Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.07. do 30.09.2013. Kraj: Košický kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Košický krajKoš0102030405060708
Celkom nehôd44014776116748124336
porušenie povinnosti vodiča22280294392182120
Tj %50,554,438,236,458,243,866,748,855,6
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke801013111
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke17571144321371618
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám411011000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla411010001
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča531513185182
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča110000000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov201010000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou301011000
- nerešpektovanie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov110000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov540010000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti1044216212100139
Tj %23,628,621,118,217,920,8030,225
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody77261311180117
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti28163112023
nedovolená rýchlosť jazdy81121631616396
Tj %18,48,221,127,323,933,32520,916,7
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam7091231514395
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu200001001
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky1124011003
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať100000001
- prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosť jazdy vozidiel určenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením110000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky471414248122
Tj %10,79,518,418,2616,78,34,75,6
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa2229217001
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty511001110
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke101000000
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke110000000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam732020000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia851010010
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke420001001
nesprávne otáčanie a cúvanie35880111133
Tj %85,410,5016,42,18,378,3
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní310010001
- nebezpečné cúvanie1851051123
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby402020000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby905030010
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach110000000
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach110000000
nesprávna jazda cez križovatku2177021130
Tj %4,84,89,2032,18,370
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1665021110
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste301000020
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava211000000
nesprávne odbočovanie2062052122
Tj %4,54,12,607,54,28,34,75,6
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy101000000
- neopatrné odbočovanie601031001
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo100000010
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo1040021111
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo210010000
- ohrozenie cyklisty odbočujúceho vľavo vodičom motorového vozidla pri odbočovaní doľava110000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch2094230011
Tj %4,56,15,318,24,5002,32,8
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky101000000
- pohyb osoby, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, po nesprávnej strane vozovky100010000
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy100010000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)640010001
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva622010010
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke100100000
- neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom110000000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo631110000
nesprávny spôsob jazdy1952023115
Tj %4,33,42,6036,38,32,313,9
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky1651022114
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania401001002
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1683040001
Tj %3,65,43,9060002,8
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu1573040001
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá110000000