Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Nitriansky kraj

Prehľad nehôd
Nitriansky kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom1260605701432045571112
tj. %100100100100100100100100
porušenie povinnosti vodiča5072541828105253047
tj. %40,24225,719,651,545,542,342
vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke22000000
nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke445235142382212644
nebratie ohľadu na vozidlá označené osobitným označením a na označené výcvikové vozidlo autoškoly00000000
nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám114222100
nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie21100000
ponechanie predmetov odvádzajúcich pozornosť od bezpečného vedenia vozidla vo výhľadovom poli vodiča00000000
požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla20001010
užitie inej návykovej látky počas vedenia vozidla00000000
vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča42002000
vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča00000000
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov30000102
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou74000021
nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní53000110
nerešpektovanie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov00000000
prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky00000000
náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky10010000
používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla00000000
zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov00000000
nezníženie rýchlosti jazdy alebo nezastavenie vozidlo idúceho rovnakým smerom ako zastaví vozidlo ktoré zastavilo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom00000000
neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky00000000
nedovolená rýchlosť jazdy21690123337101024
tj. %17,114,917,123,118,118,214,121,4
neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam104120030
neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu22000000
neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam148130002
neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky2612142205
neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať41120000
neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad00000000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti pre autobus, motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg00000000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti pre iné motorové vozidlo ako autobus a motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, autobus s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, a motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg00000000
prekročenie dovolenej rýchlosti v obci00000000
prekročenie dovolenej rýchlosti na diaľnici alebo rýchlostnej ceste v obci00000000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosť jazdy vozidiel určenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením00000000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti niektorého z vozidiel jazdnej súpravy11000000
nesprávna jazda cez križovatku10446111019279
tj. %8,37,615,779,33,69,98
nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste30002010
nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste114402001
nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava72020012
zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde00000000
zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad00000000
nedodržanie smeru objazdu vyznačenom šípkami na kruhovom objazde00000000
nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd10010000
nesprávne otáčanie a cúvanie68401182232
tj. %5,46,61,412,613,64,21,8
porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní00000000
nebezpečné cúvanie1850120010
nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby149011102
nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby2724100110
otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach00000000
otáčanie na križovatke s riadenou premávkou, pokiaľ to nedovoľuje dopravná značka ale zariadenie00000000
otáčanie na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov00000000
otáčanie na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti00000000
otáčanie v tuneli a v jeho tesnej blízkosti00000000
otáčanie na jednosmernej ceste00000000
otáčanie na moste00000000
cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach00000000
cúvanie na križovatke s riadenou premávkou00000000
cúvanie na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov00000000
cúvanie na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti00000000
cúvanie v tuneli a v jeho tesnej blízkosti00000000
cúvanie na jednosmernej ceste, ak to nie je potrebné k zaradení alebo vyjdení z radu stojacich vozidiel00000000
cúvanie na moste00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky169112300
tj. %1,31,51,40,715,500
nedisciplinované a neohľaduplne správanie sa00000000
neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty10000100
neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke11000000
neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke10100000
neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam11000000
nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia85012000
neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke00000000
nerešpektovanie pokynu iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon 8/2009 Z.z.00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami7448057455
tj. %5,97,903,53,47,374,5
nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu00000000
od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá00000000
od električky pokiaľ nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo00000000
nesprávny spôsob jazdy4788214042
tj. %3,71,311,414,7205,61,8
jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky81411010
jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania30030000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch3211246126
tj. %2,51,82,92,82,91,82,85,4
pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky00000000
neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom00000000
nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke21000100
pohyb osoby, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, po nesprávnej strane vozovky00000000
ohrozenie alebo obmedzenie iných účastníkov cestnej premávky osobou, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení00000000
prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti20000002
vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy10000001
vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo136131002
používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom00000000
nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)32010000
nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva61104000
bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke20000011
porušenie povinností pre organizovaný útvar chodcov primeraných povinnostiam vodičov00000000
neosvetlenie organizovaného útvaru chodcov za zníženej viditeľnosti00000000
neoblečenie reflexného bezpečnostného odevu vedúcim útvaru chodcov alebo chodcami idúcimi v poslednom rade v smere chôdze mimo obce za zníženej viditeľnosti00000000
nesprávne odbočovanie369635346
tj. %2,91,58,62,12,55,55,65,4
odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy11000000
neopatrné odbočovanie72001103
neopatrná jazda za odbočujúcim vozidlom00000000
odbočenie bez pomoci spôsobilej a náležite poučenej osoby00000000
nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo00000000
nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo00000000
nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo00000000
nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo175322032
nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo00000000
nedanie prednosti v jazde električke dávajúcej znamenie o zmene smeru jazdy, križujúcej smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane00000000
nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo40200200
ohrozenie cyklisty odbočujúceho vľavo vodičom motorového vozidla pri odbočovaní doľava00000000
nesprávne predchádzanie3614464044
tj. %2,92,35,74,2205,63,6
predchádzanie po nesprávnej strane vpravo00000000
nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní33000000
nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo40020002
nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní51201010
bránenie predchádzania00000000
predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe32010000
predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo41003000
predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky83120020
predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo41100011
predchádzanie cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh00000000
predchádzanie po krajnici10010000
predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky21000001
predchádzanie pri jazde cez železničné priecestie00000000
predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr11000000
predchádzanie na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov alebo bezprostredne pred nimi00000000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp24/dsp24-54.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)