Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.07. do 30.09.2013. Slovensko

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Celkom nehôd3540588327338411534373529440
porušenie povinnosti vodiča1688298165161187244139272222
Tj %47,750,750,547,645,545,737,351,450,5
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke48528210498
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke1384249144118160208105225175
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám1413001144
- nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie200020000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla920110104
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča3013824362146344953
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča601101111
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov610001202
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou42110735583
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní411011000
- nerešpektovanie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov100000001
- náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky211000000
- používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla100100000
- neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky100010000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov30103342125
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti77323051752512252114104
Tj %21,839,115,622,26,122,813,921,623,6
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody577147396119104428877
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti201851314619102628
nedovolená rýchlosť jazdy5334253745083618981
Tj %15,17,116,221,912,215,516,416,818,4
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam4353744564463526970
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu1502314032
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam36246075120
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky43317284711
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať820300111
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad1302223040
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci100010000
- prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosť jazdy vozidiel určenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením100000001
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky35831252210165352347
Tj %10,15,37,66,52,430,99,44,310,7
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa15681513471131022
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty39021025425
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke56256229741
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke17000013211
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam40100125337
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia57214229568
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke900012204
nesprávna jazda cez križovatku2545034284729192621
Tj %7,28,510,48,311,45,45,14,94,8
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1923819253922141916
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste40812324533
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava1841062032
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad402001010
nesprávny spôsob jazdy2431427302341414819
Tj %6,92,48,38,95,67,7119,14,3
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky2201326291941314516
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania27111401334
nesprávne otáčanie a cúvanie2273814193520273935
Tj %6,46,54,35,68,53,77,27,48
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní3443175833
- nebezpečné cúvanie100247877101918
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby37516632104
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby53433154789
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach410002001
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach300100011
- cúvanie na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov200000200
- cúvanie na jednosmernej ceste, ak to nie je potrebné k zaradení alebo vyjdení z radu stojacich vozidiel200010100
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami183419123021203416
Tj %5,272,83,67,33,95,46,43,6
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu180419122920203415
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá300011001
nesprávne odbočovanie1432312101324152620
Tj %43,93,733,24,544,94,5
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy611002011
- neopatrné odbočovanie3723239576
- neopatrná jazda za odbočujúcim vozidlom400101110
- odbočenie bez pomoci spôsobilej a náležite poučenej osoby100000010
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo400002011
- nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo110000000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo84188781181410
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo1010121122
- ohrozenie cyklisty odbočujúceho vľavo vodičom motorového vozidla pri odbočovaní doľava100000001
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch1281710121422102320
Tj %3,62,93,13,63,44,12,74,34,5
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky810113101
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke1011132020
- pohyb osoby, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, po nesprávnej strane vozovky300101001
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy500200021
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)3243338236
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva46635276116
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke500101111
- neoblečenie reflexného bezpečnostného odevu vedúcim útvaru chodcov alebo chodcami idúcimi v poslednom rade v smere chôdze mimo obce za zníženej viditeľnosti100100000
- neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom401001011
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti100001000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo3043352166
- používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom530001010