Štatistika ISDN - Vysvetlivky

1 Skratky, pojmy

1.1 Všeobecne

DN

dopravná nehoda podľa § 64, ods. 1) 2) zákona č. 8/2009 Z.z.

ŠEDN

„Štatistická evidencia dopravných nehôd“. Informačný systém pre štatistickú evidenciu dopravných nehôd prevádzkovaný na základe nariadenia MV SR 43/1995 podľa zákona o Policajnom zbore č. 171/1993 Z.z.

ISDN

„Informačný systém dopravných nehôd“ tiež „Evidencia nehôd“. Centrálny informačný systém pre záznam, sústredenie a poskytovanie informácií najmä o všetkých obligatórnych údajoch o vzniknutých a Policajnému zboru známych dopravných nehodách v cestnej premávke prevádzkovaný na základe nariadenia MV SR 15/2007 podľa zákona o Policajnom zbore č. 171/1993 Z.z.

Druh/kategória vozidla

podľa kontextu sa jedná o druh alebo kategóriu vozidla podľa § 3 zákona 725/2004 Z.z.

Jednotlivé hodnoty sú popísané pomocou  dvojúrovňového číselníka, viď príloha číselník cc_ndnKatVozidla s významom jednotlivých kódov

Následky na živote a zdraví účastníkov DN

v štatistike sa odlišuje ujma na živote a ujma na zdraví podľa napadnutého objektu (život, zdravie), čo sa prejavuje v terminológii. Pokiaľ sa sčíta počet nehôd alebo následkov podľa obidvoch objektov, je to v textu vyjadrené, napríklad "počet usmrtených alebo zranených osôb", „počet nehôd s usmrtením alebo zranením“, „počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví“. Počtom zranených osôb sa má na mysli počet osôb s ťažkým alebo ľahkým zranením, nezarátavajú sa DN iba s usmrtenými účastníkmi.

1.2 Zavinenie, príčina

Zavinenie

zodpovednosť subjektu za následok. V ISDN je zavinenie vyjadrené väzbou subjektu s definovaným postavením v cestnej premávke odvozeným od číselníka špeciálnej subjektivity podľa z.č. 8/2009 Z.z. alebo väzbou na vozidlo stanovenej kategórie (číselník ISDN zo zákona č. 725/2004 Z.z.) a na konanie, ktoré je príčinou DN.

Príčina – zavinenie DN v ISDN

príčina DN zadaná v ISDN, objektívna (technická chyba a pod.) alebo subjektívna príčina, spočívajúca v porušení pravidiel cestnej premávky alebo správy komunikácie (príčiny sú extrahované zo skutkových podstát príslušných noriem a sú na ne v číselníkoch naviazané, v ISDN sú súčasťou hmotne právnej kvalifikácie konania subjektu DN).

Príčina sa v ISDN viaže k osobe a pre jednu osobu ich môže byť viac podľa toho, či tieto konania boli príčinou DN. Viacero osôb môže mať podiel na zavinení DN väzbou na príčiny DN.

Zavinenie DN definuje v ISDN väzba subjekt – príčina – následok a vyjadruje kauzálny nexus (príčinnú väzbu medzi konaním osoby a následkom – DN). Ak je príčina DN objektívna (technická porucha), je DN nezavinená, chýba väzba subjekt – príčina.

V prípade vloženia subjektívnej príčiny, napríklad porušenia pravidiel cestnej premávky, je v ISDN povinnosť vytvoriť väzbu na subjekt, ktorým môže byť aj neidentifikovaná osoba (povinnosť zaznamenať osobu, ktorá ušla z miesta DN).

Príčina v ŠEDN

Autonómny číselník štatistických príčin vytvorený pre štatistiku ŠEDN, v ISDN je generovaný z príčin ISDN.

Zavinenie v ŠEDN

Je to hodnota autonómneho číselníku ŠEDN zavinenie zadaná výberom varianty (na právne normy neviazaný číselník druhových subjektov a druhových objektívnych príčin). Zavinenie v databáze ŠEDN sa viaže priamo k DN a nie k osobe a môže byť len jedno (na rozdiel od ISDN, ktorý rešpektuje prax a možnosť súbežného zavinenia DN viacerými účastníkmi DN).

Vinník DN

Subjekt, osoba s aspoň jednou naviazanou príčinou ISDN je označená ako „vinník DN“. Vinník sa určuje vždy cez väzby ISDN.

