Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom1565185361162210252136125134
tj. %100100100100100100100100100
porušenie povinnosti vodiča88911622190120163496367
tj. %56,862,761,255,657,164,73650,450
vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke400103000
nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke79710120974108145425761
nebratie ohľadu na vozidlá označené osobitným označením a na označené výcvikové vozidlo autoškoly000000000
nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám2264425001
nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie000000000
ponechanie predmetov odvádzajúcich pozornosť od bezpečného vedenia vozidla vo výhľadovom poli vodiča000000000
požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla301000101
užitie inej návykovej látky počas vedenia vozidla000000000
vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča1310332220
vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča000000000
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov000000000
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou1521114303
nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní1022012120
nerešpektovanie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov110000000
prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky000000000
náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky100001000
používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla000000000
zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov200110000
nezníženie rýchlosti jazdy alebo nezastavenie vozidlo idúceho rovnakým smerom ako zastaví vozidlo ktoré zastavilo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom000000000
neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky000000000
nedovolená rýchlosť jazdy12871613192626147
tj. %8,23,84,48910,319,111,25,2
neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam1402432300
neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu200020000
neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam602000310
neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky914003100
neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať200001100
neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad100001000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti pre autobus, motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg000000000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti pre iné motorové vozidlo ako autobus a motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, autobus s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, a motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg000000000
prekročenie dovolenej rýchlosti v obci000000000
prekročenie dovolenej rýchlosti na diaľnici alebo rýchlostnej ceste v obci000000000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosť jazdy vozidiel určenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením000000000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti niektorého z vozidiel jazdnej súpravy000000000
nesprávna jazda cez križovatku10610384111071016
tj. %6,85,410,52,55,245,1811,9
nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1113121003
nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1733012125
nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava702020120
zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde000000000
zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad100001000
nedodržanie smeru objazdu vyznačenom šípkami na kruhovom objazde000000000
nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie583106689133
tj. %3,71,62,83,72,93,26,610,42,2
porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní101000000
nebezpečné cúvanie3737524961
nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby400121000
nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby800002042
otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach000000000
otáčanie na križovatke s riadenou premávkou, pokiaľ to nedovoľuje dopravná značka ale zariadenie000000000
otáčanie na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov000000000
otáčanie na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti000000000
otáčanie v tuneli a v jeho tesnej blízkosti000000000
otáčanie na jednosmernej ceste000000000
otáčanie na moste000000000
cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach200010010
cúvanie na križovatke s riadenou premávkou000000000
cúvanie na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov000000000
cúvanie na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti000000000
cúvanie v tuneli a v jeho tesnej blízkosti000000000
cúvanie na jednosmernej ceste, ak to nie je potrebné k zaradení alebo vyjdení z radu stojacich vozidiel000000000
cúvanie na moste000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky401551262000
tj. %2,68,11,47,42,90,8000
nedisciplinované a neohľaduplne správanie sa000000000
neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty000000000
neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke000000000
neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke100100000
neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam100010000
nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia331351041000
neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke100010000
nerešpektovanie pokynu iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon 8/2009 Z.z.000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami797111112510617
tj. %53,836,85,727,44,812,7
nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu710211011
od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá000000000
od električky pokiaľ nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo000000000
nesprávny spôsob jazdy2804044754
tj. %1,801,101,91,65,143
jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky601020102
jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania100000100
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch36513384012
tj. %2,32,73,61,93,81,600,81,5
pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky000000000
neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom000000000
nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke100000010
pohyb osoby, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, po nesprávnej strane vozovky110000000
ohrozenie alebo obmedzenie iných účastníkov cestnej premávky osobou, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení000000000
prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti411110000
vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy200011000
vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo1417140001
používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom000000000
nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)311001000
nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva1004122001
bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke110000000
porušenie povinností pre organizovaný útvar chodcov primeraných povinnostiam vodičov000000000
neosvetlenie organizovaného útvaru chodcov za zníženej viditeľnosti000000000
neoblečenie reflexného bezpečnostného odevu vedúcim útvaru chodcov alebo chodcami idúcimi v poslednom rade v smere chôdze mimo obce za zníženej viditeľnosti000000000
nesprávne odbočovanie50494810735
tj. %3,22,22,52,53,845,12,43,7
odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy000000000
neopatrné odbočovanie400000112
neopatrná jazda za odbočujúcim vozidlom000000000
odbočenie bez pomoci spôsobilej a náležite poučenej osoby000000000
nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo000000000
nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo000000000
nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo000000000
nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo3749385422
nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo200002000
nedanie prednosti v jazde električke dávajúcej znamenie o zmene smeru jazdy, križujúcej smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane000000000
nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo200001001
ohrozenie cyklisty odbočujúceho vľavo vodičom motorového vozidla pri odbočovaní doľava000000000
nesprávne predchádzanie1914132134
tj. %1,20,51,10,61,40,80,72,43
predchádzanie po nesprávnej strane vpravo100000001
nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní000000000
nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo100100000
nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní201000001
bránenie predchádzania000000000
predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe100001000
predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo100010000
predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky100000010
predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo502010110
predchádzanie cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh000000000
predchádzanie po krajnici110000000
predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky200001010
predchádzanie pri jazde cez železničné priecestie000000000
predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr100000001
predchádzanie na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov alebo bezprostredne pred nimi000000000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp24/dsp24-51.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)