, (1940) 1945 – 1951, 364,000 bm, Čiastočne prístupný – Inventár.

Povereníctvo pracovných síl, 1945 – 1957, 700,000 bm, Neprístupný.

Povereníctvo spojov, (1944) 1952 – 1960, 60,000 bm, Prístupný – Inventár.

Povereníctvo spotrebného priemyslu, 1949 – 1960, 840,000 bm, Čiastočne prístupný – Inventár.

Povereníctvo spravodlivosti, (1922) 1945 – 1960, 135,625 bm, Čiastočne prístupný – Inventár (PDF, 4 MB).

Povereníctvo stavebníctva, 1945 – 1960, 824,500 bm. Čiastočne prístupný – Inventár.

Povereníctvo stavebného priemyslu, 1951 – 1953, 1,500 bm, Čiastočne prístupný – Inventár.

Povereníctvo školstva, (1919) 1945 – 1960, 875,000 bm, Čiastočne prístupný – Inventár.

Povereníctvo štátnej kontroly, 1945 – 1960,  250,000 bm, Neprístupný.

Povereníctvo štátnych majetkov, 1955 – 1956, 4,000 bm, Prístupný – Inventár.

Povereníctvo techniky, 1944 – 1951, 120,500 bm, Prístupný – Inventár.

Povereníctvo vnútra, (1930) 1944 – 1960,  962,300  bm, Čiastočne prístupný – Inventáre.

Povereníctvo vnútra Bezpečnostný odbor, 1945 1950 (1960), Prístupný Inventár (PDF, 2 MB).

Povereníctvo vnútra Úradovňa revízneho oddelenia Košice, 1945 1948, Prístupný I (PDF, 844 kB)nventár (PDF, 844 kB).

Úradovňa  revízneho oddelenia Povereníctva vnútra v Košiciach, 1945 – 1948, 8,125 bm, Prístupný – Inventár.

Povereníctvo výživy, 1945 – 1951, 71,625 bm, Neprístupný.

Povereníctvo zdravotníctva, 1945 – 1960, 193,500 bm, Čiastočne prístupný – Inventár (PDF, 4 MB).

 

 

A/VI.2.  Iné ústredné úrady

 

Československá presídľovacia komisia v Maďarsku, 1945 – 1950, 146,000 bm, Neprístupný.

Československo-maďarská zmiešaná komisia, 1945, 2,750  bm, Neprístupný.

Krajinský úrad ochrany práce, 1947 – 1951, 18,000 bm, Neprístupný.

Oblastná správa pre bytovú a občiansku výstavbu, 1956 – 1958,2,000 bm, Neprístupný.

Osídľovací  úrad pre Slovensko v Bratislave, 1945 – 1950, 150,000 bm, Neprístupný.

Rozhraničovacia komisia Československo-ZSSR, 1945 – 1947, 2,000 bm, Neprístupný.

Slovenská volebná komisia, 1954 – 1960, 3,125  bm, Prístupný – Inventár.

Slovenský náboženský fond, 1945 – 1959, 27,000 bm, Prístupný – Inventár.

Slovenský plánovací úrad, 1952 – 1960, 24,000 bm, Neprístupný.

Slovenský štatistický úrad, 1952 – 1960, 55,500 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 4 MB).

Slovenský úrad pre miery, váhy a drahé kovy, 1958, 0,125 bm, Neprístupný.

Slovenský úrad pre veci cirkevné, (1926) 1949 – 1956 (1958), 46,375 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 20 MB).

Slovenský výbor pre repatriáciu archívov, 1945 – 1947, 0,125 bm, Neprístupný.

Slovenský výbor pre veci umenia, 1953, 1,250 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 963 kB).

Slovenský výbor pre výstavbu, 1950 – 1960, 97,000  bm, Neprístupný.

Slovenský výbor telesnej výchovy a športu, 1947 – 1957, 19,00 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 784 kB).

Správa geodézie a kartografie, 1954 – 1960, 48,000 bm, Neprístupný.

Správa majetkov pre pozemkovú reformu, 1945 – 1949 (1955), 59,625 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 7 MB).

Správa majetkov pre pozemkovú reformu, oblastný inšpektorát v Košiciach, 1947, 0,125 bm, Neprístupný.

Správa pre rozvoj miestneho hospodárstva, 1956 – 1960, 3,500  bm, Neprístupný.

Správa vodného hospodárstva na Slovensku, (1891) 1953 – 1960 (1961), 57,750 bm, Prístupný – Inventár.

Majetkové podstaty pozemkových reforiem (Štátna sporiteľňa, finančná a účastinná služba), 1945 – 1960, 3,500 bm, Neprístupný.

Štátny oblastný ústav pre projektovanie pôdohospodárskej výstavby – Agroprojekt, 1952 – 1960, 13,625 bm, Prístupný – Inventár.

Štátny plánovací a štatistický úrad, 1945 – 1951 (1952), 112,000 bm. , Neprístupný.

Štátny úrad pre projektovanie stavieb vodného hospodárstva Hydroprojekt, (1925) 1953 – 1958 (1966), 6,500 bm,  Prístupný – Inventár (PDF, 2 MB).

Štátny úrad starostlivosti o vojnových poškodencov, (1920) 1946 – 1951 (1955), 12,750 bm, Prístupný – Inventár.

Štátny ústav pre rajónové plánovanie, 1965, 3,000 bm, Neprístupný.

Ústredie hospodárskych poradcov, 1945 – 1953, 1,000 bm, Neprístupný.

Ústredná správa bytovej a občianskej výstavby v Prahe, (1952) 1956 – 1958, 12, 500 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 647 kB).

Ústredná volebná komisia, 1954, 1,000 bm, Prístupný – Inventár.

 

 

A/VII. Ústredné orgány štátnej správy v rokoch 1960 – 1968

 

 

A/VII.1.  Povereníctva Slovenskej národnej rady

 

Osobné spisy zamestnancov bývalých povereníctiev, 1945 – 1968, 5,400 bm, Neprístupný.

Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre financie, 1960 – 1968, 18,870  bm, Prístupný – Inventár.

Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre lesné a vodné hospodárstvo, 1966 – 1968, 18,250 bm, Prístupný – Inventár.

Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre obchod, 1964 – 1968, 7,000 bm,  Prístupný – Inventár.

Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo, 1960 – 1968, 5,750 bm, Prístupný – Inventár.

Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre potravinársky priemysel, 1964 – 1968, 0,875 bm, Neprístupný.

Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre spravodlivosť, 1960 – 1968, 10,500 bm,  Prístupný – Inventár.

Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre stavebníctvo, 1960 – 1968, 19,000 bm,  Prístupný – Inventár.

Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru, 1960 – 1968, 29,250 bm, Prístupný – Inventár.

Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo, (1957) 1960 – 1968, 10,357 bm,  Prístupný – Inventár.

 

 

A/VII.2.  Iné ústredné úrady

 

Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady, (1951) 1961 – 1968, 34,375 bm, Neprístupný.

Komisia Slovenskej národnej rady pre financie, (1947) 1960 – 1968, 2,500 bm, Neprístupný.

Komisia Slovenskej národnej rady pre lesné a vodné hospodárstvo, 1967 – 1968, 0,500 bm, Neprístupný.

Komisia Slovenskej národnej rady pre národné výbory, 1960 – 1968, 1,250 bm, Neprístupný.

Komisia Slovenskej národnej rady pre potravinársky priemysel, 1964 – 1968, 0,500 bm, Neprístupný.

Komisia Slovenskej národnej rady pre rozvoj miestneho hospodárstva, 1964 – 1968, 0,500 bm.

Ministerstvo dopravy v Prahe, 1953 – 1972, 2,800 bm, Neprístupný.

Slovenská plánovacia komisia, (1959) 1960 – 1968, 62,750 bm, Neprístupný.

Slovenská komisia pre techniku, (1963) 1965 – 1968, 2,875  bm, Prístupný – Inventár.

Slovenská publikačná správa, 1953 – 1968, 4,000 bm, Neprístupný.

Slovenský úrad sociálneho zabezpečenia, (1926) 1951 – 1968, 8,750 bm, Neprístupný.

Výbor Slovenskej národnej rady pre cestovný  ruch, (1957) 1964 – 1968, 1,750 bm, Prístupný – Inventár.

 

A/VIII. Ústredné orgány štátnej správy v rokoch 1969 – 1992

 

A/VIII.1.  Ministerstvá Slovenskej socialistickej republiky, resp. Slovenskej republiky

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky, 1959 – 1980, 3,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác  Slovenskej republiky, (1977) – 1992, 0,380 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky (Federálne ministerstvo financií), 1969 – 1990; (1968) 1969 – 1992, 124,600 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo hospodárskej stratégie Slovenskej republiky, 1990 – 1991 (1992), 1,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo kontroly Slovenskej republiky, 1990 – 1992, 8,380 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky, 1969 – 1990, 93,380 bm, Prístupný – Zoznam (PDF, 52 MB).

Ministerstvo kultúry SSR Odbor pre veci cirkevné, Prístupný – Zoznam (PDF, 4 MB).

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky (Slovenskej republiky), 1969 – 1992, 122,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo obchodu Slovenskej socialistickej republiky, 1969 – 1980, 54,700 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky (Slovenskej republiky), 1969 – 1992, 79,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky (Slovenskej republiky), 1969 – 1992, 169,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, (1968) 1969 – 1992, 59,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky (Slovenskej republiky), (1958) 1969 – 1992, 197,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, 1969 – 1992, 22,230 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky, 1968 – 1988, 76,630 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky (Slovenskej republiky), 1969 – 1991, 210,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky, (1961) 1969 – 1992, 97,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky, (1968) 1969 – 1983, 36,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky (Slovenskej republiky), 1988 – 1992, 14,800 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, 1991 – 1999, 9,880 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, 1969 – 1988, 30,930 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky, 1988 – 1990, 2,680 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 1990 – 1992, 2,500 bm, Prístupný – Zoznam.

 

 

A/VIII.2.  Iné ústredné úrady

 

Federálny úrad pre hospodársku súťaž, 1991 – 1992, 0,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Komisia vlády Slovenskej republiky pre hospodársku stratégiu, 1991 – 1992 (1993), 1,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská archívna správa, 1954 – 1975, 32,000 bm, Prístupný Zoznam (PDF, 6 MB).

Slovenská komisia pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj v Bratislave, 1988 – 1990, 8,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská komisia pre vedecké hodnosti, 1969 – 1990, 13,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská komisia pre vedecko-technický a investičný rozvoj, 1983 – 1988, 2,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská komisia pre životné prostredie, 1990 – 1992, 6,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská plánovacia komisia, 1969 – 1989, 100,400 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská poľnohospodárska a potravinová inšpekcia, 1969 – 2002, 2,630 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská vodohospodárska inšpekcia, 1987 – 1991, 1,880 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský cenový úrad, 1969 – 1990, 36,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský štatistický úrad, (1937) 1969 – 1990, 55,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský tlačový a informačný servis, 1989 – 1992, 0,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský úrad geodézie a kartografie, 1969 – 1985, 11,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský úrad pre tlač a informácie, 1968 – 1988, 22,400 bm, Prístupný – Zoznam.

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre burzu cenných papierov – Ing. Zdenko Alexy, 1990 – 1991, 0,010 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátna melioračná správa Bratislava, 1968 – 1991 (1995), 4,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátna plavebná správa Bratislava, 1950 – 2013, 10,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátna technická inšpekcia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky, 1974 – 1991, 4,630 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátny fond vodného hospodárstva, 1968 – 1990, 2,200 bm, Prístupný – Zoznam.

Úrad pre normalizáciu a merania (krajské oddelenie na Slovensku), (1959) 1963 – 1981, 3,125 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústredná správa múzeí a galérií Bratislava, (1978) 1979 – 1988 (1989), 12,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Výbor ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej socialistickej republiky), 1969 – 1990, 90,500 bm, Prístupný – Zoznam.

 

A/IX. Ústredné orgány štátnej správy od roku 1993

 

A/IX.1. Ministerstvá Slovenskej republiky

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (Ministerstvo dopravy a spojov SR;  Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky), (1985) 1991 – 2008, 39,125 bm, Prístupný – Zoznam. 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 1990 – 1995, 19,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, (1992) 1995 – 1996 (1998), 0,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, 1990 – 2005, 37,375 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky; Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky), (1992) 1993 – 2005, 62,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 1993 – 2005, 9,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, 1990 – 2003, 98,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, (1986) 1993 – 2000, 1,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 1993 – 2011, 36,125 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky),  (1991, 1994) 1995 – 2010, 40,380 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 1992 – 2008,  69,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 1992 – 2000, 40,375 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátna školská inšpekcia, 1999 – 2013, 2,750 bm, Prístupný – Zoznam.

 

 

A/IX.2. Iné ústredné úrady

 

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity – ARDAL, 2003 – 2013, 0,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky, 1992 – 2009, 1,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Centrum strategických štúdií Slovenskej republiky, 1992 – 1995, 2,125 bm, Prístupný – Zoznam.

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovenskej socialistickej republiky), 1968 – 2011, 4,630 bm, Prístupný – Zoznam.

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Colný kriminálny úrad), 1993 – 2000, 11,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Fond národného majetku Slovenskej republiky, (1991) 1992 – 2015, 764,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Fond zamestnanosti Slovenskej republiky Bratislava, 1992 – 1997, 2,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Fond na podporu zahraničného obchodu, 1997 – 2005, 6,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Katastrálny ústav Žilina, 1996 – 2007, 1,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Letecký úrad Slovenskej republiky (Štátna letecká inšpekcia), (1956) 1970 – 2013, 4,375 bm, Prístupný – Zoznam.

Meracia technika – Technocentrum, 1994 – 2004, 1,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, 1993 – 1999 (2002), 8,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Národný bezpečnostný úrad, (1998) 2001 – 2010, 9,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Národný úrad práce, 1993 – 2003, 7,375 bm, Prístupný – Zoznam.

Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky, 1995 – 2008, 1,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, 1990 – 2000, 4,875 bm, Prístupný – Zoznam.

Puncový úrad Slovenskej republiky (Štátna skúšobňa pre drahé kovy na Slovensku), 1954 – 2000 (2005), 2,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská agentúra životného prostredia, 1992 – 2007, 2,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská inovačná a energetická agentúra, 1969 – 2008, 0,875 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská národná akreditačná služba, 1999 – 2014, 3,875 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský pozemkový fond, 1992 – 1999, 6,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský ústav technickej normalizácie, 1993 – 2004, 1,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre vysporiadanie vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou – JUDr. Ing. Adolf Smolík, 1990 – 2000, 2,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Správa služieb zamestnanosti Bratislava, 1993 – 1996, 0,875 bm, Prístupný – Zoznam.

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, 1971 – 2003, 7,875 bm, Prístupný – Zoznam.

