Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Košický kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Košický krajKoš0102030405060708
Celkom12064371713617813127109117
porušenie povinnosti vodiča47520840116645104550
Tj %39,447,623,430,637,134,43741,342,7
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke600004011
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke3731812010542663343
- nebratie ohľadu na vozidlá označené osobitným označením a na označené výcvikové vozidlo autoškoly110000000
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám650001000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla502010101
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča541212077385
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov401011010
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou1223016000
- nerešpektovanie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov100000010
- náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky101000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov1271120010
nedovolená rýchlosť jazdy182262611354181421
Tj %15,15,915,230,619,731,329,612,817,9
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam13517218263171312
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu200101000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam1311172010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky2874126107
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať200001001
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci210000001
nesprávne otáčanie a cúvanie803472223192
Tj %6,67,84,15,612,42,33,78,31,7
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní840020020
- nebezpečné cúvanie502602133132
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby803030020
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby1114040020
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach110000000
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach220000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky752827343055
Tj %6,26,415,88,32,22,304,64,3
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa28614212012
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty934001010
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke621010011
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke1125100012
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam953000010
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia1190020000
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke110000000
nesprávna jazda cez križovatku693212073393
Tj %5,77,3703,92,311,18,32,6
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste52258062353
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1033011020
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava531000010
- zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde110000000
- nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd100000010
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch561911433079
Tj %4,64,36,411,11,72,306,47,7
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky401000030
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke211000000
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy200010001
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)741000002
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva1763101024
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke403100000
- neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom110000000
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti200010010
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo1772212012
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami41188151035
Tj %3,44,14,72,82,80,802,84,3
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu40178151035
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá110000000
nesprávne odbočovanie40138083224
Tj %3,334,704,52,37,41,83,4
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy211000000
- neopatrné odbočovanie914011101
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo110000000
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo100000010
- nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo101000000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo2182052112
- nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo100000001
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo310020000
- ohrozenie cyklisty odbočujúceho vľavo vodičom motorového vozidla pri odbočovaní doľava110000000
nesprávny spôsob jazdy2855115218
Tj %2,31,12,92,80,63,87,40,96,8
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky2354114215
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania501001003
nesprávne predchádzanie2366144020
Tj %1,91,43,52,82,23,101,80
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo211000000
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní100010000
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo521011000
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní201000010
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe301101000
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky401012000
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo420010010
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky211000000