Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2023, streda
 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie Gelnica pre referendum vyhlásené na 21. januára 2023

Podľa ustanovenia § 199 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o odmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor za referendum jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (lehota do 24. novembra 2022 do 24:00 hod.)   

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2020, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:

 • Sloboda a Solidarita,
 • SME RODINA,
 • ZA ĽUDÍ,
 • OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA,
 • SMER - sociálna demokracia,
 • Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko,
 • petičný výbor za referendum.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,
 • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,
 • meno, priezvisko a podpis osoby
  • oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;
  • určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor za referendum. V mene petičného výboru za referendum bude oznámenia o delegovaní členov volebných komisií podpisovať Mgr. Igor Melicher.

Vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie je zverejnený na stránke >>Ministerstva vnútra SR<<

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky.  Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.Oznámenie  je možné písomne doručiť na adresu:

Okresný úrad Gelnica, prednosta
Hlavná 1
056 01 Gelnica

Elektronicky na dresu:TA.13G4@RI.SKAF3PYLD@

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak politická strana alebo petičný výbor za referendum doručuje oznámenie prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa zasiela oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu (odporúčame prijatie oznámenia o delegovaní overiť na obci / okresnom úrade / štátnej komisii telefonicky). Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.