29. zasadnutie Štátnej komisie pre vožby a kontrolu financovania politických strán pre VII. volebné obdobie

16. apríl 2018

 

 

PROGRAM ROKOVANIA:

 

1.   Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 28. zasadnutia

2.   Informácie

3.   Príprava prerokovania výročných správ politických strán za rok 2017

4.   Prerokovávanie podnetov doručených štátnej komisii

5.   Rôzne

6.   Ukončenie zasadnutia