Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin.
Za obdobie od 01.07. do 30.09.2017. Územie: Slovensko

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin (10 najpočetnejších podľa 1. a 2. úrovne)
Slovensko
BraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom3698587365338435593369563448
porušenie povinnosti vodiča1664323149142189267128248218
tj. %455540,84243,44534,74448,7
nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke1459289132122170229103227187
vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča586501157816
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou53479361356
nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám3172535324
nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní1540223112
požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla620010030
náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky511010011
vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke401001101
nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie200020000
nedovolená rýchlosť jazdy5094756508485826045
tj. %13,8815,314,819,314,322,210,710
neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky552587511512
neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam4126636891
neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam2450145423
neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať810122200
neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu201001000
prekročenie dovolenej rýchlosti v obci201000100
neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad100000100
nesprávna jazda cez križovatku2544442193532114328
tj. %6,97,511,55,685,437,66,3
nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste3569156242
nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava2151032055
nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1422222130
zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad200001001
nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd100000010
nesprávne otáčanie a cúvanie1972320251929184320
tj. %5,33,95,57,44,44,94,97,64,5
nebezpečné cúvanie901510851382110
nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby4444884475
nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby33217371102
cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach400100012
otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach302000010
porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní201100000
otáčanie na križovatke s riadenou premávkou, pokiaľ to nedovoľuje dopravná značka ale zariadenie200001010
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1703417102836131913
tj. %4,65,84,736,46,13,53,42,9
nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu942100011
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1471520224829922
tj. %42,65,50,60,58,17,91,64,9
nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia29143022323
neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke1610009213
neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke14000010112
neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty1300008221
nedisciplinované a neohľaduplne správanie sa1001000315
neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam1001003204
nesprávny spôsob jazdy13589171226193212
tj. %3,71,42,552,84,45,15,72,7
jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky1121101042
jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania1000100351
nesprávne odbočovanie119231416151351221
tj. %3,23,93,84,73,42,21,42,14,7
nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo76151011784714
neopatrné odbočovanie1921223045
nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo922022010
nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo210000100
nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo100100000
nedanie prednosti v jazde električke dávajúcej znamenie o zmene smeru jazdy, križujúcej smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane100000001
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch9586571392819
tj. %2,61,41,61,51,62,22,454,2
nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva31121242154
vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo3031236465
prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti1012102022
nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)810010132
nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke601001103
vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy220000000
neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom100100000
ohrozenie alebo obmedzenie iných účastníkov cestnej premávky osobou, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení100000100
používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom100000010
nesprávne predchádzanie876101895111612
tj. %2,412,75,32,10,832,82,7
predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky2011541422
nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní1712202424
predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe1001411102
predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo1032110120
nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo501100021
predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky500211010
predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr510000031
nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní401000120
predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo401110010

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/prics/prics-SR.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)