Správa úradov práce, 1991 – 1992, 0,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Správa zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky, 1975 – 2004, 1,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Stredisko služieb sociálnej starostlivosti, 1990 – 1997, 0,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Štatistický úrad Slovenskej republiky, 1969 – 2005, 21,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátna energetická inšpekcia, 1998 – 2008, 1,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (Štátna veterinárna správa Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky; Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky; Štátna veterinárna správa Slovenskej socialistickej republiky), 1969 – 2006, 8,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátny dráhový úrad, 1992 – 1996 (2000), 0,375 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátny fond trhovej regulácie Slovenskej republiky, 1993 – 1198, 1,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátny fond životného prostredia, 1981 – 2004 (2005), 6,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Technická inšpekcia, a. s. ústredie Bratislava, 1995 – 2007, 0,875 bm, Prístupný – Zoznam.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky Bratislava, 1993 – 2005, 2,875 bm, Prístupný – Zoznam.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, (1974) 1993 – 2011, 15,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, 1993 – 2005, 11,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 2001 – 2010, 2,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 1992 – 2007, 19,875 bm, Prístupný – Zoznam.

Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky, 1995 – 1999, 2,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Úrad pre štátnu službu, 2002 – 2006, 1,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Úrad pre verejné obstarávanie, 2000 – 2014, 14,875 bm, Prístupný – Zoznam.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, (1985 – 1990) 1993 – 2005, 13,375 bm, Prístupný – Zoznam.

Úrad štátneho dozoru nad kapitálovým trhom, 1991 – 2000, 1,375 bm, Prístupný – Zoznam.

Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky (Slovenský úrad bezpečnosti práce), 1972 – 1999, 6,130 bm, Prístupný – Zoznam.

 

A/IX.3 Právnické osoby zriadené ústrednými úradmi

 

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, (1981) 1993 – 2007, 3,125 bm, Prístupný – Zoznam.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2004 – 2014, 2,875 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, 1991 – 2006 (2010), 2,875 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Bratislava, 1968 – 2013, 7,750  bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská stavebná inšpekcia, riaditeľstvo inšpekcie, 2001 – 2011, 9,375 bm, Prístupný – Zoznam.

 

 

A/X.  Úrady pozemkovej reformy 1920 – 1949

 

 

Fond pre správu poľnohospodárskych majetkov, 1942 – 1948 (1951), 37,500 bm,  Prístupný – Inventár (PDF, 7 MB).

Fond pre zaopatrenie zamestnancov veľkostatkov, 1920 – 1950, 6,000 bm,  Prístupný – Inventár (PDF, 1 MB).

Kolonizačný referát Štátneho pozemkového úradu v Bratislave, 1921 – 1938,  22,500 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 969 kB).

Pracovné skupiny Štátneho pozemkového úradu Praha v Bratislave, 1941 – 1945, 61,750 bm, Neprístupný.

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Bratislave, 1921 – 1933, 26,000 bm, Neprístupný.

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Košiciach, 1921 – 1933, 8,000 bm, Neprístupný.

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Levoči, 1921 – 1933, 3,500 bm, Neprístupný.

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Lučenci, 1921 – 1933, 20,000 bm, Neprístupný.

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Martine, 1921 – 1933, 0,500 bm, Neprístupný.

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Michalovciach, 1921 – 1933, 28,000 bm, Neprístupný.

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Nitre, 1921 – 1933, 40,875 bm, Neprístupný.

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Nových Zámkoch, 1921 – 1933, 19,375 bm, Neprístupný.

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Prešove, 1921 – 1933, 13,250 bm, Neprístupný.

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Rožňave, 1921 – 1933, 10,000 bm, Neprístupný.

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Šahách, 1921 – 1933, 10,000 bm, Neprístupný.

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Trenčíne, 1921 – 1933, 19,000 bm, Neprístupný.

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Zlatých Moravciach, 1921 – 1933, 22,125 bm, Neprístupný.

Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha vo Zvolene, 1921 – 1933, 13,500 bm, Neprístupný.

Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Bratislave, 1920 – 1949, 133,500 bm, Neprístupný.

Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Košiciach, 1922 – 1950, 3,250 bm, Neprístupný.

Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Leviciach, 1943 – 1949, 0,250 bm, Neprístupný.

Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Nových Zámkoch, 1948, 0,250 bm, Neprístupný.

Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Piešťanoch, 1920 – 1949, 4,000 bm, Neprístupný.

Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Prešove, 1924 – 1949, 77,375 bm, Neprístupný.

Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Trenčíne, 1922 – 1930, 0,250 bm, Neprístupný.

Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Užhorode, 1920 – 1938, 0,250 bm, Neprístupný.

Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu vo Zvolene, 1922 – 1949, 84,625 bm, Neprístupný.

Štátny pozemkový úrad v Bratislave, 1939 – 1945, 66,500 bm, Neprístupný.

Štátny pozemkový úrad v Prahe, 1919 – 1938, 457,875 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 7 MB).

 

A/XV. Špecializovaná štátna správa v rokoch 1945 – 1949

 

A/XV.1  Fond národnej obnovy

 

Fond národnej obnovy, 1946 – 1953, 52,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 4 MB).

 

 

A/XV.2  Hospodárska kontrolná služba

 

Hospodárska kontrolná služba, 1942 – 1949, 180,000 bm, Neprístupný.

 

A/XV.3 Štátne stavebné úrady

 

Slovenská stavebná inšpekcia riaditeľstvo inšpekcie, 2001 – 2011, 0,875 bm, Prístupný – Zoznam.

 

 

A/XVI. Finančná správa

 

 

A/XVI.1.  Finančné riaditeľstvá

 

Generálne finančné riaditeľstvo v Bratislave, 1936 –  1948, 1,500 bm, Neprístupný.

 

A/XVI. 2. Finančné správy

 

Oblastný likvidátor peňažných ústavov a podnikov v Bratislave, (1939 – 1948), 1949 – 1964 (1974), 0,375 bm, Neprístupný.

Správa  pre veci majetkové a devízové pre Slovensko v Bratislave, (1925) 1964 – 1990 (1995), 5,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Správa pre veci majetkové Slovenskej republiky v Bratislave, 1991 – 2001, 1,125 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátna pokladnica, 2003 – 2008, 3,625 bm, Prístupný – Zoznam.

 

B. Justícia

 

 

B/I.  Hodnoverné miesta

 

Hodnoverné miesto Bratislavskej kapituly, 1240 – 1866, 38,700 bm, Prístupný – Sprievodca po archívnych fondoch ŠSÚA (ďalej Sprievodca) I.

Hodnoverné miesto Konventu benediktínov v Hronskom Beňadiku, (1260) 1297 – 1852, 13,700 bm. Prístupný.

Hodnoverné miesto Konventu premonštrátov v Jasove, 1256 – 1942, 19,500  bm, Prístupný – Sprievodca I.

Hodnoverné miesto Konventu premonštrátov v Lelese, 1223 – 1923, 53,100 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Hodnoverné miesto Konventu premonštrátov v Turci, (1259) 1288 – 1912, 14,200 bm, Prístupný.

 

B/IV. Justičné inštitúcie od roku 1872

 

B/IV.2  Hlavné (vrchné) súdy

 

Bratislavská kráľovská súdna tabuľa, 1891 – 1920, 171,500 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 2 MB).

Hlavný súd v Bratislave (Súdna tabuľa; Vrchný súd v Bratislave), 1920 – 1948, 44,500 bm, Prístupný – Inventár.

Hlavný súd v Košiciach, 1938 – 1947, 2,000 bm, Neprístupný.

Hlavný súd v Prešove, 1944 – 1948, 1,000 bm, Neprístupný.

Najvyšší súd v Bratislave, 1938 – 1946 (1951), 19,000 bm, Neprístupný.

Uhorský kráľovský verejno-správny súd v Budapešti, 1913 – 1944, 10,200 bm, Prístupný.

Vrchný súd v Košiciach, 1919 – 1939, 9,000 bm, Prístupný – Inventár.

 

 

B/IV.6  Špecializované súdy

 

 

Rozhodčí súd Zemskej úradovne pre poisťovanie robotníkov na Slovensku v Bratislave, 1923 – 1930, 5,785 bm, Neprístupný.

 

B/IV.7 Štátne zastupiteľstvá

 

Generálne štátne zastupiteľstvo v Bratislave, 1939 – 1945, 0,050 bm, Neprístupný.

Hlavné štátne zastupiteľstvo v Bratislave, (1901) 1919 – 1951, 50,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 18 MB).

Hlavné štátne zastupiteľstvo v Košiciach, 1922 – 1938, 2,750  bm.

 

B/IV.8 Verejní notári

 

Krajinský zbor notársky, 1949 – 1952, 1,125 bm, Neprístupný.

Správny výbor spojených verejnonotárskych komôr na Slovensku, 1923 – 1948, 1,125 bm, Neprístupný.

 

 

B/IV.11 Advokátske poradne

 

Advokácie Slovenska a Podkarpatskej Rusi, 1933 – 1935, 0,120 bm, Neprístupný.

Ústredie advokátskych poradní, Výbor pre Slovensko, 1952 – 1962, 0,250 bm, Neprístupný.

 

 

B/V.Retribučné súdnictvo

 

 

B/V.1.  Národný súd (1945 – 1947)

 

Národný súd, (1910) 1945 – 1947 (1975), 23,375 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 4 MB).

 

 

B/V.2.  Úrad obžalobcu pri Národnom súde (1945 – 1947)

 

Úrad obžalobcu pri Národnom súde, 1945 – 1947, 5,000 bm, Prístupný – Inventár.

 

 

B/VII. Orgány prokuratúry

 

Finančná prokuratúra v Bratislave, 1943 – 1952, 21,000 bm, Neprístupný.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Slovenskej socialistickej republiky), 1970 – 2005, 41,875 bm, Prístupný – Zoznam.

Námestník generálneho prokurátora Slovenskej socialistickej republiky, 1954 – 1969, 24,500 bm, Prístupný – Inventár.

Slovenská generálna prokuratúra v Bratislave, 1939 – 1945, 0,050 bm, Neprístupný.

 

 

B/VIII. Orgány arbitráže

 

Slovenská arbitrážna komisia, 1950 – 1955, 25,375 bm, Neprístupný.

 

 

B/IX. Iné justičné inštitúcie

 

Najvyšší správny súd v Bratislave, (1919) 1939 – 1952, 47,625 bm, Prístupný – Inventár.

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovenskej socialistickej republiky), 1968 – 2007, 11,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Osobné spisy zamestnancov súdnictva, 1837 – 1933, 38,750 bm, Neprístupný.

Ústavný súd Slovenskej republiky, 1993 – 2003, 5,000 bm, Prístupný – Zoznam.

 

 

C. Armáda a bezpečnosť

 

 

C/II. Polovojenské formácie

 

 

C/II.1.  Hlinkova garda

 

Hlavné veliteľstvo Hlinkovej gardy (Fond 604), 1938 – 1945, 15,000 bm, Prístupný – Zoznam.

 

 

C/II.2.  Slovenská pracovná služba

 

Hlavné veliteľstvo slovenskej pracovnej služby, 1939 – 1945, 10,000 bm,  Prístupný – Inventár (PDF, 929 kB).

 

C/II.6 Milície a iné

 

Hlinkova mládež (Fond 605), 1939 – 1945, 3,125 bm, Prístupný – Zoznam.

 

 

 

C/III. Polícia a bezpečnostné zložky do roku 1990

 

C/III.1  Ústredňa štátnej bezpečnosti

 

Ústredňa štátnej bezpečnosti (Fond 10; Fond 209), (1938) 1940 – 1944 (1945), 145,250 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 475 kB), Zoznam.

Zemská úradovňa štátnej bezpečnosti v Bratislave, 1940, 0,130 bm, Neprístupný.

 

 

C/III.2.  Policajné riaditeľstvá

 

Odbočka spravodajskej ústredne Policajného riaditeľstva v Bratislave (Fond 203), 1939 – 1945, 56,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Policajné riaditeľstvo v Bratislave, 1920 – 1945 (1950), 686,500 bm,  Prístupný – Inventár (PDF, 3 MB).

 

 

 

C/VI. Iné policajno-bezpečnostné orgány

 

Celoútvarový výbor Komunistickej strany Slovenska pri Krajskej správe Zboru národnej bezpečnosti, (1955) 1968 – 1989, 25,630 bm, Prístupný – Zoznam.

 

D. Hospodárstvo

 

D/I. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo

 

D/I.1 Verejné základiny

 

Verejné základiny – Kráľovská komorská správa v Banskej Bystrici, 1785 – 1793, 4,750 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.

Verejné základiny – Kráľovská komorská správa v Nitre a Bratislave, 1785 – 1793, 14,500 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.

Verejné základiny – Prefektúra verejných základín dištriktu Šaľa, 1776 – 1913, 44,000 bm, Prístupný – Inventár.

Verejné základiny – Lesný úrad verejných základín Šaľa-Zobor, 1800 – 1867, 6,000 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.

Verejné základiny – Finančná prokuratúra v Bratislave, (1790) 1854 – 1867, 7,120 bm, Prístupný – Inventár.

Verejné základiny – Finančná prokuratúra v Bratislave, expozitúra v Banskej Štiavnici, 1862 – 1867, 0,100 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Verejné základiny – Finančná prokuratúra v Bratislave, expozitúra v Ružomberku, (1832) 1858 – 1867, 1,370 bm, Prístupný – Inventár.

Verejné základiny – Okresné finančné riaditeľstvo v Bratislave, 1851 – 1866, 2,250 bm, Prístupný – Inventár.

Verejné základiny – Okresné finančné riaditeľstvo v Nitre, 1851 – 1863, 7,375 bm, Prístupný – Inventár.

Verejné základiny – Okresné finančné riaditeľstvo v Ružomberku, 1851 – 1867, 2,870 bm,  Prístupný – Inventár.

Verejné základiny – Daňový úrad v Leviciach, 1857 – 1865, 0,250 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Verejné základiny – Inšpektor budov v Bratislave, 1857 – 1870, 0,050 bm, Prístupný.

Verejné základiny – Inšpektor budov v Skalici, 1858 – 1869, 0,050 bm, Prístupný.

Verejné základiny – Hlavná správa verejných základín dištriktu Šaľa, 1867 – 1905, 18,500  bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.

Verejné základiny – Inšpektorát verejných základín v Šali, 1905 – 1914, 2,950 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.

Verejné základiny – Dištriktuálny právnik verejných základín v Nových Zámkoch a Šali, 1854 – 1883, 6,350 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.

Verejné základiny – Učtáreň a pokladnica verejných základín dištriktu Šaľa, 1845 – 1890, 11,000 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Verejné základiny – Prefekt majetkov nitrianskeho biskupa za sedisvakancie, 1784 – 1788, 0,250 bm,  Prístupný – Inventár.

Verejné základiny – Prefekt majetkov zrušených klarisiek vo Veľkom Mágeri (Rastice), 1781 – 1785, 0,370 bm,  Prístupný – Inventár.

Verejné základiny – Panstvo Boleráz, 1784 – 1802, 1,500 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.

Verejné základiny – Panstvo Klíž, 1782 – 1879, 2,000 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.

Verejné základiny – Panstvo Lefantovce, 1812 – 1842, 1,120 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.

Verejné základiny – Panstvo Mária Čalád-Čata, 1781 – 1889, 2,120 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.

Verejné základiny – Panstvo Skalka, 1774 – 1869, 2,250 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.

Verejné základiny – Panstvo Šaľa, 1775 – 1905, 15,160 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.

Verejné základiny – Panstvo Zniev, 1606 – 1948, 33,500 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.

Verejné základiny – Lesná správa v Likavke, 1857 – 1869, 0,250 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.

