28. zasadnutie Štátnej komisie pre vožby a kontrolu financovania politických strán pre VII. volebné obdobie

29. marec 2018

PROGRAM ROKOVANIA:

1.   Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 27. zasadnutia

2.   Informácie

3.   Prerokovávanie podnetov doručených štátnej komisii

4.   Rôzne

5.   Ukončenie zasadnutia