Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Slovensko

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Celkom9971178489993511691476105714451206
porušenie povinnosti vodiča3652775309325469469333497475
Tj %36,643,434,434,840,131,831,534,439,4
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke42702912336
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke3085688274272402379272425373
- nebratie ohľadu na vozidlá označené osobitným označením a na označené výcvikové vozidlo autoškoly200000011
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám2643232336
- nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie800053000
- ponechanie predmetov odvádzajúcich pozornosť od bezpečného vedenia vozidla vo výhľadovom poli vodiča100001000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla920110005
- užitie inej návykovej látky počas vedenia vozidla100001000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča2592113192552324354
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča301001100
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov1630012604
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou901851987101112
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní510012010
- nerešpektovanie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov100000001
- náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky311000001
- používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla210100000
- neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky200110000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov972912813761012
nedovolená rýchlosť jazdy1640203179207194196227252182
Tj %16,411,419,922,116,613,321,517,415,1
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam1129143130125154142160140135
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu2113241352
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam2012123241620364813
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky2413216441530265028
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať2442721152
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad1824521040
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci501011002
- prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosť jazdy vozidiel určenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením100000100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky63347632625288763375
Tj %6,32,672,82,119,57,22,36,2
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa289104494150331128
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty630521331039
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke77185838836
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke631143289611
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam63230232879
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia733325667311
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke500111101
nesprávna jazda cez križovatku591110675510068606269
Tj %5,96,27,55,98,64,65,74,35,7
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste4558643478150494752
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste901519712118810
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava3791174375
- zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde100000001
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad604002000
- nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd200001001
nesprávne otáčanie a cúvanie56210057597044698380
Tj %5,65,66,36,3636,55,76,6
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní6710841271448
- nebezpečné cúvanie2775834251523284450
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby901721413512198
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby108121112287121511
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach721201001
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach801211012
- cúvanie na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov300000300
- cúvanie na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti110000000
- cúvanie na jednosmernej ceste, ak to nie je potrebné k zaradení alebo vyjdení z radu stojacich vozidiel100010000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami3919629225752385641
Tj %3,95,43,22,44,93,53,63,93,4
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu3869628225651375640
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá501011101
nesprávny spôsob jazdy3683027473965528028
Tj %3,71,7353,34,44,95,52,3
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky3192826423464336923
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania492155119115
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch3525130303455395756
Tj %3,52,93,33,22,93,73,73,94,6
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky1501033224
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke2842256252
- pohyb osoby, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, po nesprávnej strane vozovky200200000
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy811100212
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)621078711847
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva134249101019172817
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke1513302114
- neosvetlenie organizovaného útvaru chodcov za zníženej viditeľnosti110000000
- neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom310000011
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti920002032
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo7267491261117
- používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom210000010
nesprávne odbočovanie2875331173540254640
Tj %2,933,41,832,72,43,23,3
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy1430043022
- neopatrné odbočovanie64983689129
- neopatrná jazda za odbočujúcim vozidlom300010110
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo300010011
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo710002121
- nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo320000001
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo1733621111926132621
- nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo310010001
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo1612331123
- ohrozenie cyklisty odbočujúceho vľavo vodičom motorového vozidla pri odbočovaní doľava100000001
nesprávne predchádzanie2492137352929373823
Tj %2,51,24,13,72,523,52,61,9
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo1121022112
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní1624210331
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo3044423355
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní3243665242
- bránenie predchádzania302000010
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe3224434753
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo2321454520
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky4146527674
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo2907251644
- predchádzanie cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh100100000
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky2615432362
- predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr500301100