Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.07. do 30.09.2013. Kraj: Trenčianský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Trenčianský krajTre010203040506070809
Celkom nehôd338921652103218316324
porušenie povinnosti vodiča161447277177142810
Tj %47,647,843,851,97053,138,945,244,441,7
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke8100130021
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke118346212978256
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla1000001000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča36616461633
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča1000100000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou7302010010
- používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla1000010000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov3101010000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti75186111617178
Tj %22,219,637,521,21018,85,622,62733,3
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody6113571307178
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti14514031000
nedovolená rýchlosť jazdy7426495114717
Tj %21,928,32517,35034,422,222,61,629,2
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam562037464615
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu3210000000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam6201020100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky7200120002
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať3101010000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad2000110000
nesprávny spôsob jazdy30607110384
Tj %8,96,5013,5103,109,712,716,7
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky29607110374
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania1000000010
nesprávna jazda cez križovatku28607023181
Tj %8,36,5013,506,316,73,212,74,2
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste25507013171
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste3100010010
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky22908101030
Tj %6,59,8015,41005,604,80
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa13406001020
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty1100000000
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke6202100010
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia2200000000
nesprávne otáčanie a cúvanie19102021193
Tj %5,61,103,806,35,63,214,312,5
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní1000000001
- nebezpečné cúvanie8101011121
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby6001010040
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby3000000021
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach1000000010
nesprávne predchádzanie15231020430
Tj %4,42,218,81,906,3012,94,80
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní1000000010
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo2000000110
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní4001000300
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe4010000210
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo1000000010
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky4120000010
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo4100020100
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky3000010200
- predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr1010000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami12700100301
Tj %3,67,60010009,704,2
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu12700100301
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch12611000130
Tj %3,66,56,31,90003,24,80
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky1100000000
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke1000000010
- pohyb osoby, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, po nesprávnej strane vozovky1100000000
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy2001000100
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)3100000020
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva5311000000
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke1000000010
- neoblečenie reflexného bezpečnostného odevu vedúcim útvaru chodcov alebo chodcami idúcimi v poslednom rade v smere chôdze mimo obce za zníženej viditeľnosti1100000000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo3200000010