Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Prešovský kraj

Prehľad nehôd
Prešovský kraj
01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom1569416100101115601029087441313056129
tj. %100100100100100100100100100100100100100100
porušenie povinnosti vodiča758218424744344168482042122455
tj. %48,352,44246,538,356,74057,955,245,532,14042,942,6
vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke10010000000000
nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke688205364039304154471736111653
nebratie ohľadu na vozidlá označené osobitným označením a na označené výcvikové vozidlo autoškoly00000000000000
nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám173202106011010
nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie00000000000000
ponechanie predmetov odvádzajúcich pozornosť od bezpečného vedenia vozidla vo výhľadovom poli vodiča00000000000000
požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla30100000010010
užitie inej návykovej látky počas vedenia vozidla00000000000000
vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča191331101012141
vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča00000000000000
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov20000002000000
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou122001104003010
nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní71020101100001
nerešpektovanie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov00000000000000
prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky00000000000000
náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky11000000000000
používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla00000000000000
zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov00000000000000
nezníženie rýchlosti jazdy alebo nezastavenie vozidlo idúceho rovnakým smerom ako zastaví vozidlo ktoré zastavilo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom10010000000000
neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky11000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy194321211218032136263426
tj. %12,47,71210,918,313,301114,913,619,8107,120,2
neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam42100000000001
neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu00000000000000
neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam3260002013006122
neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky223219001202002
neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať10000000000100
neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad20000001001000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti pre autobus, motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg00000000000000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti pre iné motorové vozidlo ako autobus a motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, autobus s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, a motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg00000000000000
prekročenie dovolenej rýchlosti v obci00000000000000
prekročenie dovolenej rýchlosti na diaľnici alebo rýchlostnej ceste v obci00000000000000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosť jazdy vozidiel určenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením00000000000000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti niektorého z vozidiel jazdnej súpravy00000000000000
nesprávna jazda cez križovatku88325953113227243
tj. %5,67,758,94,35104,52,34,55,36,77,12,3
nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste75000100000001
nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste82101100102000
nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava72020011010000
zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde00000000000000
zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad00000000000000
nedodržanie smeru objazdu vyznačenom šípkami na kruhovom objazde00000000000000
nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd10000000001000
nesprávne otáčanie a cúvanie1112713318001852120211
tj. %7,16,513315,7006,25,74,59,203,68,5
porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní10100000000000
nebezpečné cúvanie52170220083012008
nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby253409004120002
nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby224417003100011
otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach10000001000000
otáčanie na križovatke s riadenou premávkou, pokiaľ to nedovoľuje dopravná značka ale zariadenie10000001000000
otáčanie na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov00000000000000
otáčanie na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti00000000000000
otáčanie v tuneli a v jeho tesnej blízkosti00000000000000
otáčanie na jednosmernej ceste00000000000000
otáčanie na moste00000000000000
cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach21000000000010
cúvanie na križovatke s riadenou premávkou00000000000000
cúvanie na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov00000000000000
cúvanie na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti00000000000000
cúvanie v tuneli a v jeho tesnej blízkosti00000000000000
cúvanie na jednosmernej ceste, ak to nie je potrebné k zaradení alebo vyjdení z radu stojacich vozidiel00000000000000
cúvanie na moste00000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky3013111204000026
tj. %1,93,1110,93,301,400003,64,7
nedisciplinované a neohľaduplne správanie sa22000000000000
neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty63101000000001
neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke11000000000000
neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke32000100000000
neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam10000000000010
nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia61010103000000
neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke00000000000000
nerešpektovanie pokynu iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon 8/2009 Z.z.00000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami63256721110305210
tj. %4666,91,71,7103,43,403,86,71,80
nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu52200000001000
od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá00000000000000
od električky pokiaľ nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo00000000000000
nesprávny spôsob jazdy6554561262216196
tj. %4,11,2455,21,7202,12,34,512,23,316,14,7
jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky110101010014021
jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania70001000005010
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch5815475216335124
tj. %3,73,646,94,33,3102,13,46,83,83,33,63,1
pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky00000000000000
neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom11000000000000
nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke00000000000000
pohyb osoby, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, po nesprávnej strane vozovky00000000000000
ohrozenie alebo obmedzenie iných účastníkov cestnej premávky osobou, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení00000000000000
prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti20001100000000
vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy10001000000000
vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo216151103021001
používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom11000000000000
nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)31100000000001
nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva256222012213121
bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke10000000001000
porušenie povinností pre organizovaný útvar chodcov primeraných povinnostiam vodičov00000000000000
neosvetlenie organizovaného útvaru chodcov za zníženej viditeľnosti00000000000000
neoblečenie reflexného bezpečnostného odevu vedúcim útvaru chodcov alebo chodcami idúcimi v poslednom rade v smere chôdze mimo obce za zníženej viditeľnosti20000001000001
nesprávne odbočovanie349324103142104
tj. %2,22,2323,51,7011,19,11,53,303,1
odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy00000000000000
neopatrné odbočovanie103102002020000
neopatrná jazda za odbočujúcim vozidlom00000000000000
odbočenie bez pomoci spôsobilej a náležite poučenej osoby00000000000000
nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo10000000001000
nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo00000000000000
nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo00000000000000
nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo206221100021104
nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo00000000000000
nedanie prednosti v jazde električke dávajúcej znamenie o zmene smeru jazdy, križujúcej smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane00000000000000
nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo20000001100000
ohrozenie cyklisty odbočujúceho vľavo vodičom motorového vozidla pri odbočovaní doľava00000000000000
nesprávne predchádzanie349123204207103
tj. %2,22,2122,63,301,42,305,33,302,3
predchádzanie po nesprávnej strane vpravo10000001000000
nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní51001001002000
nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo32000000100000
nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní51100000003000
bránenie predchádzania00000000000000
predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe20001000001000
predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo31010000001000
predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky50010201000001
predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo42001000000100
predchádzanie cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh00000000000000
predchádzanie po krajnici00000000000000
predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky20000001000001
predchádzanie pri jazde cez železničné priecestie00000000000000
predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr31000000100001
predchádzanie na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov alebo bezprostredne pred nimi00000000000000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp24/dsp24-57.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)