Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Slovensko

Prehľad nehôd
Slovensko
BraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom101821565103393412601549103215691240
tj. %100100100100100100100100100
porušenie povinnosti vodiča4578889438385507683364758554
tj. %4556,842,441,240,244,135,348,344,7
vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke1341023111
nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke4038797393341445612293688469
nebratie ohľadu na vozidlá označené osobitným označením a na označené výcvikové vozidlo autoškoly000000000
nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám10022811111071714
nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie400020101
ponechanie predmetov odvádzajúcich pozornosť od bezpečného vedenia vozidla vo výhľadovom poli vodiča000000000
požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla930021030
užitie inej návykovej látky počas vedenia vozidla101000000
vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča13013150425241930
vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča500002003
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov901130121
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou124151021712311216
nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní43103554475
nerešpektovanie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov211000000
prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky000000000
náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky511010011
používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla100100000
zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov820003003
nezníženie rýchlosti jazdy alebo nezastavenie vozidlo idúceho rovnakým smerom ako zastaví vozidlo ktoré zastavilo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom400000013
neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky703003010
nedovolená rýchlosť jazdy1376128143147216200203194145
tj. %13,58,213,815,717,112,919,712,411,7
neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam6114321013946
neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu922023000
neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam11561214141517325
neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky176911242630252229
neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať1520242311
neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad610001220
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti pre autobus, motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg000000000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti pre iné motorové vozidlo ako autobus a motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, autobus s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, a motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg100001000
prekročenie dovolenej rýchlosti v obci401101100
prekročenie dovolenej rýchlosti na diaľnici alebo rýchlostnej ceste v obci000000000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosť jazdy vozidiel určenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením000000000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti niektorého z vozidiel jazdnej súpravy300010200
nesprávna jazda cez križovatku665106855510483558889
tj. %6,56,88,25,98,35,45,35,67,2
nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste43114434575
nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste85171921116785
nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava50753765710
zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde000000000
zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad711101003
nedodržanie smeru objazdu vyznačenom šípkami na kruhovom objazde100100000
nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd200010010
nesprávne otáčanie a cúvanie55658596568656111169
tj. %5,53,75,775,44,25,97,15,6
porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní411100010
nebezpečné cúvanie2583733251831225240
nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby914314141210259
nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby12081116271316227
otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach703001111
otáčanie na križovatke s riadenou premávkou, pokiaľ to nedovoľuje dopravná značka ale zariadenie300001011
otáčanie na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov000000000
otáčanie na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti000000000
otáčanie v tuneli a v jeho tesnej blízkosti000000000
otáčanie na jednosmernej ceste000000000
otáčanie na moste000000000
cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach921100023
cúvanie na križovatke s riadenou premávkou000000000
cúvanie na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov100000001
cúvanie na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti000000000
cúvanie v tuneli a v jeho tesnej blízkosti000000000
cúvanie na jednosmernej ceste, ak to nie je potrebné k zaradení alebo vyjdení z radu stojacich vozidiel000000000
cúvanie na moste000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky46040632516147693070
tj. %4,52,66,12,71,39,56,71,95,6
nedisciplinované a neohľaduplne správanie sa2603205628
neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty47004126565
neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke41031123715
neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke45110129436
neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam29131112416
nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia823360897613
neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke110000000
nerešpektovanie pokynu iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon 8/2009 Z.z.000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami4587946367469446347
tj. %4,554,53,95,94,54,343,8
nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu2874301454
od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá000000000
od električky pokiaľ nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo000000000
nesprávny spôsob jazdy3902834484772556541
tj. %3,81,83,35,13,74,65,34,13,3
jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky50643857116
jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania29103321073
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch3103631273241255860
tj. %32,332,92,52,62,43,74,8
pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky000000000
neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom200100010
nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke1312122104
pohyb osoby, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, po nesprávnej strane vozovky110000000
ohrozenie alebo obmedzenie iných účastníkov cestnej premávky osobou, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení100000100
prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti3143426228
vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy620011011
vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo1361412131321152127
používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom200100010
nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)2133231135
nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva80101046952511
bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke510020011
porušenie povinností pre organizovaný útvar chodcov primeraných povinnostiam vodičov000000000
neosvetlenie organizovaného útvaru chodcov za zníženej viditeľnosti000000000
neoblečenie reflexného bezpečnostného odevu vedúcim útvaru chodcov alebo chodcami idúcimi v poslednom rade v smere chôdze mimo obce za zníženej viditeľnosti200000020
nesprávne odbočovanie2695028303637213433
tj. %2,63,22,73,22,92,422,22,7
odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy100010000
neopatrné odbočovanie48426793107
neopatrná jazda za odbočujúcim vozidlom100100000
odbočenie bez pomoci spôsobilej a náležite poučenej osoby000000000
nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo300101010
nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo000000000
nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo100001000
nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo1723721181721152023
nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo521001100
nedanie prednosti v jazde električke dávajúcej znamenie o zmene smeru jazdy, križujúcej smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane100000001
nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo1423142020
ohrozenie cyklisty odbočujúceho vľavo vodičom motorového vozidla pri odbočovaní doľava000000000
nesprávne predchádzanie2311928323630303422
tj. %2,31,22,73,42,91,92,92,21,8
predchádzanie po nesprávnej strane vpravo511100011
nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní1801231452
nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo2215342331
nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní3925555656
bránenie predchádzania000000000
predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe2212534124
predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo2212248032
predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky4214687952
predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo2756241441
predchádzanie cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh000000000
predchádzanie po krajnici210010000
predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky1722322321
predchádzanie pri jazde cez železničné priecestie000000000
predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr610010031
predchádzanie na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov alebo bezprostredne pred nimi000000000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp24/dsp24-SR.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)