Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Bratislavský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Bratislavský krajBra0102030405060708
Celkom nehôd535531188464101343348
porušenie povinnosti vodiča2723261274055211422
Tj %50,860,451,732,162,554,561,842,445,8
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke201100000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke2372958213452151216
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám202000000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla200010001
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča1721132602
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča200101000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov100010000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou700000412
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní200020000
- používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla201000001
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov1111203112
- zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov100100000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti2262554303245131512
Tj %42,247,245,835,75044,638,245,525
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody135132921192810105
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti91122591317357
nedovolená rýchlosť jazdy53288695312
Tj %9,93,86,89,59,48,914,79,125
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam3914756529
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam511002001
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky803110012
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať100001000
nesprávne otáčanie a cúvanie40551071453
Tj %7,59,44,211,910,9111,815,26,3
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní302000001
- nebezpečné cúvanie3153960341
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby200100001
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby400011110
nesprávna jazda cez križovatku36014717115
Tj %6,7011,98,31,66,92,9310,4
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste25010605103
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste502010011
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava602102001
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2664227131
Tj %4,911,33,42,43,16,92,99,12,1
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu2664227131
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky2252825000
Tj %4,19,41,79,53,15000
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa420200000
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke100001000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia1632623000
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke100001000
nesprávne odbočovanie2227615100
Tj %4,13,85,97,11,652,900
- neopatrné odbočovanie201100000
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo100001000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo1725414100
- nedanie prednosti v jazde električke dávajúcej znamenie o zmene smeru jazdy, križujúcej smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane201100000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch1941713120
Tj %3,67,50,88,31,632,96,10
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky100000010
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke200100010
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy200200000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)200101000
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva731200100
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke100100000
- neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom100001000
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti100001000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo320010000
nesprávna jazda v jazdných pruhoch1707703000
Tj %3,205,98,303000
- nesprávne prechádzanie medzi pruhmi1406701000
- nedanie prednosti v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu vodičom prechádzajúcim do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu100001000
- nedanie prednosti v jazde vodičovi idúcemu v priebežnom pruhu pri zaraďovaní z pripájacieho pruhu201001000