Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Košický kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Košický krajKoš0102030405060708
Celkom nehôd362152436484062641
porušenie povinnosti vodiča20292171262441622
Tj %55,860,539,516,754,26066,761,553,7
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke220000000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke17377130242431319
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám521020000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla320000010
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča40175133326
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov101000000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou201000001
- používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla100010000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov640010010
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti97354191621713
Tj %26,8239,316,718,84033,365,431,7
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody6422217821210
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti35132028073
nedovolená rýchlosť jazdy5612103109255
Tj %15,57,923,35020,822,533,319,212,2
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam4498288144
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam500020102
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky932101011
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky321012125011
Tj %8,86,627,916,74,212,503,82,4
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa1708115011
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty303000000
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke220000000
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke101000000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia770000000
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke210010000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2273061023
Tj %6,14,67012,52,507,77,3
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu2273061023
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch2292211034
Tj %6,15,94,733,32,12,5011,59,8
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky310100010
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke410001011
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy220000000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)410000021
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva1140210013
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke110000000
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti301100010
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo311100000
nesprávne otáčanie a cúvanie1771041121
Tj %4,74,62,308,32,516,77,72,4
- nebezpečné cúvanie1371031100
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby200020000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby500020021
nesprávny spôsob jazdy1545112002
Tj %4,12,611,616,72,15004,9
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky1545112002
nesprávne odbočovanie1581051000
Tj %4,15,32,3010,42,5000
- neopatrné odbočovanie310011000
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo101000000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo1170040000
nesprávna jazda cez križovatku1271011002
Tj %3,34,62,302,12,5004,9
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1060011002
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste211000000