Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.07. do 30.09.2013, zavinené vodičom motorového vozidla. Kraj: Košický kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Košický krajKoš0102030405060708
Celkom nehôd3271056355036103523
porušenie povinnosti vodiča16353262321561712
Tj %49,850,541,3406441,76048,652,2
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke701012111
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke1194412225851310
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám311001000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla411010001
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča481512074172
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča110000000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov201010000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou301011000
- nerešpektovanie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov110000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov440000000
nedovolená rýchlosť jazdy80121631615396
Tj %24,511,425,4603241,73025,726,1
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam6991231513395
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu200001001
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky1124011003
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať100000001
- prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosť jazdy vozidiel určenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením110000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti5116101550104
Tj %15,615,215,9201013,9028,617,4
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody3899044084
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti1471111021
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky401311047122
Tj %12,212,417,50819,4105,78,7
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa1828016001
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty410001110
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke101000000
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke110000000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam631020000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia741010010
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke320000001
nesprávne otáčanie a cúvanie2657071033
Tj %84,811,10142,808,613
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní210000001
- nebezpečné cúvanie1321041023
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby402020000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby604010010
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach110000000
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach110000000
nesprávne odbočovanie1862042112
Tj %5,55,73,2085,6102,98,7
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy101000000
- neopatrné odbočovanie601031001
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo100000010
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo840011101
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo210010000
- ohrozenie cyklisty odbočujúceho vľavo vodičom motorového vozidla pri odbočovaní doľava110000000
nesprávna jazda cez križovatku1866011130
Tj %5,55,79,5022,8108,60
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1565011110
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste200000020
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava101000000
nesprávny spôsob jazdy1751023114
Tj %5,24,81,6048,3102,917,4
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky1450022113
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania401001002
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1683040001
Tj %4,97,64,8080004,3
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu1573040001
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá110000000
nesprávne predchádzanie1233032010
Tj %3,72,94,8065,602,90
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní100010000
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo411011000
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní101000000
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky100001000
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo411010010
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky110000000