26. zasadnutie Štátnej komisie pre vožby a kontrolu financovania politických strán pre VII. volebné obdobie

16. január 2018

 

 

PROGRAM ROKOVANIA:

 

1.   Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 25. zasadnutia

2.   Informácie

3.   Schvažovanie oznámenia podža § 30 ods. 8 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov:

4.   Prerokovávanie podnetov doručených štátnej komisii

5.   Správne konania

6.   Rôzne

7.   Ukončenie zasadnutia