Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Trnavský kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Trnavský krajTrn01020304050607
Celkom899250169150671078967
porušenie povinnosti vodiča30976546327442124
Tj %34,430,4324240,341,123,635,8
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke27467495124412022
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám32000010
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča133081100
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča10100000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou51120100
- náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky11000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov122322102
nedovolená rýchlosť jazdy1794833291420278
Tj %19,919,219,519,320,918,730,311,9
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam130442419913183
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu30000111
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam232742251
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky161243321
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať20010100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad41000012
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci10010000
nesprávna jazda cez križovatku671322108455
Tj %7,55,2136,711,93,75,67,5
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste4311965345
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste192933110
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava10010000
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad40400000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky632616321114
Tj %710,40,644,51,912,420,9
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa4425151165
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty51000022
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke80000026
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke10000001
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam30011010
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia20001100
nesprávne otáčanie a cúvanie57257102841
Tj %6,3104,16,737,54,51,5
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní84011200
- nebezpečné cúvanie3411670541
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby22000000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby118011100
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach10100000
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach10010000
nesprávne predchádzanie3761346422
Tj %4,12,47,72,793,72,23
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo10000100
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní40111001
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo41101010
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní30200100
- bránenie predchádzania21000100
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe40120001
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo10001000
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky61311000
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo72202100
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky51300010
nesprávne odbočovanie319552334
Tj %3,43,633,332,83,46
- neopatrné odbočovanie83101021
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo214451313
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo22000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch308554332
Tj %3,33,233,362,83,43
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky10100000
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke20002000
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy11000000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)71030111
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva94212000
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke30110010
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo72100211
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2910851221
Tj %3,244,73,31,51,92,21,5
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu289851221
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá11000000
nesprávny spôsob jazdy2781000063
Tj %33,25,90006,74,5
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky2681000053
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania10000010