Verejné základiny – Papiereň univerzitnej kníhtlačiarne v Kremnici, 1814 – 1863, 1,250 bm,  Prístupný – Inventár.

 

D/I.2 Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

 

Správny výbor Oravského komposesorátu, 1927 – 1944, 1,500 bm, Prístupný – Inventár.

Zväz pasienkarov, 1929 – 1944, 0,875 bm, Neprístupný.

 

D/I.3 Štátne majetky

 

Československé štátne majetky, národný podnik – Oblastné riaditeľstvo v Bratislave,1949 – 1953, 20,000 bm, Neprístupný.

                                              

D/I.4 Poľnohospodárske podniky a družstvá

 

Agrasol, akciová zemědělská tržební a průmyslová společnost v Praze, filiálka v Bratislave, 1935 – 1947, 0,875 bm, Prístupný – Inventár.

 

D/I.5 Plemenárske a osivové podniky

 

Oblastná plemenárska správa v Bratislave, 1967 – 1968, 0,500 bm, Prístupný – Zoznam.            

Semenárska spoločnosť v Bratislave,1941 – 1958, 9,375 bm, Neprístupný.

SLOVOSIVO, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave, 1967 – 1994, 29,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátna plemenárska správa Bratislava,1950 – 1968, 2,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátne plemenárske podniky, generálne riaditeľstvo Bratislava,1968 – 1988, 14,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátne plemenárske ústavy pre chov koní, 1954 – 1963, 0,200 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátny plemenársky podnik, š. p., Bratislava, 1989 – 1992, 5,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Združenie šľachtiteľských a semenárskych podnikov, 1955 – 1959, 2,500 bm, Neprístupný.     

 

D/I.6 Iné poľnohospodárske podniky

 

AGRIS, š. p., Bratislava,1988 – 2002, 1,500 bm, Prístupný – Zoznam.

AGROKOMPLEX – stála celoštátna poľnohospodárska výstava, generálne riaditeľstvo trustu v Nitre,1962 – 1988, 29,700 bm, Prístupný – Zoznam.

Krajský výkupný podnik  v Bratislave,1953 – 1960, 0,625 bm, Neprístupný.

Podnik racionalizácie riadenia poľnohospodárstva a výživy, o. p., Bratislava,1969 – 1989 (1990), 5, 000 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenské krmovinárske závody, 1957 – 1967, 9,250 bm, Neprístupný.

Ústredie pre mechanizáciu pôdohospodárstva, 1945 – 1953, 296 bm, Neprístupný.

Ústredie veterinárnych asanačných ústavov Slovenskej socialistickej republiky,1969 – 1985, 4,000 bm, Prístupný – Zoznam.

 

D/I.7 Riaditeľstvá štátnych lesov a majetkov (1860 – 1948)

 

Riaditeľstvá štátnych lesov a majetkov v Holíči a Hodoníne,1919 – 1938, 95,500 bm, Neprístupný.

Ústredné riaditeľstvo štátnych majetkov v Bratislave,1945 – 1948, 22,000 bm, Prístupný – Inventár. 

Ústredné riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov v Bratislave,(1937) 1938 – 1945 (1948), 149,500 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 2 MB).

 

D/I.8 Štátne lesy – riaditeľstvo a podnikové riaditeľstvá

 

Československé štátne lesy, n. p., Oblastné riaditeľstvo v Bratislave, (1946) 1949 – 1951 (1956), 80,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 2 MB).

 

D/I.13 Iné lesné správy a podniky

Inšpekcia štátnych lesov v Bratislave,1925 – 1935, 2,500 bm, Neprístupný.

Lesnícka a drevárska ústredňa, 1939 – 1950, 44,750 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 1 MB).

Lesoprojekt, ústav pre hospodársku úpravu lesov, Zvolen,1954 – 1980, 90,500 bm, Prístupný – Inventár.

Lesy Slovenskej republiky, š. p., 2000 – 2005, 3,375 bm, Prístupný – Zoznam.

 

D/IV. Priemysel

D/IV.1 Potravinársky

 

Centralherba,1939 – 1949, 1,000 bm, Neprístupný.

Cukor – cukrovinky, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave,1958 – 1985, 73,750 bm, Prístupný – Zoznam   .

Hydinársky priemysel, generálne riaditeľstvo trustu, 1958 – 1988, 31,380 bm, Prístupný – Zoznam.

LIKO, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave (Združenie liehovarov a konzervární;  Liehovary a konzervárne, OR; LIKO, odborové riaditeľstvo), 1958 – 1988 (1958 – 1968; 1969 – 1971; 1971 – 1975), 38,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Mäsový priemysel, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave, 1969 – 1990, 71,200 bm, Prístupný – Zoznam    .

Mliekárenský priemysel, generálne riaditeľstvo trustu Bratislava, 1965 – 1988, 16,200 bm, Prístupný – Zoznam.

Mlynský a pekárenský priemysel, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave, 1969 – 1988 (1991), 34,330 bm, Prístupný – Zoznam.

Pivovary a sladovne, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave, 1965 – 1990, 15,700 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenské vinárske závody – znárodnené podniky, 1945 – 1954, 1,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovfrukt, š. p., Bratislava,1969 – 1992, 15,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Vinárske závody, odborový podnik v Bratislave,1948 – 1988 (1991), 9,500 bm, Prístupný – Zoznam.

ZDROJ, generálne riaditeľstvo v Bratislave, 1968 – 1989, 24,750 bm, Prístupný – Zoznam.                               

 

D/IV.2 Textilný, odevný a kožiarsky

 

SLOVAKOTEX, trust textilných a odevných podnikov, generálne riaditeľstvo v Trenčíne, 1965 –1989, 70,000 bm, Prístupný – Zoznam.

OGAKO, trust kožiarskych podnikov, generálne riaditeľstvo v Partizánskom, 1967 – 1988, 54,700 bm,  Prístupný – Zoznam.

Oblastné riaditeľstvo textilných, kožiarskych a gumárenských závodov v Bratislave, 1943 – 1959, 60,000 bm, Neprístupný.

Textilné závody na Slovensku, 1944 – 1951, 37,000 bm, Neprístupný.

 

D/IV.4 Drevospracujúci

 

Drevárske závody na Slovensku,1935 – 1952, 76,750 bm, Neprístupný.

Riaditeľstvo drevospracujúcich závodov Štátnych lesov v Bratislave, 1946 – 1948, 6,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 701 kB).

Drevársky a nábytkársky priemysel, trust podnikov, generálne riaditeľstvo v Žiline, 1958 – 1989, 58,000 bm, Prístupný – Zoznam.

 

D/IV.5 Papierenský

 

Celulózové a papiernické závody na Slovensku, Oblastné riaditeľstvo v Bratislave, 1946 – 1953, 66,500 bm, Neprístupný.

SLOVCEPA, generálne riaditeľstvo v Banskej Bystrici, 1969 – 1989, 56,300 bm, Neprístupný.   

 

D/IV.6 Polygrafický

 

Československé polygrafické závody na Slovensku, oblastné riaditeľstvo,1945 – 1960, 2,000 bm, Neprístupný.

Slovenská polygrafia, generálne riaditeľstvo v Bratislave,1965 – 1990, 60,380 bm, Prístupný – Zoznam.

 

D/IV.8 Chemický

 

Chemické závody na Slovensku, n. p, Oblastné riaditeľstvo v Bratislave, (1940) 1944 – 1954, 47,875 bm, Neprístupný.

Slovchémia, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave, 1965 – 1990, 65,880 bm, Prístupný – Zoznam.                

 

D/IV.11 Sklársky a keramický

 

TATRASKLO, generálne riaditeľstvo trustu v Trnave, 1972 – 1994, 34,200 bm, Prístupný – Zoznam.

Keramické a sklárske závody na Slovensku, 1948 – 1953, 2,500 bm, Neprístupný.

 

D/IV.12 Strojársky

 

Československé závody ťažkého strojárenstva, n. p, Oblastná správa pre Slovensko v Bratislave, 1950 – 1951, 4,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 809 kB).

Československé vagónky, koncern Poprad, š. p.,1971 – 1991, 7,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Kovorobné a strojárské závody, národný podnik, Oblastné riaditeľstvo v Bratislave, 1946 – 1951, 12,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 1 MB).

Kovoslužba, národný podnik v Bratislave, 1950 – 1958 (1962), 10,000 bm, Neprístupný.

Strojárne potravinárskeho priemyslu,1969 – 1990, 0,625 bm, Prístupný – Zoznam.

STROJSMALT, Spojené strojárne a smaltovne, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave, 1965 – 1989, 111,300 bm, Prístupný – Zoznam.

Závody na výrobu ložísk, koncern Považská Bystrica, 1965 –  1990, 46,380 bm, Prístupný – Zoznam.                     

D/IV.13 Elektrotechnický

 

HORNY, továreň na rádiové prístroje, účastinná spoločnosť v Bratislave, 1941 – 1949, 6,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 13 MB).

Montáž a údržba rádiostaníc,1973 – 1994, 0,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Tesla, spotrebná elektronika, koncern Bratislava, 1980 – 1989 (1990), 15,200 bm, Prístupný – Zoznam.

D/IV.15 Iný priemysel

 

Chirana, koncern, Stará Turá,1976 – 1990, 8,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Chirana, závody zdravotníckej techniky, odborový podnik Stará Turá, 1965 – 1975, 6,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Podnik výpočtovej techniky, a. s.. v konkurze,1955 – 1992, 6,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovakoterma, generálne riaditeľstvo v Bratislave,1966 – 1991. 8,380 bm, Prístupný – Zoznam.

Strojové a traktorové stanice a opravovne poľnohospodárskych strojov, generálne riaditeľstvo v Rovinke, 1972 – 1988, 30,000 bm, Prístupný – Zoznam.             

 

 

D/VI. Vodné hospodárstvo a enviromentalistika

 

D/VI.2 Iné vodohospodárske organizácie

 

Riaditeľstvo vodohospodárskeho rozvoja v Bratislave, 1950 – 1961 (1966), 2,000 bm, Neprístupný.

Riaditeľstvo vodohospodárskych diel, 1959 – 1960, 0,120 bm, Prístupný – Zoznam.

Riaditeľstvo vodných tokov, 1966 – 1970, 0,120 bm, Prístupný – Zoznam.

 

D/VII. Stavebníctvo

D/VII.1 Pozemné

 

Československé stavebné závody, n. p., (1940) 1948 – 1960, 78,125 bm, Neprístupný.  

Pozemné staviteľstvo, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave, (1965) 1970 – 1989, 40,880 bm, Prístupný – Zoznam.

Poľnohospodárske stavby, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave, 1963 – 1988, 25,700 bm, Prístupný – Zoznam.

PREFABRIKÁCIA, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave, 1963 – 1989, 33,000 bm, Prístupný – Zoznam          .

Priemyselné staviteľstvo, generálne riaditeľstvo v Košiciach, 1965 – 1989, 62,200 bm, Prístupný – Zoznam     .

Železničné stavebníctvo, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave, 1971 – 1992, 14,4, Prístupný – Zoznam     .

 

D/VII.2 Inžinierske

 

Cukorprojekt, š. p. v Bratislave, 1990 – 1995, 0,100 bm, Prístupný – Zoznam.   

DRUPRO, a. s.,1992 – 2001, 0,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Chempik, š. p., Bratislava,1951 – 1992, 9,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Inžinierske staviteľstvo, generálne riaditeľstvo Bratislava, 1964 – 1989 (1990), 47,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Inžinierske služby spojov, š. p.,1973 – 1993, 0,600 bm, Prístupný – Zoznam.

Inžiniersko projektová organizácia školských stavieb,1968 – 1992, 1,125 bm, Prístupný – Zoznam.

Texing – projektová a inžinierska organizácia textilného a odevného priemyslu, š. p., Trenčín,1976 – 1992, 2,500 bm, Prístupný – Zoznam.

URBION – Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania, 1975 – 1990, 57,000 bm, Prístupný – Zoznam     .

Zdraving, investorsko-inžinierska organizácia v Bratislave, 1985 – 1991, 1,000 bm, Prístupný – Zoznam.

D/VIII. Obchod

D/VIII.1 Veľkoobchod

 

Datasystém SOFT, š. p.,1991 – 1995, 0,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Detva, československý ľudový umelecký priemysel, účastinná spoločnosť v Bratislave, (1919) 1927 – 1949 (1957), 3,500 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 6 MB).

Družstvo pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami,1949 – 1953 (1960), 95,500 bm, Neprístupný.

Družstvo pre obchod s mliekom a mliekarenskými výrobkami v Bratislave,1947 – 1949, 1,000 bm, Neprístupný.

Hotelové družstvo slovenského odborného pohostinského pracovníctva v Bratislave,1942, 0,125 bm, Neprístupný.

Medika, š. p. v Bratislave,1957 – 1988, 9,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Obchod s nábytkom, generálne riaditeľstvo v Žiline,1969 – 1988 (1990), 13,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Obilná spoločnosť pre Slovensko,1939 – 1948, 65,000 bm, Neprístupný.

OTEX, obchod s textilom a odevami, generálne riaditeľstvo v Bratislave,1966 – 1988, 41,700 bm, Prístupný – Zoznam.

Paperod – družstvo pre priemyselné spracovanie a speňaženie peria,1939 – 1949, 0,875 bm, Prístupný – Inventár.

Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave,1959 – 1991, 50,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Predajné združenie slovenských cukrovarov,1922 – 1940 (1941), 0,500 bm, Prístupný – Inventár.

Rempo, š. p. v Bratislave, 1948 – 1992, 10,300 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovakohosť, pracovné družstvo v Bratislave,1950, 1,750 bm, Neprístupný.

Slovenská cukorná obchodná účastinná spoločnosť,1940 – 1946, 0,125 bm, Prístupný – Inventár.

Spoločná kancelária slovenských cukrovarov,1938 – 1948, 1,875 bm, Prístupný – Inventár.

Slovenská liehová spoločnosť v Bratislave,1937 – 1950, 0,300 bm, Neprístupný.

Slovenská obilná komora, š. p., Bratislava,(1969) 1991 – 1992, 0,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská obilná účastinná spoločnosť,1934 – 1949, 30,000 bm, Neprístupný.

Technicko-ekonomický ústav pre trh, obchod a podnikanie Trenčín,1973 – 2000, 2,000 bm, Prístupný – Inventár.

Ústredňa slovenských celulóziek v Bratislave,(1912) 1939 – 1948, 10,625 bm, Prístupný – Inventár.

Združenie slovenských cukrovarov,1944 – 1945, 0,125 bm, Prístupný – Inventár.

 

 

D/VIII.3 Podniky zahraničného obchodu

 

Batex, spoločnosť pre zahraničný obchod v Bratislave, 1944 – 1954, 44,000 bm, Neprístupný.

Bratislavská burza, 1936 – 1947, 0,250 bm, Neprístupný.

Centrum, slovenská dovozná a obchodná účastinná spoločnosť, 1939 – 1945, 3,500 bm, Neprístupný.

Cukorspol, predajňa slovenských cukrovarov, účastinná spoločnosť v Bratislave, 1943 – 1948, 0,375 bm, Prístupný – Inventár.

DATASYSTÉM, š. p., Bratislava, 1952 – 1992 – 1999, 16,100 bm, Prístupný – Zoznam.