V ŠEDN sa pre označenie konkrétneho vinníka DN v hmotno-právnom zmysle nepoužíva (údaj nie je viazaný na konkrétnu osobu)

Z charakteru ISDN ako procesno-právnej podpory objasňovania DN vyplýva, že v jednej DN môže byť viac vinníkov s viacerými priviazanými príčinami.

Hlavná príčina

Nakoľko v ŠEDN bolo možné vložiť iba jednu „hlavnú“ príčinu DN z číselníka ŠEDN, účelovo vytvoreného pre tieto účely, v ISDN je možné označiť všetky preukázané príčiny DN podľa konkrétnej situácie. Pre stanovenie zodpovednosti a štatistické potreby je v ISDN označovaná „rozhodujúca príčina DN“ zodpovedajúca pojmu hlavnej príčiny DN v ŠEDN.

1.3 Kódy položiek (súbor TOPO)

44a, 44b

určuje kategóriu vozidla (viď pojem „Druh/kategória vozidla“) príslušnej osoby podľa kontextu. Sú to kódy prvej a druhej úrovne číselníku kategória vozidla

44aA, 44bA

kategória vozidla vinníka, prvého v poradí

44aB, 44bB

kategória vozidla poškodeného, prvého v poradí

2 Časté problémy pri výklade štatistík

2.1 Štatistiky so zavinením sa rozchádzajú

Štatistiky zaoberajúce sa zavinením sa riadia buď zavinením podľa ŠEDN, alebo ISDN.  Zavinenia podľa ŠEDN a ISDN predstavujú podobné veci, ale kvôli svojmu významu (pozri definíciu vyššie) nepopisujú rovnaké informácie. Preto sa štatistiky vychádzajúce zo zavinenia podľa ŠEDN a ISDN môžu číselne rozchádzať.

Tento problém bude odstránený, ak sa „zavinenia“ podľa ŠEDN prestanú používať a budú plne nahradené zavinením vypočítaným z právne relevantných údajov viazaných na konkrétne subjekty v ISDN.

Taktiež je potrebné vždy vedieť, čo konkrétne štatistické výpočty predstavujú – napríklad počet vinníkov vodičov (vrátane spoluvinníkov) vs. počet DN s vinníkom vodičom (ktoré zavinil aspoň 1vodič).

Ďalšia príčina, prečo sa štatistiky rozchádzajú, spočíva v tom, že zavinenie podľa ŠEDN nie je možné automaticky generovať z ISDN zavinenia, lebo číselník ŠEDN je účelovo vytvorený agregát dát, zatiaľ čo hodnoty ISDN sú vytvorené skladaním hodnôt viacerých položiek, ktorých obsahom sú právne relevantné hodnoty. Preto je nutné, aby sa na zavinenia podľa ŠEDN a na zavinenia podľa ISDN pozeralo ako na nekompatibilné informácie.

Pre štatistické účely je potrebné zjednotiť výpočty do štatistík na základe právne relevantných údajov ISDN.

2.2 Nesúhlasia „kontrolné“ súčty počtov DN podľa vlastností zúčastnených osôb apod.

Napr. máme štatistiku počtov DN podľa kategórií vodičského oprávnenia vodičov, ktorí sú vinníkmi. Potom sa môže stať, že súčet všetkých kategórií je väčší ako počet všetkých DN (u niektorých DN je viacero vinníkov vodičov).

Problém nastane napríklad, keď v nejakej DN sú dvaja vodiči vinníkmi a jeden má oprávnenie „A“ a druhý „C“. Potom sa táto DN započíta do oboch kategórií a pri „kontrolnom“ súčtu oboch položiek bude započítaná dvakrát.

Preto „kontrolné“ súčty cez „kategórie“ môžu v týchto typoch štatistík vykazovať vyšší než priamo napočítaný údaj.

3 Prílohy

3.1 Číselník cc_ndnKatVozidla:

kód - prvá úroveňkategória vozidlakód - druhá úroveňčlenenie kategórie
-1nezadané-1nezadané
00nezadané01nezadané
02neznámé
01motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka - L01L1e, malé motocykle, dvojkolesové vozidlá do 45 km.h-1, objem valcov do 50 cm3, najväčší trvalý menovitý výkon do 4 kW v prípade elektrického motora,
02L2e, malé motocykle, trojkolesové vozidlá do 45 km.h-1, objem valcov do 50 cm3, najväčší čistý výkon do 4 kW u iného spaľovacieho motora, alebo - najväčší trvalý menovitý výkon do 4 kW v prípade elektrického motora,
03L3e, motocykle, dvojkolesové, bez postranného vozíka nad 50 cm3, a/alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1,
04L4e, motocykle, dvojkolesové, s postranným vozíkom nad 50 cm3, a/alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1,
05L5e, motorové trojkolky, s tromi symetricky usporiadanými kolesami nad 50 cm3, a /alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1,
06L6e, štvorkolky, so štyrmi kolesami 1. ľahké, hmotnosť v nenaloženom stave do 350 kg, bez batérií u elektrických vozidiel, najväčšia konštrukčná rýchlosť nad 45 km.h-1, (i) do 50 cm3 pri zážihových motoroch alebo (ii) s čistým výkonom do 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo(iii) s najväčším trvalým menovitým výkonom do 4 kW v prípade elektrického motora, spĺňajú požiadavky kategórieL2e
07L7e, štvorkolky, so štyrmi kolesami 2. iné, ako L6e, hmotnosť v nenaloženom stave do 400 kg (550 kg pro prepravu tovaru) bez batérií u elektrických vozidiel, s najväčším čistým výkonom motora do 15 kW. Spĺňajú požiadavky kategórie L5e.
02osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - M01M1, na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča
02M1G, terénne, na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča
03M2, na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s celkovou hmotnosťou do 5 000 kg,
04M2G, terénne, na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s celkovou hmotnosťou do 5 000 kg,
05M3, na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s celkovou hmotnosťou nad 5 000 kg.
06M3G, terénne, na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s celkovou hmotnosťou nad 5 000 kg.
03nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - N01N1, na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg,
02N1G, terénne, na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg,
03N2, na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou 3 500 kg - 12 000 kg,
04N2G, terénne, na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou 3 500 kg - 12 000 kg,
05N3, na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou nad 12 000 kg.
06N3G, terénne,na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou nad 12 000 kg.
04prípojné vozidlo (vrátane návesa) - O01O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg,
02O2, s celkovou hmotnosťou 750 kg - 3 500 kg,
03O3, s celkovou hmotnosťou 3 500 kg - 10 000 kg,
04O4, s celkovou hmotnosťou nad 10 000 kg.
05kolesový traktor - T01T1, s rýchlosťou do 40 km.h-1 s nápravou, ktorá je najbližšie k vodičovi 1) a má minimálny rozchod aspoň 1 150 mm, s prevádzkovou hmotnosťou nad 600 kg a so svetlou výškou do 1 000 mm,
02T2, s rýchlosťou do 40 km.h-1, s rozchodom kolies do 1 150 mm, s prevádzkovou hmotnosťou nad 600 kg a so svetlou výškou do 600 mm. Ak výška ťažiska (meraná od zeme), vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,90, potom je rýchlosť obmedzená na 30 km.h-1,
03T3, s rýchlosťou do 40 km.h-1 a s prevádzkovou hmotnosťou do 600 kg,
04T4.1, na špeciálne účely s rýchlosťou do 40 km.h-1,(i) s veľkou svetlou výškou, na prácu s vysokorastúcimi plodinami, na prepravu alebo pohon prístrojov, namontovaných vpredu, medzi nápravami, vzadu alebo na plošine. V pracovnej polohe je svetlá výška nad 1 000 mm. Ak výška ťažiska traktora vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,90, potom je rýchlosť do 30 km.h-1,
05T4.2, na špeciálne účely s rýchlosťou do 40 km.h-1,(ii) s nadmernou šírkou na prácu na veľkých plochách,
06T4.3, na špeciálne účely s rýchlosťou do 40 km.h-1, (iii) s malou svetlou výškou poľnohospodárske alebo lesné s pohonom štyroch kolies, vybavené nosným rámom, celková hmotnosť do 10 000 kg, pomer hmotnosti k prevádzkovej hmotnosti je menej ako 2,5, výška ťažiska do 850 mm,
07T5, s rýchlosťou nad 40 km.h-1.
