Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Žilinský kraj

Prehľad nehôd
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom1549422602478261186210811113752
tj. %100100100100100100100100100100100100
porušenie povinnosti vodiča6832393011630254811329311012
tj. %44,156,6504736,64125,853,835,827,92723,1
vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke321000000000
nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke6122242610726253210228211011
nebratie ohľadu na vozidlá označené osobitným označením a na označené výcvikové vozidlo autoškoly000000000000
nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám1030120110200
nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie000000000000
ponechanie predmetov odvádzajúcich pozornosť od bezpečného vedenia vozidla vo výhľadovom poli vodiča000000000000
požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla100100000000
užitie inej návykovej látky počas vedenia vozidla000000000000
vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča2511410940500
vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča201000100000
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov000000000000
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou1241300220000
nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní410000010200
nerešpektovanie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov000000000000
prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky000000000000
náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky000000000000
používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla000000000000
zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov300000110100
nezníženie rýchlosti jazdy alebo nezastavenie vozidlo idúceho rovnakým smerom ako zastaví vozidlo ktoré zastavilo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom000000000000
neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky300010020000
nedovolená rýchlosť jazdy200574181883271423316
tj. %12,913,56,77,32213,117,23,317,320,78,130,8
neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam1330220001104
neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu300100000002
neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam1542210201201
neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky3040160911503
neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať200010100000
neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad110000000000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti pre autobus, motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg000000000000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti pre iné motorové vozidlo ako autobus a motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, autobus s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, a motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg100100000000
prekročenie dovolenej rýchlosti v obci100100000000
prekročenie dovolenej rýchlosti na diaľnici alebo rýchlostnej ceste v obci000000000000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosť jazdy vozidiel určenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením000000000000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti niektorého z vozidiel jazdnej súpravy000000000000
nesprávna jazda cez križovatku832975131585802
tj. %5,46,911,721,24,98,13,86,27,203,8
nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste400010110100
nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1681100111201
nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava611000200101
zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde000000000000
zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad100100000000
nedodržanie smeru objazdu vyznačenom šípkami na kruhovom objazde000000000000
nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie654053421921313
tj. %4,20,9023,76,611,34,32,511,72,75,8
porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní000000000000
nebezpečné cúvanie31304001330512
nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby1200010441101
nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby1300021211600
otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach100000000100
otáčanie na križovatke s riadenou premávkou, pokiaľ to nedovoľuje dopravná značka ale zariadenie100001000000
otáčanie na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov000000000000
otáčanie na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti000000000000
otáčanie v tuneli a v jeho tesnej blízkosti000000000000
otáčanie na jednosmernej ceste000000000000
otáčanie na moste000000000000
cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach000000000000
cúvanie na križovatke s riadenou premávkou000000000000
cúvanie na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov000000000000
cúvanie na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti000000000000
cúvanie v tuneli a v jeho tesnej blízkosti000000000000
cúvanie na jednosmernej ceste, ak to nie je potrebné k zaradení alebo vyjdení z radu stojacich vozidiel000000000000
cúvanie na moste000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1471104077283094110
tj. %9,52,6016,28,511,515,114,311,13,629,70
nedisciplinované a neohľaduplne správanie sa540000001000
neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty26001111160150
neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke23001113222110
neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke29006201432110
neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam1210401132000
nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia940010111100
neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke000000000000
nerešpektovanie pokynu iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon 8/2009 Z.z.000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami691937361163704
tj. %4,54,552,83,79,85,92,93,76,307,7
nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu100000010000
od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá000000000000
od električky pokiaľ nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo000000000000
nesprávny spôsob jazdy7217312329112463
tj. %4,6454,93,73,34,85,22,53,616,25,8
jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky501000110011
jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania200000100100
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch4153612465405
tj. %2,61,252,41,23,32,22,96,23,609,6
pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky000000000000
neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom000000000000
nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke200100000001
pohyb osoby, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, po nesprávnej strane vozovky000000000000
ohrozenie alebo obmedzenie iných účastníkov cestnej premávky osobou, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení000000000000
prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti621100001100
vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy110000000000
vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo2122211262102
používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom000000000000
nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)100000100000
nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva900201002202
bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke000000000000
porušenie povinností pre organizovaný útvar chodcov primeraných povinnostiam vodičov000000000000
neosvetlenie organizovaného útvaru chodcov za zníženej viditeľnosti000000000000
neoblečenie reflexného bezpečnostného odevu vedúcim útvaru chodcov alebo chodcami idúcimi v poslednom rade v smere chôdze mimo obce za zníženej viditeľnosti000000000000
nesprávne odbočovanie37124330171420
tj. %2,42,86,71,23,700,53,31,23,65,40
odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy000000000000
neopatrné odbočovanie922010021100
neopatrná jazda za odbočujúcim vozidlom000000000000
odbočenie bez pomoci spôsobilej a náležite poučenej osoby000000000000
nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo100000100000
nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo000000000000
nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo100000000100
nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo2181120050220
nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo110000000000
nedanie prednosti v jazde električke dávajúcej znamenie o zmene smeru jazdy, križujúcej smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane000000000000
nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo201100000000
ohrozenie cyklisty odbočujúceho vľavo vodičom motorového vozidla pri odbočovaní doľava000000000000
nesprávne predchádzanie3040341345510
tj. %1,90,901,24,91,61,61,96,24,52,70
predchádzanie po nesprávnej strane vpravo000000000000
nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní110000000000
nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo210100000000
nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní500010120100
bránenie predchádzania000000000000
predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe400000022000
predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo810111002200
predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky710120000210
predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo100000001000
predchádzanie cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh000000000000
predchádzanie po krajnici000000000000
predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky200000200000
predchádzanie pri jazde cez železničné priecestie000000000000
predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr000000000000
predchádzanie na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov alebo bezprostredne pred nimi000000000000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp24/dsp24-55.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)