Drevoúnia, a. s., Bratislava, 1969 – 1996, 1,750 bm, Prístupný – Zoznam.

DOMO OMNIA, a. s., 1997 – 1999, 0,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Dovus – slovenská dovozná a vývozná spoločnosť v Bratislave, 1939 – 1956, 222 bm, Neprístupný.

Dušan Čaplovič medzinárodné zasielateľstvo, 1947 – 1950, 10,000 bm, Neprístupný.

IMPEX, a. s., 1966 – 2000, 12,500 bm, Prístupný – Zoznam.

INTERCOOP, družstevný podnik zahraničného obchodu v Bratislave,1969 – 1994, 9,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Istra-Malik a spol. medzinárodné zasielateľstvo v Bratislave, 1944 – 1954, 2,000 bm, Neprístupný.

Jozef Srnec a spoločnosť medzinárodné zasielateľstvo, 1945 – 1954, 2,800 bm, Neprístupný.

Omnia, podnik zahraničného obchodu Bratislava, 1971 – 1990,18,550,Prístupný – Zoznam.

Petrimex, podnik zahraničného obchodu, účastinná spoločnosť, 1969 – 1996, 20,125 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovakia, s. r. o., 1966 – 1997, 3,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovart, účastinná spoločnosť podniku zahraničného obchodu, a. s. v Bratislave, 1969 – 1997, 10,690 bm, Prístupný – Zoznam.

Transdanubia,1939 – 1945, 1,500 bm, Neprístupný.

Ústredné družstvo v Bratislave, (1911) 1919 – 1953, 184,500 bm, Prístupný – Inventár.
D/IX. Doprava a skladovanie

 

D/IX.1 Pozemná

 

Riaditeľstvo československých štátnych železníc v Košiciach,(1882) 1919 – 1951, 37,500 bm, Prístupný – Inventár.

Riaditeľstvo štátnych železníc v Bratislave,1917 – 1938, 99,000 bm, Neprístupný.

Schenker a spol. v Bratislave, 1933 – 1945, 10,625 bm, Neprístupný.

Slovenská dopravná účastinárska spoločnosť,1938 – 1955, 7,500 bm, Neprístupný.

Ústredný zväz špeditérov v Bratislave, 1942 – 1944, 0,125 bm, Neprístupný.

 

D/IX.2 Vodná

 

Poriečny plavebný úrad v Bratislave,1913 – 1953, 24,000 bm, Prístupný – Inventár.

 

D/IX.3 Letecká

 

Slov Air, a. s., 1964 – 2004, 8,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská správa letísk, (1924 – 1972) 1974 – 2004, 3,150 bm, Prístupný – Zoznam.

 

D/IX.5 Poštové služby

 

Československá pošta, n. p, Oblastné riaditeľstvo v Bratislave, (1942) 1948 – 1952, 8,750 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 2 MB).

PNS, a. s. (Poštová novinová služba), (1991) 1993 – 2001, 3,250 bm, Neprístupný.

Poštová novinová služba – Ústredná expedícia a dovoz tlače, Bratislava,1975 – 1991, 1,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Poštová novinová služba – Ústredná expedícia tlače v Bratislave,1963 – 1974, 0,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Poštový novinový úrad Bratislava,1956 – 1963, 0,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Riaditeľstvo pôšt a telegrafov na Slovensku,1919 – 1959, 17,375 bm, Prístupný – Zoznam.

Správa pôšt a telekomunikácii, š. p. Bratislava,(1969) 1989 – 1992 (1993), 6,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Správa pôšt a telekomunikácií, š. p. oblastný závod Riaditeľstvo Poštovej novinovej služby Bratislava,1991 – 1992, 0,250 bm, Prístupný – Zoznam.

 

D/XI. Informácie a komunikácia

Slovenské telekomunikácie, š. p. – Rádiokomunikácie, o. z.,1959 – 2006, 6,630 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústredné riaditeľstvo spojov Bratislava, (1949) 1970 – 1989, 20,880 bm, Prístupný – Zoznam.

 

D/XII. Finančníctvo a družstevníctvo

D/XII.1 Banky

 

Bratislavská obchodná a úverová banka,1933 – 1941, 0,060 bm, Neprístupný.

Eximbanka  SR,1993 – 2008, 14,125 bm, Prístupný – Zoznam.

Filiálka Zemskej banky v Bratislave,1929 – 1946, 33,000 bm, Neprístupný.

Investičná banka v Bratislave,1950 – 1953, 1,500 bm, Neprístupný.

Slovenská hypotečná a komunálna banka,1937 – 1944, 0,500 bm, Neprístupný.

Tatrabanka, 1884 – 1950, 178,500 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 5 MB).

 

D/XII.2 Sporiteľne

 

Zväz slovenských sporiteľní, 1939 – 1945, 0,125 bm, Neprístupný.

 

D/XII.3 Poisťovne

 

Československá poisťovňa, n. p, Oblastné riaditeľstvo v Bratislave, 1948 – 1953, 7,000 bm, Prístupný – Inventár.

Devín – národný poisťujúci ústav v Bratislave, (1926) 1945 – 1946 (1949), 0,750 bm, Prístupný – Inventár.

Domov a Slovakia, všeobecná poisťovacia účastinná spoločnosť v Bratislave, 1919 – 1946 (1951), 3,000 bm, Prístupný – Inventár.

Karpatia, roľnícka a družstevná poisťovňa, účastinná spoločnosť v Bratislave, 1919 – 1946 (1952), 3,500 bm, Prístupný – Inventár.

Moldavia-Generali-Securitas, účastinná poisťovňa v Prahe, riaditeľstvo v Bratislave, 1908 – 1946 (1950), 2,625 bm, Prístupný – Inventár.

Národná poisťovňa v Bratislave, (1919) 1948 – 1951 (1952), 6,000 bm, Prístupný – Inventár.

Oblastná poisťovacia rada, 1946 – 1949, 0,675 bm, Neprístupný.

Osobné spisy zamestnancov súkromných poisťovní, 1852 – 1938, 33,000 bm,   Neprístupný.

Poisťovňa Slovan, n. p., (1946) 1947 – 1948 (1952), 5,500 bm,Prístupný – Inventár.

Pražská mestská živelná poisťovacia účastinná spoločnosť – reprezentácia pre Slovensko v Bratislave, (1862) 1943 – 1946 (1947)   , 1,500 bm, Prístupný – Inventár.                            

Prudencia, všeobecná poisťovacia účastinná spoločnosť v Bratislave, (1908) 1923 – 1937, 0,375 bm, Prístupný – Inventár.

Riunione Adriatica di Sicurta v Terste, filiálne riaditeľstvo v Bratislave,(1847) 1926 – 1946 (1951), 5,250 bm, Prístupný – Inventár.

Robotnícka sociálna poisťovňa,1943, 1944, 0,130 bm, Neprístupný.

Rozhodčí súd zemskej úradovne pre poisťovanie robotníkov na Slovensku v Bratislave, 1923 – 1930, 5,785 bm, Neprístupný.

Slovenská poisťovňa, účastinná spoločnosť v Bratislave, (1919) 1921 – 1946 (1950), 4,125 bm, Prístupný – Inventár.

Slovenská správa národného poistenia, 1907 – 1981, 25,250 bm, Neprístupný.

Tatra, poisťujúca účastinná spoločnosť v Bratislave,(1935) 1940 – 1946 (1954), 2,875 bm, Prístupný – Inventár.

Ústredná národná poisťovňa v Prahe,1950 – 1953, 0,130 bm, Neprístupný.

Ústredná sociálna poisťovňa v Bratislave,1945 – 1948, 0,130 bm, Neprístupný.

Zbierka dokumentov súkromných poisťovní na Slovensku, 1862 – 1946, 0,750 bm, Prístupný – Inventár.

Zemská úradovňa pre poisťovanie robotníkov na Slovensku v Bratislave,1933, 1937, 0,130 bm, Neprístupný.

 

D/XII.4 Družstevné centrály

 

Bryndziarsky a mliekarenský syndikát, 1936 – 1949,0,625 bm, Neprístupný.                                    

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, 1952 – 2009, 92,875 bm, Neprístupný.

COOP Centrum,1998 – 2002, 1,125 bm, Prístupný – Zoznam.

Družstvo hospodárskych liehovarov, 1937 – 1944, 14,000 bm, Neprístupný.

Družstvo pre obchod s mliekom a mliekárenskými výrobkami v Bratislave, 1947 – 1949, 1,000 bm, Neprístupný.         

Družstvo pre predaj bryndze v Martine,1938 – 1946, 0,625 bm, Prístupný – Inventár.

Frutex, ovocinárske a záhradnícke družstvo v Bratislave, 1946 – 1949, 12,000 bm, Neprístupný.

HORA, družstvo lesného hospodárstva (filiálka pre výkup surového dreva), 1948 – 1950, 0,750 bm, Prístupný – Inventár.

Mliekarenské ústredie pre Slovensko, 1940 – 1949, 3,500 bm, Neprístupný.

Roľnícke skladištné družstvá, osobné spisy, (1939) 1949 – 1956, 1,625 bm, Neprístupný.

Signum, s. r. o., úverové družstvo remeselníkov, obchodníkov a gazdov Bratislava, (1906 – 1955) 1963 – 1992, 0,250 bm, Prístupný – Inventár.

Slovenské mlynárske družstvo, 1937 – 1948, 1,000 bm, Neprístupný.

Slovenský zväz spotrebných družstiev, 1953 – 1960, 5,000 bm, Neprístupný.

Slovenský zväz výrobných družstiev, 1952 – 1958, 5,000 bm, Neprístupný.

Stavebné družstvo sociálnych poisťovacích ústavov  na Slovensku, 1940 – 1941, 0,125 bm, Neprístupný.

Syndikát pre úpravu pestovania a spracovania papriky a obchodu s paprikou v Bratislave, 1936 – 1949, 4,000 bm, Prístupný – Inventár.

SVOJDOM, Stavebné družstvo zamestnancov školstva a osvety v Bratislave, 1947 – 1952, 0,375 bm, Neprístupný.

Ústredný zväz nemeckých družstiev na Slovensku, 1939 – 1948, 3,000 bm, Neprístupný.

Ústredný zväz výkupných družstiev,1952 – 1958, 47,875 bm, Neprístupný.

Zväz bryndziarenskeho a mliekárenského priemyslu pre Slovensko v Banskej Bystrici, 1935 – 1947, 0,875 bm, Prístupný – Inventár.

Zväz hospodárskych družstiev a verejných obilných skladíšť na Slovensku v Bratislave, 1925 – 1948 (1950), 66,000 bm, Neprístupný.

Zväz mliekárskych družstiev pre Slovensko v Bratislave,  (1926) 1930 – 1950 (1957), 4,000 bm, Prístupný – Inventár.

Zväz poľnohospodárskych družstiev Slovenskej republiky, 1969 – 1999, 5,000 bm,Prístupný – Zoznam.

Zväz roľníckych strojových družstiev, 1947 – 1948, 0,125 bm, Neprístupný.

Zväz roľníckych vzájomných pokladníc, 1924 – 1949, 2,000 bm, Neprístupný.

Zväz slovenských dobytkárskych družstiev, 1937 – 1949, 14,000 bm, Neprístupný.

Zväz slovenských mliekárskych a dobytkárskych družstiev, 1947 – 1949, 3,750 bm, Neprístupný.

 

D/XII.5 Iné finančné inštitúcie

 

Československý zúčtovací ústav v Bratislave, (1928) 1942 – 1952, 0,125 bm, Prístupný.

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, 1991 –  2011, 13,125 bm, Prístupný – Zoznam.

Národný holdingový fond, s. r. o. (Fond fondov), 1995 – 2007, 1,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská inkasná spoločnosť, s. r. o., 1993 – 2006, 0,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Včielka, záložňa železničných zamestnancov, 1928 – 1950, 2,625 bm, Neprístupný.

VÚB Asset Management, správ. spol. a. s., 2000 – 2008, 0,875 bm, Prístupný – Zoznam.

D/XIII. Správa nehnuteľností

 

TradeLeas, s. r. o., 1993 – 2004, 0,500 bm, Prístupný – Zoznam.

 

E. Politické strany

 

E/I. Politické strany

 

Československá sociálno-demokratická strana robotnícka, 1919 – 1939, 0,625 bm, Neprístupný.

Československá strana ľudová, 1927 – 1934, 0,125 bm, Neprístupný.

Demokratická strana na Slovensku, 1945 – 1948 (1961), 19,750 bm, Prístupný – Inventár.

Deutsche Partei (aj Fond 125), 1935 – 1945, 86,125 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 487 kB), Zoznam.

Hlinkova slovenská ľudová strana (+ Fond 609), 1921 – 1945, 52,250 bm, Čiastočne prístupný – Inventár (PDF, 616 kB), Zoznam.

Karpatendeutsche Partei (Fond 126), 1939 – 1945, 4,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Nyiláskeresztes Párt (Fond 608), 1939 – 1945, 2,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Rôzne politické strany v Československej republike, 1918 – 1939, 0,500 bm, Neprístupný.

Slovenská národná strana, 1896 – 1922, 0,100 bm, Sprievodca II.

Strana práce (Sociálna demokracia na Slovensku), 1946 – 1948, 5,250 bm, Neprístupný.

Strana slobody, 1946 – 1992, 5,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Strana slovenskej národnej jednoty, (1919) 1939 – 1947 (1958), 2,875 bm, Prístupný – Inventár.

Strana slovenskej obrody, 1948 – 1989, 30,000 bm, Neprístupný.

Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska, 1945 – 1990, (Stranícky podnik služieb Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, 1974 – 1990), 992,250 bm, Čiastočne prístupný – Inventáre, Zoznam.

Plénum ÚV KSS, Prevodník (PDF, 1 MB).

Predsedníctvo ÚV KSS, Prevodník (PDF, 10 MB).

Sekretariát ÚV KSS, Prevodník (PDF, 8 MB).

Zjazdy a konferencie, 1944 – 1989, 13,625 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 3 MB).

1. tajomník ÚV KSS Gustáv Husák, (1963) 1968 – 1969, 1,500 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 774 kB).

1. tajomník ÚV KSS Vasil Biľak, (1958) 1968 (1969), 1,750 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 2 MB).

Tajomník ÚV KSS Augustín Michalička, 1953, 1955 – 1958, 0,625 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 1 MB).

Tajomník ÚV KSS Bohuslav Graca, (1963) 1968 – 1969 (1970), 0,750 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 1 MB).

Tajomník ÚV KSS Eduard Friš, (1929) 1945 – 1948, 0,125 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 854 kB).

Tajomník ÚV KSS František Barbírek, (1962) 1966, 0,125 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 516 kB).

Tajomník ÚV KSS František Dvorský, 1958 – 1960, 0,125 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 614 kB).

Tajomník ÚV KSS Ján Janík, 1964 – 1968, 1971, 1,250 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 944 kB).

Tajomník ÚV KSS Jozef Kríž, 1952 – 1959, 1961, 1962, 0,375 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 854 kB).

Tajomník ÚV KSS Jozef Lenárt, (1959) 1970 - 1988 (1990), 17,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 5 MB)..

Tajomník ÚV KSS Jozef Zrak, 1968 (1969), 0,125 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 400 kB).

Tajomník ÚV KSS Július Turček, (1967) 1968 – 1969, 0,375 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 452 kB).

