Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Slovensko

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Celkom nehôd2897535259259345443265429362
porušenie povinnosti vodiča1466272128122175206122239202
Tj %50,650,849,447,150,746,54655,755,8
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke37234511372
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke12142371067815116990210173
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám2221032455
- nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie200100010
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla1221202023
- užitie inej návykovej látky počas vedenia vozidla200001100
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča200172135723243340
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča320100000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov711011111
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou39751033542
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní521002000
- používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla421000001
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov621157118956
- zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov110000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti690226405824120448197
Tj %23,842,215,422,4727,116,618,926,8
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody47713524401995386264
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti21591161852561935
nedovolená rýchlosť jazdy4775360634164439756
Tj %16,59,923,224,311,914,416,222,615,5
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam3593944503450316744
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu500003110
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam44553132205
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky7381110759149
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať410001020
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad300101010
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci200001010
- prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosť jazdy vozidiel určenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením100000010
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky2712223109135221832
Tj %9,44,18,93,92,630,58,34,28,8
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa130418317161017
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty24001212333
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke32103222112
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke22000116311
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam18020012310
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia38162133337
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke1212203202
- nerešpektovanie pokynu iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon 8/2009 Z.z.100000100
nesprávne otáčanie a cúvanie2044015252823183817
Tj %77,55,89,78,15,26,88,94,7
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní1131021130
- nebezpečné cúvanie120311251017112113
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby3521883382
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby40411182365
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach400101110
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach100010000
nesprávna jazda cez križovatku1773628182623161812
Tj %6,16,710,86,97,55,264,23,3
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste128252016201613810
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste3057152262
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava1760115130
- zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde100000010
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad100000010
- nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd101000000
nesprávny spôsob jazdy1761525151228214515
Tj %6,12,89,75,83,56,37,910,54,1
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky1641524141128164115
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania1301110550
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami12626761523131422
Tj %4,34,92,72,34,35,24,93,36,1
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu12626761523131422
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch1221911131116111922
Tj %4,23,64,253,23,64,24,46,1
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky1313301023
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke1320130124
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy720000032
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)2422217334
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva587576571011
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke410001011
- neosvetlenie organizovaného útvaru chodcov za zníženej viditeľnosti100001000
- neoblečenie reflexného bezpečnostného odevu vedúcim útvaru chodcov alebo chodcami idúcimi v poslednom rade v smere chôdze mimo obce za zníženej viditeľnosti201100000
- neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom310100100
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti711100013
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo2033214223
nesprávne odbočovanie91228881521315
Tj %3,14,13,13,12,33,40,834,1
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy501012010
- neopatrné odbočovanie1420114033
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo210000010
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo200001001
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo6617676102711
- nedanie prednosti v jazde električke dávajúcej znamenie o zmene smeru jazdy, križujúcej smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane220000000
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo201000010