06pásový traktor - C01C1, s rýchlosťou do 40 km.h-1 s nápravou, ktorá je najbližšie k vodičovi 1) a má minimálny rozchod aspoň 1 150 mm, s prevádzkovou hmotnosťou nad 600 kg a so svetlou výškou do 1 000 mm,
02C2, s rýchlosťou do 40 km.h-1, s rozchodom kolies do 1 150 mm, s prevádzkovou hmotnosťou nad 600 kg a so svetlou výškou do 600 mm. Ak výška ťažiska (meraná od zeme), vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,90, potom je rýchlosť obmedzená na 30 km.h-1,
03C3, s rýchlosťou do 40 km.h-1 a s prevádzkovou hmotnosťou do 600 kg,
04C4.1, na špeciálne účely s rýchlosťou do 40 km.h-1,(i) s veľkou svetlou výškou, na prácu s vysokorastúcimi plodinami, na prepravu alebo pohon prístrojov, namontovaných vpredu, medzi nápravami, vzadu alebo na plošine. V pracovnej polohe je svetlá výška nad 1 000 mm. Ak výška ťažiska traktora vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,90, potom je rýchlosť do 30 km.h-1,
05C4.2, na špeciálne účely s rýchlosťou do 40 km.h-1, (ii) s nadmernou šírkou na prácu na veľkých plochách,
06C4.3, na špeciálne účely s rýchlosťou do 40 km.h-1, (iii) s malou svetlou výškou poľnohospodárske alebo lesné, vybavené nosným rámom, celková hmotnosť do 10 000 kg, pomer hmotnosti k prevádzkovej hmotnosti je menej ako 2,5, výška ťažiska do 850 mm,
07C5, s najväčšou viac ako 40 km.h-1.
07prípojné vozidlo traktora - R01Ra1, prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu do 1 500 kg, s rýchlosťou najviac 40 km.h-1,
02Rb1, prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu do 1 500 kg, s rýchlosťou nad 40 km.h-1,
03Ra2, prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1 500 kg - 3 500 kg, s rýchlosťou najviac 40 km.h-1,
04Rb2, prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1 500 kg - 3 500 kg, s rýchlosťou nad 40 km.h-1,
05Ra3, prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 3 500 kg - 21 000 kg, s rýchlosťou najviac 40 km.h-1,
06Rb3, prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 3 500 kg - 21 000 kg, s rýchlosťou nad 40 km.h-1,
07Ra4, prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu nad 21 000 kg, s rýchlosťou najviac 40 km.h-1,
08Rb4, prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu nad 21 000 kg, s rýchlosťou nad 40 km.h-1,
08traktorom ťahaný vymeniteľný stroj - S01Sa1, určený pre poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo, prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu do 3 500 kg, s rýchlosťou najviac 40 km.h-1,
02Sb1, určený pre poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo, prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu do 3 500 kg, s rýchlosťou nad 40 km.h-1,
03Sa2, určený pre poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo, prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu nad 3 500 kg, s rýchlosťou najviac 40 km.h-1,
04Sb2, určený pre poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo, prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu nad 3 500 kg, s rýchlosťou nad 40 km.h-1,
09pracovný stroj - P01PS, samohybný, s vlastným zdrojom pohonu, na vykonávanie len určitých pracovných činností, nie je určený spravidla na prepravnú činnosť,
02PN, nesený, vymeniteľný stroj (nadstavba) bez vlastného zdroja pohonu, na vykonávanie určitých pracovných činností. V prepravnej polohe nie je v styku s komunikáciou a nie je spravidla určený na prepravnú činnosť.
17snežný skúter - LS01LS - snežný skúter
10iné cestné vozidlo - V01záprahové
02bicykel
03bicykel s pomocným motorčekom,
04kolobežka s pomocným motorčekom
05vozík pre telesne postihnutú osobu s ručným alebo motorickým pohonom
06neuvedené iné cestné vozidlo
07kolobežka
08ručný vozík
09motorový ručný vozík
10jednonápravový traktor s prívesom
11nezistený druh cestného vozidla01nezistený druh cestného vozidla
12električkové dráhové vozidlo - ELEK01H - osobné hnacie
02T - osobné ťahané
03S - špeciálne(na údržbu)
13trolejbusové dráhové vozidlo - TR01O - osobné
02N - nákladné
03S - špeciálne(na údržbu)
14železničné dráhové vozidlo - ZE01E - elektrický rušeň
02M - motorový rušeň
03MVJ - motorový vozeň alebo jednotka
04EVJ - elektrický vozeň alebo jednotka
05O - osobný vozeň
06N - nákladný vozeň
07T - traťový stroj určený na rekonštrukciu, kontrolu stavu, opravy a údržbu dráh
15dráhové vozidlo lanovej dráhy (aj pozemnej)- LD01O - osobné
02N - nákladné
03S - špeciálne (na údržbu)
16dráhové vozidlo špeciálnej dráhy - VDŠ01O - osobné
02N - nákladné
03S - špeciálne(na údržbu)