Tajomník ÚV KSS Karol Bacílek, 1945 – 1963, 5,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 3 MB).

Tajomník ÚV KSS Ladislav Abrahám, 1969 – 1970, 0,250 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 429 kB).

Tajomník ÚV KSS Ladislav Holdoš, (1936) 1945 – 1947, 0,125 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 401 kB).

Tajomník ÚV KSS Michal Pecho, 1968, 0,125 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 544 kB).

Tajomník ÚV KSS Michal Sabolčík, 1963 – 1968, 0,250 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 450 kB).

Tajomník ÚV KSS Miloš Gosiorovský, 1951 – 1953, 0,875 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 1 MB).

Tajomník ÚV KSS Viktor Pavlenda, 1968 – 1970, 0,250 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 1 MB).

Tajomník ÚV KSS Vincent Čislák, 1969 – 1970, 0,250 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 407 kB).

 

E/II. Iné organizácie politického charakteru

 

Antifašistický front Slovanov v Maďarsku, 1945 – 1948, 3,375 bm, Prístupný – Zoznam.

Arbeitsfront der Volksdeutschen (Fond 104), 1938 – 1945, 56,625 bm, Prístupný – Zoznam (PDF, 771 kB).

Ukrajinská národná rada, 1945 – 1951, 2,000 bm, Neprístupný.

Verejnosť proti násiliu, 1989 – 1992, 90,000 bm, Prístupný – Inventár.

Združenie politických strán a hnutí v Slovenskej republiky, 1990 – 1991, 0,125 bm, Prístupný – Zoznam.

 

 

 

F. Národný front

 

 

F/I. Orgány národného frontu

 

Ústredný akčný výbor Slovenského národného frontu, 1945 – 1968, 20,000 bm, Prístupný – Inventár.

Ústredný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky, 1948 – 1990, 43,200 bm, Prístupný – Zoznam.

 

 

F/I.1  Spoločenské organizácie Národného frontu

 

Dom československo-sovietskeho priateľstva, 1963 – 1990, 4,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Fond detí a mládeže, 1994 – 2005, 1,880 bm, Prístupný – Zoznam.

Nadácia detí a mládeže, 1991 – 1995, 0,880 bm, Prístupný – Zoznam.

Nadácia mládeže Slovenska, 2001, 0,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Podnik služieb mládeže – Hospodárske zariadenie Slovenského koordinačného centra Zväzu mladých, 1990 – 1992, 0,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Podnik služieb mládeže – Hospodárske zariadenie Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže, 1967 – 1986, 1,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Riaditeľstvo stredísk detí a mládeže, 1991 – 1993, 0,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenské koordinačné centrum Zväzu mladých, 1990, 0,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský ústredný výbor Československého Červeného kríža, (1968) 1969 – 1992, 7,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Zväz československo-sovietskeho priateľstva, Slovenský ústredný výbor, 1947 – 1993, 22,200 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, 1947 – 2006, 31,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Socialistická akadémia Československej socialistickej republiky,  Slovenský ústredný výbor (Československá spoločnosť pre šírenie politických a vedeckých poznatkov; Socialistická akadémia, Socialistická akadémia Slovenska), 1952 – 1990, 41,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Socialistický zväz mládeže – Slovenský ústredný výbor (Československý zväz mládeže), (1946) 1956 – 1990; 1950 – 1956),239,880 bm, Prístupný – Zoznam.

Správa účelových zariadení Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže, 1986 – 1990, 0,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Správa účelových zariadení, hospodárske zariadenie Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže, 1986 – 1990, 0,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Správa výrobných podnikov slovenskej organizácie Československého zväzu telesnej výchovy (Ústredná správa zariadení a podnikov slovenskej telovýchovnej organizácie; Ústredný výbor slovenskej telovýchovnej organizácie), 1966 – 1989, 9,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Zväz ľudových protifašistických bojovníkov, 1948 – 1955, 52,500 bm, Neprístupný.

Zväz protifašistických bojovníkov, Slovenský výbor, 1952 – 1968, 35,000 bm, Neprístupný.

Zväz protifašistických politických väzňov, 1945 – 1951, 7,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Zväz rasovo prenasledovaných, 1945 – 1950, 6,000 bm, Neprístupný.

Zväz slovenských partizánov, 1945 – 1948, 18,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Zväz vojakov Slovenského národného povstania, 1945 – 1948, 17,000 bm,  Prístupný – Zoznam.

 

G.  Odborové hnutie

 

G/I. Orgány odborových organizácií

 

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky, 1990 – 2008, 14,625 bm, Prístupný – Zoznam.
G/I.2 krajské

 

Nezávislý odborový zväz verejnej cestnej dopravy, 1990 – 2008, 11,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Odborové združenie železničiarov, 1993 – 2002, 3,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Odborový zväz dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva, 1990 – 2008, 5,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Odborový zväz drevo, lesy, voda, 1990 – 2007, 4,880  bm, Prístupný – Zoznam.

Odborový zväz KOVO, 1990 – 2007, 3,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva, 1990 – 2014, 3,875 bm, Prístupný – Zoznam.

Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky, 1990 – 2002, 3,380 bm, Prístupný – Zoznam.

Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu, 1990 – 2006, 7,630 bm, Prístupný – Zoznam.

Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku, 1990 – 1999, 0,380 bm, Prístupný – Zoznam.

Odborový zväz Spoje, 1993 – 2010, 1,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Odborový zväz Stavba Slovenskej republiky, 1990 – 2008, 4,125 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská odborová rada, 1946 – 1990, 4,370 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský odborový zväz kultúry a spoločenských organizácií, 1990 – 2009, 2,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský odborový zväz pracovníkov miestneho hospodárstva, 1981 – 1990, 2,200 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský odborový zväz pracovníkov služieb, 1990 – 2007, 4,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský odborový zväz textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu, 1990 – 2008, 6,750 bm, Neprístupný.

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, 1990 – 2005, 4,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov baní a energetiky, 1952 – 1988, 8,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov dopravy a cestovného hospodárstva, 1953 – 1972, 1,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov drevárskeho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva, 1952 – 1989, 8,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov chemického, papierenského, sklárskeho priemyslu a tlače, 1954 – 1989, 8,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov kovopriemyslu, 1968 – 1988, 6,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov obchodu, 1953 – 1982, 5,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva a potravinového priemyslu, 1954 – 1990, 6,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov potravinárskeho priemyslu, 1953 – 1989, 5,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov spojov, 1954 – 1989, 5,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov stavebníctva a výroby stavebných hmôt, 1953 – 1985, 6,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy, 1955 – 1987, 8,380 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu, 1956 – 1990, 11,200 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu, 1953 – 1989, 9,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva, 1951 – 1989, 8,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov železníc, 1957 – 1988, 4,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Sorea Bratislava (ROH Bratislava; Správa kúpeľov; sanatórií a zotavovní ROH na Slovensku; Správa rekreačnej starostlivosti ROH; Slovenská správa rekreačnej starostlivosti ROH), 1949 – 2006, 8,500 bm, Prístupný – Zoznam.

 

H. Veda, kultúra a osveta a šport

 

H/I. Veda

 

Agrocons Centrum, a. s.., (Agrocons Centrum, š. p., Agrocons., š. p., Pôdohospodársky projektový ústav, š. p.), 1966 – 2006, 1,900 bm, Neprístupný.

Agrocons Ipos, š. p., 1977 – 1992, 1,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Agropedologický ústav Štátneho výskumného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, 1939 – 1950, 0,125 bm, Neprístupný.

Atelier obchodu a cestovného ruchu (Projektový a racionalizačný ústav obchodu a cestovného ruchu), (1975) 1990 – 1992, 2,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Československý metrologický ústav, 1965 – 1992, 10,000 bm, Prístupný – Zoznam.

DataCentrum (Výpočtové laboratórium Slovenskej komisie pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj), 1965 – 2007, 8,250 bm, Preberací zoznam

EGÚ – Výskumný ústav energetický, s. r. o., 1974 – 2002, 0,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Ekonom Servis, n. o. (Ústav ekonomiky a riadenia priemyslu, Interconsult), 1975 – 2008, 13,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Fytopatologický ústav Štátneho výskumného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, 1945 – 1951, 0,120 bm, Neprístupný.

Geodetický a kartografický ústav, 1965, 1967 – 1968, 1971 – 2000, 2,630 bm, Prístupný – Zoznam.

Geriatrické centrum Malacky, 1978 – 1995, 0,500 bm, Prístupný – Zoznam.

HOGAS – Výskumné centrum hotelierstva, gastronómie a služieb, š. p. v Bratislave, 1990 – 1998, 0,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Infostat – Inštitút informatiky a štatistiky, 1983 – 2004, 12,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Lesnícky výskumný ústav Zvolen (Výskumný ústav lesného hospodárstva), (1946) 1951 – 1996, 6,630 bm, Prístupný – Zoznam.

Lignotesting, Drevársky a nábytkársky ústav skúšobný, Bratislava, 1975 – 2005, 4,875 bm, Prístupný – Zoznam.

LikoSpol, a. s. a predchodcovia (Liko, Výskumný ústav, š. p.; VÚ liehovarníckeho a konzervárenského priemyslu Bratislava; VÚ liehovarov a konzervární; VÚ liehovarov a konzervární, n. p., Bratislava; VÚ LIKO Bratislava; Slovenské škrobárne a liehovary, š. p. Trnava – VÚ Bratislava; VÚ potravinárskeho priemyslu Bratislava; Ústredný výskumný ústav potravinárskeho priemyslu a výskumu v Prahe pobočka Bratislava; LikoSpol a. s.; LikoSpol, s. r. o.), 1951 – 2005, 1, 750 bm, Prístupný – Zoznam.

Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny Bratislava, 1992 – 2003, 0,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Mliekarenský ústav Štátneho výskumného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, 1935 – 1957, 0,120 bm, Neprístupný.

Národné centrum zdravotných informácií (Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky), 1956 – 2005, 8,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany (Výskumný ústav reumatických chorôb Piešťany), 1952 – 1992, 5,630 bm, Prístupný – Zoznam.

Novinársky študijný ústav v Bratislave (Mediálne informačné centrum; Národné centrum mediálnej komunikácie; Novinársky študijný ústav; Inštitút pre výskum masovokomunikačných prostriedkov), 1955 – 2001, 12,700 bm, Prístupný – Zoznam.

Projektový a racionalizačný ústav obchodu a cestovného ruchu š. p., 1988 – 1996, 1,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Sklárske výskumné a obchodné centrum, š. p. Trenčín (Výskumné a vývojové pracovisko v Trenčíne), (1972) 1976 – 1999, 14,630 bm, Prístupný – Zoznam.

Skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky – SÚDST, s. r. o., (1984) 1987 – 1990, 1992 – 2002, 0,630 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská lekárska spoločnosť, 1956 – 1992, 2,900 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská pedagogická knižnica – Ústav školských informácií, 1978 – 1988, 1,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenské škrobárne a liehovary, š. p. Trnava – Výskumný ústav Bratislava, 1951 – 1991, 17,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenské ústredie výskumu a technického rozvoja v Bratislave, 1950 – 1951, 1,875 bm, Neprístupný.

Stredisko pre rozvoj ciest a diaľnic, 1954 – 1974, 5,875 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátny drevársky výskumný ústav Bratislava, (1945) 1948 – 2003, 7,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátny pedagogický ústav, 1993 – 2010, 7,125 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave, 1954 – 2005, 6,875 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátny ústav pre ľudovú pieseň v Československej republiky – slovenský odbor v Bratislave, 1934 – 1938, 1,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 690 kB).

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, SKTC – 106, 1989 – 2001, 1,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Technický skúšobný ústav stavebný Bratislava, 1953 – 1997, 8,000 bm, Prístupný – Zoznam.

TERNO – výskumný a vývojový ústav obchodu a cestovného ruchu, š. p., 1988 – 1996, 1,000 bm, Prístupný – Zoznam.

TESLA – Výskumný realizačný ústav spotrebnej elektroniky, koncernová účelová organizácia, 1982 – 1990, 4,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav aplikovanej kybernetiky, 1971 – 1996, 15,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav cestnej dopravy, 1954 – 2006, 17,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav cestného hospodárstva a dopravy, 1954 – 1994, 15,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, š. p. Bratislava, 1963 – 1994, 4,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav experimentálnej veterinárnej medicíny, 1970 – 1994, 4,500 bm, Prístupný – Zoznam.   

Ústav informácií a prognóz školstva, 1973 – 2002, 3,380 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav kardiovaskulárnych chorôb Bratislava, 1968 – 1995, 3,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav lekárskej kozmetiky, š. p. Bratislava, 1968 – 1992, 1,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav marxizmu-leninizmu Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, 1951 – 1991, 50,125 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav práce v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle (ÚPPPP), 1968 – 1980, 1,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav pre automatizáciu riadenia v kultúre, 1978 – 1991, 5,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav pre elektronizáciu a automatizáciu systémov, š. p. (ELAS), 1981 – 1992, 0,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav pre chemickú kontrolu Štátneho výskumného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, 19326 – 1948, 0,120 bm, Neprístupný.

Ústav pre semenársku kontrolu Štátneho výskumného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, 1920 – 1951, 0,500 bm, Neprístupný.

Ústav pre vedeckú sústavu hospodárenia Bratislava, 1962 – 1988, 2,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky Zvolen, 1976 – 1996, 1,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav vzdelávania a služieb, s. r. o. (Ústav vzdelávania v stavebníctve), 1970 – 2002, 4,630 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 1996 – 2011, 1,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav preventívnej a klinickej medicíny, 1991 – 2003, 2,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav rádioekológie a využitia jadrovej techniky, š. p., 1976 – 1991, 1,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav rozvoja vysokých škôl, (1973) 1979 – 1989, 3,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav sociálnych a politických teórií, 1990 – 1991, 0,100 bm, Prístupný – Zoznam.

ÚSIP – Ústav systémového inžinierstva priemyslu, a. s.. Bratislava, 1989 (1993 – 1998)  – 2001, 2,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 1996 – 2011, 1,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav školských informácií I., 1969 – 1978, 0,630 bm, Prístupný – Zoznam.   

Ústav školských informácií II., 1988 – 1989, 0,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, 1969 – 2007, 3,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav textilnej techniky, š. p., (1957) 1962 – 2010, 3,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav vzdelávania a služieb, s. r. o.,  1970 – 2002, 4,630 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav zdravotnej výchovy, 1953 – 1999, 4,780 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústredné metodické centrum, 1991 – 1993, 1,125 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (Oblastná pobočka Slovensko v Bratislave,Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky,Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Prahe), 1951 – 2003, 21,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústredný štátny veterinárny ústav, Bratislava  (Štátny diagnostický veterinárny ústav v Bratislave; Štátny vedecký veterinárny ústav, Oblastný ústav pre Slovensko; Štátny veterinárny ústav Praha, pobočka Bratislava; Odbor špeciálnej diagnostiky ÚŠVÚ, pobočka Bratislava; Oblastný štátny veterinárny ústav v Bratislave; Ústredný štátny veterinárny ústav Bratislava; Štátny veterinárny a potravinový ústav; Veterinárny a potravinový ústav), 1947 – 1989, 14,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Vedecká spoločnosť pre zahraničných Slovákov, 1939 – 1943, 14,000 bm, Neprístupný.

