Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2020, streda
 

Zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv - oznámenie

            V nadväznosti na rozhodnutie Úradu vlády Slovenskej republiky zrušiť organizáciám uvedeným v § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ( sem patria aj obvodné úrady) užívateľské účty na Centrálnom registri zmlúv oznamujeme, že obvodné úrady nie sú pri zverejňovaní povinne zverejňovaných zmlúv povinné postupovať podľa pokynu generálneho riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 1/2011 o technických zásadách na zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv v Centrálnom registri zmlúv.

            Obvodné úrady zverejňujú povinne zverejňované zmluvy na svojom webovom sídle, a ak obvodný úrad nemá webové sídlo zverejňuje povinne zverejňovanú zmluvu bezodplatne v Obchodnom vestníku. Postup povinnej osoby pri zverejňovaní zmlúv je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v časti: Obchodný vestník.