Ústredný ústav pre vzdelávanie učiteľov, 1970 – 1993, 5,880 bm, Prístupný – Zoznam.

Vodozdroj, 1968 – 1970, 4,750 bm, Prístupný – Zoznam.

VUP, a. s.. (Výskumný ústav pre petrochémiu), 1950 – 2006, 22,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumné centrum pôdnej úrodnosti, 1986 – 1990,  1,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumno-výpočtové stredisko OSN, (1965) 1969 – 1983, 15,375 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumno-vývojový podnik poľnohospodárskej techniky, š. p., 1989 – 1992, 1,700 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumno-vývojový ústav priemyslových stavieb, š. p. Košice, 1989 – 1992, 1,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný a vývojový ústav drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu, výskumná a vývojová organizácia Bratislava, 1964 – 1989, 13,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný a vývojový ústav drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu, š. p. Bratislava, 1989 – 1991, 3,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný a vývojový ústav mechanizácie a automatizácie tehliarskej výroby v Žiline (VÚMAT, š. p.) (SARAR – Stredisko automatickej regulácie a racionalizácie výrobných procesov v Žiline; Výskumný a vývojový ústav mechanizácie a automatizácie tehliarskej výroby, š. p. v Žiline), 1968 – 1993, 13,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný a vzdelávací ústav bezpečnosti práce Bratislava, 1955 – 2003, 8,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav agroekológie Michalovce, 1970 – 2006, 1,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav agrochemickej technológie, 1958 – 1959; 1964 – 1982, 0,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav cenový v Bratislave, 1971 – 1984, 3,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava, 1964 – 2007, 9,125 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a výživy (VÚEPaV), 1966 – 1980, 3,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva potravinárstva Bratislava, 1976 – 2007, 15,375 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav epidemiológie a mikrobiológie v Bratislave, 1953 – 1978, 0,900 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav finančnej a úverovej sústavy v Bratislave (Ústav pre výskum financií v Bratislave), 1964 – 1983, 2,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav geodézie a kartografie, 1970 – 2003, 4,375 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav hygieny práce a chorôb z povolania v Bratislave, 1953 – 1978, 1,800 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav hygieny Bratislava, 1952 – 1978, 1,900 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav chemickej technológie, š. p. (VÚCHT), 1982 – 1992, 4,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav chemických vlákien, š. p., 1951 – 1995, 15,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav káblov a izolantov Bratislava, (1950) 1952 – 1992, 21,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav kukurice v Trnave, 1962 – 1991, 6,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav kultúry v Bratislave (Ústav pre výskum a poradenstvo v kultúre), 1968 – 1993, 12,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav liečiv, š. p. Modra, 1932 – 2007, 12,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav medicínskej informatiky v Bratislave, 1967 – 1993, 8,280 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav miestneho hospodárstva v Bratislave (Výskumný, vývojový a inžiniersky podnik služieb, š. p.), 1976 – 1989 (1992), 5,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav mliekarenský, š. p., 1958 – 1997, 2,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav mraziarenský v Bratislave, 1953 – 1962, 0,38 bm.

Výskumný ústav náradia Nové Zámky, 1968 – 1990, 20,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav oblastného plánovania v Bratislave, 1965 – 1984; 1986 – 1988, 6,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav organickej technológie, 1968 – 1969; 1977 – 1982, 0,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav ovčiarsky Trenčín, 1965 – 1989, 0,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a. s. Bojnice (Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín Bojnice; Ústav ovocných a okrasných drevín, š. p. Bojnice), 1959 – 2003, 5,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav pedagogický, 1962 – 1993, 10,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav potravinársky Bratislava (Ústredný výskumný ústav potravinárskeho priemyslu, pobočka Bratislava), 1963 – 2000, 7,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav Povereníctva miestneho hospodárstva, 1953 – 1958, 5,500 bm, Neprístupný.

Výskumný ústav Povereníctva stavebníctva, 1951 – 1960, 2,000 bm, Neprístupný.

Výskumný ústav poľnohospodárskej ekonomiky (VÚPE), 1952 – 1970, 2,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav poľnohospodárskej techniky š. p. (Výskumná stanica poľnohospodárskej techniky, 1957 – 1998, 4,700 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav pôdnej úrodnosti, 1990 – 1998, 1,370 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, 1999 – 2012, 0,880 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav pôdoznalectva a výživy rastlín Bratislava, 1960 – 1986, 3,000 bm, Preberací zoznam, 

Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, 1965 – 2003, 21,030 bm, Prístupný – Zoznam.

VUP, a. s. (Výskumný ústav pre petrochémiu) (Výskumný ústav acetylénovej chémie, Nováky; Výskumný ústav pre petrochémiu, Prievidza), 1950 – 2006, 22,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav pre stavbu lodí, Komárno, (1959) 1965 – 1992, 3,875 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav preventívneho lekárstva, 1977 – 1991, 8,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, 1951 – 2013, 17,505 bm, Prístupný – Zoznam.

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, 1952 – 1992, 5,630 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav sociálno-ekonomických informácií a automatizácie v riadení v Bratislave, 1984 – 1991, 12,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav spojov Banská Bystrica, 1976 – 2006, 3,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok, š. p. Nitra, 1973 – 1994, 7,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav tabakového priemyslu, 1956 – 1992, 2,375 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav textilnej chémie, Žilina, 1969 – 1993, 6,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav trávnatých porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica, 1962 – 2007, 3,750 bm. Preberací zoznam.

Výskumný ústav vinársky a vinohradnícky,  1951 – 2006, 6,630 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav vodného hospodárstva, (1952) 1950 – 2012, 17,875 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav výpočtovej techniky – VÚVT – Engineering, a. s., 1972 – 1995 (2002), 11,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav výživy Bratislava (Výskumný ústav výživy ľudu), 1951 – 1999, 8,000  bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav závlahového hospodárstva Bratislava, 1959 – 1986, 4,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav závlahového hospodárstva Bratislava II., 1990 – 1998, 1,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav zváračský Bratislava, (1948) 1951 – 2002, 103,700 bm, Prístupný – Zoznam. 

Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, 1954 – 2012, 7,250 bm, Prístupný – Zoznam.

VVÚPS-NOVA Bratislava, 1991 – 1996, 0,500 bm, Prístupný – Zoznam.

ZŤS výskumno-vývojový ústav, a. s. Martin (Vývoj Martin, a. s.), (1975) 1981 – 2001, 1,630 bm, Prístupný – Zoznam.

Železničný zdravotný ústav (Ústav železničného zdravotníctva, Železničná hygienická stanica), 1991 – 2006, 0,880 bm, Prístupný – Zoznam.

 

H/I.2 Vedeckovýskumné ústavy a organizácie

 

Slovenský metrologický ústav, (1992) 1993 – 2006, 2,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátny plemenársky ústav Slovenskej republiky, 1992 – 2004, 4,125 bm, Prístupný – Zoznam.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. (Československý ústav pre atestáciu prístrojov a zariadení (ČSÚAPZ); Kovotechna), 1956 – 2012, 12,000 bm, Prístupný – Zoznam.

VÚSAPL a. s, Nitra (Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok, š. p.), 1998 – 2005, 1,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Výskumný ústav dopravný (Vedecko-výskumný ústav dopravný; Výskumný ústav dopravný, a. s.; Výskumný ústav železničnej dopravy), 1919 – 1995, 33,375 bm, Prístupný – Zoznam. 

Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s., 1983 – 2005, 0,875 bm, Prístupný – Zoznam.

 

 

H/II. Kultúra

 

Cirkevné nakladateľstvo v Bratislave, 1953 – 1990, 1,100 bm, Neprístupný.

Nemecká tlačová služba zo Slovenska, 1940 – 1944, 0,750 bm, Neprístupný.

Muzeálna slovenská spoločnosť v Martine, 1929 – 1932, 0,375 bm, Neprístupný.

Redakcia Národných novín v Martine, 1870 – 1916, 0,100 bm, Prístupný – Sprievodca II.

Ústredná cenzúrna komisia pri Ministerstve pravosúdia, 1923 – 1946, 6,000 bm, Neprístupný.

 

H/II.1.  Múzeá

 

Múzeum obchodu, 1983 – 2004, 0,375 bm, Prístupný – Zoznam.

Múzeum Vladimíra Iľjiča Lenina, 1954 – 1990, 0,125 bm, Prístupný – Zoznam.

 

H/II.3.  Archívy

 

Archív Povereníctva vnútra, (1934) 1945 – 1952 (1954), 1,000 bm, Prístupný – Inventár.

Pôdohospodársky archív, (1930) 1948 – 1956, 9,000 bm, Prístupný – Inventár.

 

H/II.4. Knižnice

 

Slovenská lekárska knižnica, 1951 – 2006, 7,875 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská technická knižnica, 1965 – 1990, 7,800 bm, Prístupný – Zoznam.

 

H/II.5.  Kiná a divadlá

 

Slovenské národné divadlo, 1935 – 1992, 8,000 bm, Prístupný – Zoznam.

 

H/II.6. Hudobné telesá a súbory

 

HRANIČIAR, robotnícky spevokol v Záhorskej Vsi, 1938 – 1939, 0,125 bm, Neprístupný.

Slovenská filharmónia, (1949) 1991 – 2013, 4,125 bm, Prístupný – Zoznam.

TATRAN, hudobný a spevácky spolok v Bratislave, 1929 – 1960, 0,500 bm.

ZÁHORAN, robotnícky spevácky zbor v Malackách, 1937, 0,125 bm.

Združenie robotníckych speváckych spolkov, 1931 – 1942, 0,125 bm, Neprístupný.

Zväz slovenských speváckych zborov, 1946, 0,125 bm, Neprístupný.

 

 

H/II.7.  Vydavateľstvá a redakcie

 

Československá tlačová kancelária, 1950 – 1967, 42,000 bm, Neprístupný.

Česko-slovenská tlačová kancelária, 1968 – 1973, 42,250 bm, Neprístupný.

Denník  Smena, a. s.., 1992 – 2001, 0,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Redakcia Pamätnice študentov Štefánikovej koleje v Prahe, (1923 – 1977) 1978 – 1991, 0,250 bm, Prístupný – Inventár.

Slovenská kartografia, a. s.., 1970 – 1990 (1996), 2,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská tlačová kancelária, 1939 – 1945, 33,500 bm, Čiastočne prístupný – Digitalizáty.

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, n. p, 1945 – 1992, 4,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Spravodajská agentúra Slovenska, 3. 4. 1945 – 31. 8. 1950, 35,625 bm.

Vydavateľstvo Alfa, n. p v Bratislave, 1952 – 1994, 4,000  bm, Prístupný – Zoznam.

Vydavateľstvo MLADÉ LETÁ, n. p Bratislava, 1963 – 1990, 4,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Vydavateľstvo Obzor, n. p, 1958 – 1996, 3,600 bm, Prístupný – Zoznam.

Vydavateľstvo Opus, n. p v Bratislave, 1971 – 1991, 3,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Vydavateľstvo Pallas, n. p., Bratislava, 1969 – 1979, 1,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Vydavateľstvo Práca, spol. s r. o., 1947 – 2001, 2,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Vydavateľstvo Pravda, n. p v Bratislave, 1946 – 1955, 4,000 bm, Neprístupný.

Vydavateľstvo Príroda v Bratislave, 1949 – 1997, 4,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský spisovateľ, a. s. (Slovenský spisovateľ, a. s.), 1950 – 2011, 5,375 bm, Prístupný – Zoznam.

Vydavateľstvo Smena, a. s.., 1950 – 2001, 7,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Vydavateľstvo Šport, 1970 – 1993, 0,880 bm, Prístupný – Zoznam.

Vydavateľstvo Tatran, n. p., Bratislava, 1953 – 1995, 5,100 bm, Prístupný – Zoznam.

Vydavateľstvo Živena, a. s., 1968 – 2006, 1,000 bm, Prístupný – Zoznam.

 

 

H/II.8.  Iné kultúrne zariadenia

 

 

České kultúrne stredisko, 1991 – 1993, 0,125 bm, Prístupný – Zoznam.

Dielo, podnik Slovenského fondu výtvarných umení Bratislava, 1956 – 1973, 0,800 bm, Prístupný – Zoznam (PDF, 1 MB).

Fond výtvarných umení Bratislava (Slovenský fond výtvarných umení Bratislava; Tvar, družstvo slovenských výtvarných umelcov, s. r. o., Bratislava), (1936) 1949 – 2005, 155, 625 bm, Prístupný – Zoznam (PDF, 41 MB).

Hudobné centrum (Hudobná artistická ústredňa; Koncertná a divadelná kancelária; Slovkoncert – československá umelecká agentúra; Slovkoncert – koncertná a divadelná agentúra; Slovtón; Hudobné centrum; Národné hudobné centrum), (1956) 1960 – 2007, 24,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Literárne informačné centrum, (1990 – 1994), 1995 – 2003, 2,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Projektový ústav kultúry, š. p., 1972 – 1997, 1,380 bm, Prístupný – Zoznam.

Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, 1956 – 1958, 0,100 bm, Prístupný – Zoznam (PDF, 401 kB).

Rock – pop – jazz, 1990 – 1993, 0,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenské ústredie knižnej kultúry, generálne riaditeľstvo v Bratislave (Slovenské ústredie knižnej kultúry v Bratislave; Slovenské ústredie knižnej kultúry, odborové riaditeľstvo v Bratislave), 1963 – 1990, 15,400 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský hudobný fond, 1954 – 1992, 6,630 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský jubilárny výbor v Bratislave, 1928 – 1929, 0,625 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 668 kB).

Slovenský literárny fond, 1954 – 1990 (1997), 20,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Stredisko zahraničných stykov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 1986 – 1991, 4,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Výzdoba, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, 1656 – 1967, 0,250 bm, Prístupný – Zoznam (PDF, 605 kB).

 

H/III. Osveta

 

H/III.1.  Ústredné osvetové inštitúcie Slovenska

 

Osvetový ústav pre Slovensko, 1927 – 1948, 0,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Roľnícka osveta, 1933 – 1937, 0,125 bm, Neprístupný.

Národné osvetové centrum (Osvetové ústredie; Slovenský dom ľudovej tvorivosti; Osvetový ústav), 1953 – 1990, 49,500 bm, Prístupný – Zoznam.

 

 

H/IV. Iné kultúrno-osvetové inštitúcie

 

 

APVT – Agentúra na podporu vedy a techniky Bratislava, 2001 – 2005, 0,630 bm, Prístupný – Zoznam.

MVTS – Medzinárodná vedecko-technická spolupráca Bratislava, (1991 – 1992) 1993 – 2001, 1,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Národná únia Slovákov – Slovunion, 1990 – 2002, 0,375 bm, Prístupný – Zoznam.

SARC – Centrum pre rozvoj, vedu a technológie v Bratislave, 1992 – 2006, 0,625 bm,   Preberací zoznam.

Správa kultúrnych zariadení Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  v Bratislave, 1979 – 2011, 17,125 bm, Prístupný – Zoznam.

 

H/V. Šport

Asociácia telovýchovných jednôt a klubov Slovenskej republiky, 1990 – 2013, 2,125 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovšport, (1971) 1986 – 1988, 0,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenský paralympijský výbor, 1993 – 2005, 1,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Športprojekta, 1972; 1976; 1986 – 1987; 1991, 0,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátny fond telesnej kultúry, 1994, 1996 – 1997, 1999 – 2001, 0,625 bm, Prístupný – Zoznam.

 

I. Školstvo

 

I/I.  Vysoké školy

 

Bratislavská kráľovská alžbetínska univerzita, 1914 – 1921, 4,000 bm, Prístupný – Inventár.

Fakulta Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, 1947 – 1990, 21,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Kráľovská právnická akadémia v Bratislave, 1777 – 1914, 15,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 1 MB).

Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave, 1833 – 1962, 0,100 bm, Neprístupný.

 

I/II.  Stredné všeobecnovzdelávacie školy

 

Slovenské evanjelické gymnázium v Martine, 1866 – 1875, 1,000 bm, Katalóg (PDF, 7 MB).

Slovenské evanjelické gymnázium v Revúcej, 1866 – 1875, 1,400 bm, Katalóg.

Slovenské rímskokatolícke gymnázium v Kláštore pod Znievom, 1868 – 1874, 1,000 bm, Katalóg.

 

 

I/IX.  Iné školy a školské zariadenia

 

Academia Istropolitana (Národný ústav celoživotného vzdelávania), 1992 – 2002, 0,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Agroinštitút Nitra (Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo Nitra), 1967 – 2006, 3,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Inštitút edukačných služieb, 1990 – 1993, 0,375 bm, Prístupný – Zoznam.

Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, (1953) 1956 – 1991, 13,620 bm, Prístupný – Zoznam.

Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, 1991 – 1998, 3,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Inštitút pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov, 1960 – 1991, 4,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Inštitút pre verejnú správu, 1967 – 2012, 13,125 bm, Prístupný – Zoznam.

Inštitút riadenia v Bratislave, 1970 – 1990, 4,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Inštitút veterinárnej hygieny a ekológie v Trnave, 1968 – 2007, 1,630 bm, Prístupný – Zoznam.

Inštitút vzdelávania a informatiky v kultúre v Bratislave, 1981 – 1991, 1,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach (Inštitút výchovy a vzdelávania veterinárnych lekárov Košice; Ústav pre doškoľovanie veterinárnych lekárov v Košiciach), 1958 – 2010, 6,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Moskovský inštitút ruského jazyka Alexandra Sergejeviča Puškina – pobočka v Bratislave, 1978 – 1990, 0,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Nadácia Transfér Slovenskej republiky, 1991 – 1997, 0,375 bm, Prístupný – Zoznam.

Národný inštitút športu, 2002 – 2003, 0,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, 1991 – 2002, 4,380 bm, Prístupný – Zoznam.

Stredisko praktického vyučovania v rezorte kultúry, 1990 – 1998, 0,250 bm. Prístupný – Zoznam.

Štátny inštitút odborného vzdelávania, 1991 – 2006, 1,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav vzdelávania pracovníkov rezortu Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky, 1975 – 1990, 1,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústredná stranícka škola pri ÚV KSS v Bratislave, 1947 – 1990, 8,125 bm, Prístupný – Zoznam.

 

J. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

 

J/I. Zdravotníctvo

 

 

J/I. 1 Nemocnice a polikliniky

 

Štátny ústav národného zdravia v Bratislave (Štátne sanatórium v Bratislave), 1958 – 1989, 1,900 bm, Prístupný – Zoznam.

 

 

 

J/I.4.  Odborné liečebné ústavy

 

Národný onkologický ústav, 1991 – 2002, 0,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Národný ústav hygieny a epidemiológie, 1991 – 1994, 0,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.., 1999 – 2010, 0,875 bm, Prístupný – Zoznam.

 

 

J/I.7. Iné zdravotnícke zariadenia

 

Národná transfúzna služba Slovenskej republiky, (1971) 2004 – 2012, 0,750 bm, Prístupný – Zoznam.

Národné centrum podpory zdravia, 1993 – 2000, 1,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Štátny zdravotný ústav Slovenskej republiky, 1995 – 2002, 2,130 bm, Prístupný – Zoznam.

 

 

J/II. Sociálna starostlivosť

 

 

J/II.1. Zdravotné (nemocenské) a sociálne poistenie

 

Fond československých legionárov, 1934 – 1936, 0,125 bm, Neprístupný.

Inštitút starostlivosti o francúzskych pracujúcich v zahraničí, 1933 – 1942, 0,625 bm, Neprístupný.

Národná poisťovňa – Správa fondu zdravotného poistenia, 1993 – 1994, 4,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Nemocenská poisťovňa, n. p, 1947 – 1950, 0,500 bm, Neprístupný.

Penzijný ústav súkromných úradníkov (Všeobecný penzijný ústav, úradovňa v Bratislave), 1922 – 1951, 2,250 bm, Neprístupný.

Slovenská pokladnica pre hospodárskych robotníkov, 1920 – 1940, 0,500 bm, Neprístupný.

Slovenská správa nemocenského poistenia v Bratislave, 1969 – 1990, 0,625 bm, Prístupný – Zoznam.

Sociálna poisťovňa, ústredie (Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave; Správa dôchodkov v Bratislave; Slovenská správa sociálneho zabezpečenia; Národná poisťovňa), (1946) 1960 – 2008, 44,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Ústav pre zavedenie zdravotného poistenia, 1992, 0,500 bm, Prístupný – Zoznam.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., 1995 – 2000, 22,630 bm, Prístupný – Zoznam.

 

J/II.6.  Iné sociálne inštitúcie

 

Centrum poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu, 1990 – 2005, 5,130 bm, Prístupný – Zoznam.

Masarykova liga proti tuberkulóze, 1925 – 1949 (1953), 0,500 bm, Prístupný – Inventár.

Ústredná kancelária pre pomoc a informáciu utečencom, 1940, 0,125 bm, Neprístupný.

 

K. Náboženské organizácie

K/III. Prepoštstvá

 

Prepozitúra Nové Mesto nad Váhom, 1637 – 1912, 1,750 bm, Obmedzený prístup.

 

 

K/IV.  Kapituly

 

Bratislavská kapitula – súkromný archív, 1243 – 1939, 43,500  bm. Prístupný – Sprievodca I.

Knižnica Bratislavskej kapituly, 12. – 20. stor., 3 927 zväzkov., Obmedzený prístup – Zoznam.

 

K/VII. Náboženské bratstvá a spoločenstvá

 

Ústredná kancelária židovských náboženských obcí, 1919 – 1945, 5,500 bm, Neprístupný – Sprievodca II.

 

K/VIII. Rehole, rády, kongregácie, združenia

 

Premonštráti v Jasove, (1243) 1255 – 1945, 58,750  bm. Prístupný – Sprievodca I.

Premonštráti v Lelese, (1214) 1274 – 1841, 15,125  bm. Prístupný – Sprievodca I.

Premonštráti vo Veľkom Varadíne (Nagyvárad), 1650 – 1787, 0,870 bm, Prístupný – Sprievodca I.

 

 

K/IX. Iné náboženské inštitúcie

 

Bratská jednota baptistov, Rada v Slovenskej republike, 1969 – 1995, 0,250 bm, Prístupný – Zoznam.

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike, (1990) 1993 – 2006, 5,875 bm, Prístupný – Zoznam.

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, 1990 – 2013, 1,375 bm, Prístupný – Zoznam.

Jesode Hatora Bratislava, 1905 – 1949, 54,000 bm, Neprístupný.

Ortodoxná židovská náboženská obec v Bratislave, 1800 – 1945, 0,250 bm, Neprístupný.

Ústredná katolícka kancelária, 1928 – 1947, 0,250 bm, Neprístupný.

Ústredný zväz židovských náboženských obcí, 1930 – 1960, 0,750 bm, Neprístupný.

Židovská ústredná úradovňa, 1939 – 1941, 0,125 bm, Neprístupný.

Zväz Ješurum, 1938 – 1941, 0,125 bm, Neprístupný.

Zväzy židovských náboženských obcí na Slovensku, 1940 – 1941, 0,750 bm, Neprístupný.

 

L. Rody a panstvá

 

L/I.  Rodové archívy

 

Adoni (Adonyi), 1695 – 1845, 6,250 bm, Neprístupný.

Akáč, 1527 – 1900, 0,250 bm, Neprístupný.

Amade-Üchtritz z Gabčíkova, (1272) 1327 – 1916, 19,250 bm, Prístupný –  Inventár (PDF, 9 MB).

Aponi z Oponíc a z Jablonice (Apponyi), (1278) 1422 – 1853, 4,280 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 984 kB).

Bárcai z Barce (Bárczay), 1230 – 1899, 6,600 bm, Prístupný – Zoznam.

Benický z Beníc, Príboviec a Rakova, 1285 – 1909, 6,000 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Beňovský, 1613 – 1928, 0,250 bm, Prístupný.

Bory z Borov, 1330 – 1797; 1932, 0,150 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Brunšvik-Chotek (Brunschwik-Chotek) z Dolnej Krupej, 1348 – 1936, 30,400 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 941 kB).

Buoc-Čeper z Doliny (Buócz-Cseper), 1438 – 1899, 0,620 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 4 MB).

Dežöfi z Fintíc (Dessewffy), 1599 – 1859, 0,330 bm, Neprístupný.

Dubnický-Marcibáni z Kočoviec (Dubnický-Marczibányi), 1525 – 1900, 3,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 2 MB).

Dubrovaj, 1773 – 1838, 0,130 bm, Neprístupný.

Ďulai zo Sokoloviec (Gyulay), 1497 – 1923, 2,050 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.

Erdödy – Sekretariát J.N. a Jozefa Erdödyovcov v Bratislave a vo Viedni, 1600 – 1824, 23,750 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Erdödy – ústredný archív, (1216) 1247 – 1894, 32,000 bm, Prístupný – Inventár (strojopis) (PDF, 44 MB).

Esterházi (Eszterházy) – čeklíska vetva, (1252) 1498 – 1939, 86,750 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 5 MB).

Esterházi (Eszterházy) – česnecká línia, 1236 – 1914, 13,100 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 1 MB).

Forgáč – Gýmeš, 1800 – 1900, 0,130 bm, Prístupný.

Friesenhof – Brodzany, 1850 – 1900, 0,130 bm, Neprístupný.

Horváth-Stančič zo Strážok, 1450 – 1522, 0,130 bm, Obmedzený prístup.

Just z Necpál (Justh), 1470 – 1895, 8,400 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 33 MB).

Károli, 1800 – 1900, 0,130 bm, Neprístupný.

Kostoláni (Kosztolányi) – línia Maslák, (1000) 1434 – 1940, 1,600 bm, Prístupný – Inventár.

Kostoláni (Kosztolányi) – nemčinianska vetva, 1605 – 1846, 2,600 bm, Prístupný – Inventár.

Kostoláni (Kosztolányi) – spoločný archív Kolomana a Ladislava Kostolániho-Brausa, (1307) 1361 – 1827, 1,900 bm, Prístupný – Inventár.

Kostoláni (Kosztolányi) – vetva Ladislava Kostolániho, 1602 – 1946, 8,700 bm, Prístupný – Inventár.

Kostoláni (Kosztolányi) – vetva Žigmunda Kostolániho-Brausa, 1359 – 1876, 3,250 bm, Prístupný – Inventár.

Kubíni (Kubínyi) – bobrovnícka vetva, 1412 – 1850, 0,630 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Kubíni (Kubínyi) – dechtárska vetva, 1771 – 1821, 0,130 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Kubíni (Kubínyi) – demänovská vetva, (1283) 1339 – 1904, 1,150 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Kubíni (Kubínyi) – hodejovsko-hnúšťanská vetva, (1281) 1340 – 1883, 1,900 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Kubíni (Kubínyi) – madočianska vetva, 1605 – 1878, 0,630 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Kubíni (Kubínyi) – vlašská vetva, (1322) 1348 – 1908, 0,750 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Kubíni (Kubínyi) – vlašsko-dechtárska vetva, 1262 – 1821, 1,250 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Kubíni (Kubínyi) – vyšnokubínska vetva, 1617 – 1891, 0,280 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Madil, 1515 – 1844, 0,125 bm, Neprístupný.

Majlát (Majláth) zo Zavaru, 1655 – 1903, 1,700 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.

Medňanský – Rakovice, 1789 – 1890, 0,380 bm, Neprístupný.

Migazzi, 1750 – 1900, 0,130 bm, Neprístupný.

Milko z Dražkoviec, 1600 – 1865, 4,370 bm, Neprístupný.

Natafaluši (Nathafalussy) z Nacinej Vsi, (1254) 1266 – 1856, 0,700 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Nemeš z Liptovských Beharoviec (Nemes), (1231) 1520, 0,050 bm, Obmedzený prístup.

Ňári (Nyáry), 1569 – 1840; 1619 – 1928, 1,500 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 1 MB).

Ordódy z Bohatej, 1330 – 1967, 7,870 bm, Obmedzený prístup – Zoznam.

Pallavicini, 1862 – 1931, 0,5 bm, Prístupný – Inventár.

Pálfi (Pálffy) – červenokamenská línia, (16. stor.) 1742 – 1945, 40,400 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 51 MB).

Pálfi (Pálffy) – malacká línia, 1580 – 1841, 2,600 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 35 MB).

Pálfi (Pálffy) – pezinská vetva, 1247 – 1935, 10,600 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 17 MB).

Pálfi (Pálffy) – rodový archív Pálfi-Daun, 1337 – 1917, 21,000 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.

Pálfi (Pálffy) – ústredný pálfiovský archív, 1287 – 1863, 35,300 bm, Prístupný – Sprievodca I (PDF, 3 MB).

Pongrác-Bacho, 1646 – 1931, 0,500 bm, Prístupný.

Príleský-Ostrolúcky zo Zemianskeho Podhradia, 1621 – 1947, 24,750 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.

Prónai zo Slovenského Pravna a Blatnice, (1287) 1528 – 1919, 0,500 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 516 kB).

Rakovský z Rakova a Liptovskej Štiavnice, (1264) 1300 – 1876, 17,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 544 kB).

Révai (Révay) – Archív Barbory Pongrácovej, vdovy Karola Révaia, 1660 – 1853, 2,760 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I (PDF, 347 kB).

Révai (Révay) – Archív dedičov Šimona Révaia st., (1390) 1656 – 1919, 12,000 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I (PDF, 1 MB).

Révai (Révay) – Archív Júlie Bošániovej (Bossányi), vdovy Jána Révaia, (1228) 1580 – 1840, 3,900 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I (PDF, 575 kB).

Révai (Révay) – Archív Júlie Jesenskej, vdovy Krištofa Révaia, 1774 – 1798, 1,500 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I (PDF, 356 kB).

Révai (Révay) – spoločný archív rodu, 1208 – 1787, 19,500 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I (PDF, 1 MB).

Révai (Révay) – trebostovská línia, 1595 – 1890, 1,000 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I (PDF, 344 kB).

Révai (Révay) – zbierka rukopisov, hudobnín a tlačí, 1763 – 1861, 1,250 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I (PDF, 168 kB).

Revický z Revišného, 1735 – 1812, 0,130 bm, Prístupný.

Roškováni (Roskoványi) z Rožkovian, 1337 – 1881, 0,500 bm, Prístupný.

Šenei (Senyey), (1397) 1612 – 1886, 0,500 bm, Neprístupný.

Šeni (Senyi), 1770 – 1875, 0,250 bm, Neprístupný.

Šeréni zo Záblatia (Serényi), 1504 – 1855, 3,350 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 2 MB).

Šoldoš z Ruminiec (Soldos), (1316) 1611 – 1894, 2,800 bm, Neprístupný.

Tajnai (Tajnay) z Tajnej a Tisza-Hegyesu, 1780 – 1920, 0,870 bm, Obmedzený prístup –  Sprievodca I.

Užovič, 19. storočie, 0,130 bm, Prístupný.

Velič-Salai z Láclavej a Slovenského Pravna (Velič-Szalay), (1279) 1423 – 1898, 2,760 bm, Neprístupný.

Vietoris z Horoviec, 1793 – 1864, 0,130 bm, Neprístupný.

Zai (Zay) – Archív Alberta Zaia a dedičov, 1860 – 1938, 4,750 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Zai (Zay) – Archív Zaiovcov z Bučian, 1338 – 1878, 19,250 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Zai (Zay) – Archív Zaiovcov z Uhrovca, 1269 – 1860, 12,000 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Zai (Zay) – uhorská línia rodu Kališ, (1279) 1292 – 1817, 12,500 bm,  Prístupný – Sprievodca I.

Záturecký zo Záturčia, 1255 – 1930, 0,600 bm, Prístupný – Inventár.

Ziči z Voderád (Zichy), 1319 – 1867, 4,500 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 732 kB).

Žambokréty z Malých Žabokriek (Zsámbokréty), 1608 – 1930, 0,250 bm, Obmedzený prístup.

 

 

L/II. Archívy panstiev

 

Erdödy – Inšpektorát (prefektúra) uhorských majetkov v Hlohovci, 1652 – 1861, 13,250 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Fould-Springer – panstvo Bučany, 1880 – 1948, 23,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 1 MB).

Habsburg – cisárska manufaktúra na majoliku a porcelán v Holíči, 1765 – 1848, 6,620 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 856 kB).

Habsburg – cisárske panstvo Holíč, 1736 – 1918, 267,600 bm, Neprístupný.

Habsburg – cisárske panstvo Šaštín, (1643) 1728 – 1918, 112,000  bm, Prístupný – Inventár (PDF, 7 MB).

Habsburg – riaditeľstvo cisárskych súkromných majetkov vo Viedni, 1393 – 1907, 7,250 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Habsburg – učtáreň riaditeľstva cisárskych súkromných majetkov vo Viedni, 1735 – 1918, 204,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 51 MB).

Huňady – panstvo Stupava, 1720 – 1802, 0,130 bm, Neprístupný.

Károli (Károlyi) – panstvo Stupava, 1837 – 1943, 25,050 bm, Neprístupný.

Kostoláni (Kosztolányi) – komposesorát v Zemianskych Kostoľanoch, 1769 – 1947, 0,750 bm, Prístupný – Inventár.

Ostrihomské arcibiskupstvo – panstvá Bratislava a Trnava, 1793 – 1869, 17,750  bm, Prístupný – Inventár.

Pálfi (Pálffy) – panstvá Smolenice a Dobrá Voda, 1762 – 1945, 56,300 bm, Prístupný – Inventár.

Pálfi (Pálffy) – panstvo Bojnice, 1614 – 1927, 16,600 bm, Prístupný – Inventár.

Pálfi (Pálffy) – panstvo Bratislava, 1625 – 1936, 3,200  bm, Prístupný – Inventár.

Pálfi (Pálffy) – panstvo Červený Kameň I., (1287) 1536 – 1913, 95,000  bm, Prístupný – Inventár.

Pálfi (Pálffy) – panstvo Červený Kameň II., 1702 – 1917, 17,000  bm, Prístupný – Inventár (PDF, 25 MB).

Pálfi (Pálffy) – panstvo Devín, 1771 – 1916, 1,760 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 9 MB).

Pálfi (Pálffy) – panstvo Dolný Ňáražd /Topoľníky/, 1734 – 1917, 1,100 bm, Prístupný – Inventár.

Pálfi (Pálffy) – panstvo Kráľová, (1768) 1788 – 1990, 2,120 bm, Prístupný – Inventár.

Pálfi (Pálffy) – panstvo Malacky, 1670 – 1945, 36,900 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.,

Pálfi (Pálffy) – panstvo Pezinok a Svätý Jur, 1618 – 1890, 17,000 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.,

Pálfi (Pálffy) – súkenka Rudolfa Pálfiho v Častej, 1794 – 1801, 1,250 bm, Prístupný – Inventár.

Pálfi (Pálffy) – ústredná správa majetkov malackej línie, 1745 – 1945, 150,000 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.,

Pálfi (Pálffy) – ústredná správa majetkov Mikuláša Pálfiho, 1646 – 1752, 31,000 bm, Prístupný – Sprievodca I (PDF, 533 kB).

Pálfi (Pálffy) – ústredná správa majetkov Pavla Pálfiho, 1695 – 1706, 0,250 bm, Prístupný – Sprievodca I (PDF, 372 kB).

Pálfi (Pálffy) – ústredná správa majetkov pezinskej vetvy, 1709 – 1938; 1708 – 1822, 61,700 bm, Obmedzený prístup – Sprievodca I.,

Pálfi (Pálffy) – zbierka máp a plánov, 1712 – 1935, 1541 ks, Prístupný – Inventár.

Zai (Zay) – Lesný úrad v Uhrovci, 1846 – 1899, 11,500 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Zai (Zay) – hlavná pokladnica panstva Uhrovec, 1842 – 1899, 4,700 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Zai (Zay) – hospodárstvo Uhrovec, 1859 – 1902, 1,870 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Zai (Zay) – prefekt inšpektor panstiev rodu Zai, 1770 – 1856, 6,250 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Zai (Zay) – súkenka v Uhrovci, 1845 – 1863, 3,300 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Zai (Zay) – skláreň v Uhrovci, 1860 – 1867, 0,200 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Zai (Zay) – továreň na galantériu a nábojnice v Uhrovci, 1879,  0,125 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Zai (Zay) – továreň na vychádzkové palice v Uhrovci, 1874 – 1881, 0,375 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Zai (Zay) – Umeleckopriemyselná škola (rezbárska) v Uhrovci, 1874 – 1889, 0,200 bm, Prístupný – Sprievodca I.

Windischgrätz – panstvo Jablonica (Korlát), 1546 – 1925, 6,000 bm, Neprístupný.

 

M. Rodiny a osoby

 

 

M/I.  Rodiny

 

Rodina Ambro, 1877 – 1951, 0,050 bm, Prístupný.

Rodina Benešova, 1918 – 1977, 2,000 bm, Prístupný.

Rodina Čajak, 1809 – 1982, 2,000 bm, Neprístupný.

Rodina Doval, 1862 – 1948, 0,375 bm, Prístupný.

Rodina Filo z Tuchyne, 1901 – 1960, 7,500 bm, Neprístupný.

Rodina Hodžova a Kutlíková, 1852 – 2001, 4,500 bm, Neprístupný.

Rodina Holan, 1950 – 1990, 14,700 bm, Neprístupný.

Rodina Klimo, 1891 – 1980, 2,250 bm, Prístupný – Inventár.

Rodina Kováts, 1754 – 1940, 0,250 bm, Neprístupný.

Rodina Medrický, 1769 – 2000, 1,000 bm, Neprístupný.

Rodina Ormisová, 1826 – 1993, 5,000  bm, Neprístupný.

Rodina Schidlay, 1832 – 1916, 0,050 bm, Prístupný.

Rodina Thurzo, 1892 – 2005, 28,500 bm, Neprístupný.

 

 

M/II.  Osoby

 

Zdenko Alexy, 1978 – 2000, 2,620 bm, Neprístupný.

Karol Bacílek, 1896 – 1974, 0,375 bm, Prístupný – Súpis (PDF, 436 kB).

Anton Bagin, (1935) 1945 – 1992, 14,000 bm, Neprístupný.

Ján Balko, 1901 – 1966, 0,250 bm, Prístupný.

Július Barták, 1897 – 1952, 2,500 bm, Neprístupný.

Ľudovít Bazovský, 1859 – 1958, 1,000 bm, Obmedzený prístup – Súpis.

Boris Bálent, 1571 – 1990, 9,000 bm, Neprístupný.

Ján Bečko, 1889 – 1972, 0,250  bm, Prístupný.

Ján Levoslav Bella, 1861 – 1943, 0,300 bm, Prístupný – Sprievodca II.

Vojtech Benkeö, 1905 – 1916, 0,130 bm, Prístupný.

Milan Beňuška, 1925 – 1998, 16,000 bm, Neprístupný.

Pavol Blaho, 1867 – 1927, 13,400 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 6 MB).

Jozef Blažek, 1913 – 1948, 0,100 bm, Prístupný.

Anton Bliska, 1932 – 1944, 0,100 bm, Prístupný.

František Braxátor, 1968 – 1991, 8,750  bm, Neprístupný.

Rudolf Brtáň, 1808 – 1993, 16,750 bm, Neprístupný.

Ján Cablk, 1885 – 1955, 2,125 bm, Prístupný –  Inventár.

Jozef Cieker, 1945 – 1969, 0,130 bm, Prístupný.

Vladimír Clementis, 1902 – 1952, 1,125 bm, Prístupný – Inventár.

Ferdinand Čatloš, 1939 – 1972, 0,025  bm, Prístupný.

Matúš Černák, 1939 – 1945, 0,380 bm, Prístupný – Katalóg.

Marek Čulen, 1887 – 1957, 1,400 bm, Prístupný – Inventár.

Peter Danišovič, 1907 – 2011, 2,000 bm, Neprístupný.

Pavol David, 1899 – 1970, 1,200 bm, Obmedzený prístup.

František Déneš, 1902 – 1979, 2,000 bm, Neprístupný.

Cyril Dřínek, 1930 – 1970, 2,375  bm, Prístupný – Inventár.

Ján Doránsky, 1911 – 1977, 0,360  bm, Prístupný.

Ján Drobný, 1877 – 1988, 0,120 bm, Prístupný.

Alexander Dubček, 1963 – 1992, 4,000 bm, Neprístupný.

Matúš Dula, 1861 – 1927, 2,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 16 MB).

Viktor Dvortschák, 1920 – 1939, 0,250 bm, Prístupný – Sprievodca II.

Ferdinand Ďurčanský, 1947 – 1974, 6,000 bm, Neprístupný.

Milan Stanislav Ďurica, 1925 – 2011, 14,000 bm, Neprístupný.

Ľudovít Eiselle, 1920 – 1980, 0,130 bm, Prístupný.

Vladimír Fajnor, 1875 – 1939, 0,100 bm, Prístupný.

Jozef Faltus, 1952 – 1996, 0,880 bm. Obmedzený prístup – Zoznam.

Samuel Falťan, 1920 – 1990, 12,870 bm, Neprístupný.

Eugen Filkorn, 1920 – 1969, 0,250 bm, Prístupný.

Emanuel Filo, (1925) 1935 – 1967 (1972), 3,000 bm, Neprístupný.

Mikuláš Gacek, 1917 – 1921, 0,500 bm, Prístupný – Inventár.

Ernest Gajdoš, 1918 – 1955, 0,130 bm, Prístupný.

Milan Galanda, 1989 – 1993, 1,300 bm, Neprístupný.

Jozef Tido Gašpar, 1939 – 1944, 0,120 bm, Prístupný.

Miloš Gosiorovský, 1921 – 1978, 11,500 bm.  Prístupný – Zoznam.

Bohuslav Graca, 1925 – 1976, 0,630 bm, Neprístupný.

Anton Granatier, 1939 – 1953, 1,000 bm, Prístupný – Inventár.

František Hagara, 1940 – 1983, 0,250 bm, Prístupný.

Štefan Haššík, 1914 – 1985, 1,250 bm, Prístupný – Inventár.

Michal Hercenštejn, 1891 – 1985, 0,200 bm. , Prístupný.

Andrej Hlinka, 1851 – 1945, 10,000  bm, Prístupný – Inventár.

Juraj Hodál, 1900 – 1939, 0,100 bm, Prístupný.

Milan Hodža, 1919 – 1949, 0,500 bm, Prístupný.

Terézia Holényiová, 1944, 0,100 bm, Prístupný.

Ľudovít Holotík, 1923 – 1985, 10,000  bm, Neprístupný.

Eduard Holub, 1919 – 1955, 0,250 bm, Prístupný.

Richard Horna, 1892 – 1953, 1,000 bm, Neprístupný.

Adela Hornová, 1912 – 1989, 5,750 bm, Neprístupný.

Vladimír Horváth, 1857 – 1992, 13,380 bm, Neprístupný.

Fedor Houdek, 1848 – 1949, 10,100 bm, Prístupný – Inventár.

Štefan Hromada, 1923 – 1993, 1,000 bm, Neprístupný.

Jozef Hrozienčík, 1825 – 1981, 1,300 bm, Neprístupný.

Vladimír Svätozár Hurban, 1900 – 1950, 4,000 bm, Prístupný – Inventár (PDF, 11 MB).

Jozef Chreňo, (1918) 1946 – 2009, 4,500 bm, Neprístupný.

Jozef Jablonický, 1964 – 1992, 0,380 bm, Prístupný.

Helena Jamborová, 1936 – 1980, 3,000 bm, Neprístupný.

Vendelín Jankovič, 1915 – 1971, 0,200 bm, Prístupný.

Štefan Janšák, 1928 – 1972, 4,250 bm, Neprístupný.

Štefan Janšák, 1886 – 1939, 1,500 bm, Neprístupný.

Vladimír Jukl, 1951 – 1999, 0,130 bm, Prístupný.

Dušan Jurkovič, 1891 – 1947,  7,000 bm, Neprístupný – Zoznam.

Ivan Jurkovič, 1861 – 1975, 0,125 bm, Prístupný.

František Kabina, 1891 – 1937, 0,360 bm, Prístupný.

Franz Karmasin, 1938 – 1945, 7,000 bm, Prístupný – Zoznam.

Imrich Karvaš, 1907 – 1981 (1996), 0,400 bm, Prístupný – Inventár.

Ján Kaššovič, 1926 – 1945, 0,100  bm, Prístupný.

Štefan Kazimír, 1924 – 1989, 6,000 bm, Neprístupný.

Vladimír Kedrovič, 1866 – 1961, 0,400 bm, Prístupný.

Jozef M. Kirschbaum, 1913 – 2000, 18,870 bm, Prístupný.

Ján Kočí, 1938 – 1957, 3,500  bm, Neprístupný.

Mária Kodoňová, 1957 – 1979, 10,000  bm, Neprístupný.

Jozef Kohout, 1896 – 1968, 7,000  bm, Prístupný – Inventár (PDF, 8 MB).

Jozef Kohút, 1672 – 1900, 1,500  bm, Prístupný – Sprievodca II.

Alois Kolísek, 1881 – 1930, 0,250 bm, Prístupný – Inventár.

Karol Körper, 1894 – 1969, 1,250 bm, Obmedzený prístup.

Jozef Krafta, 1890 – 1900, 0,100  bm, Prístupný.

Oto Krajňák, 1911 – 1973, 4,500 bm, Prístupný – Inventár.

Dalibor Krno, 1912 – 1938, 16,000 bm, Prístupný.

Pavol Križko, 1254 – 1943, 5,500  bm, Prístupný – Inventár.