30. zasadnutie Štátnej komisie pre vožby a kontrolu financovania politických strán pre VII. volebné obdobie

14. máj 2018

 

 

PROGRAM ROKOVANIA:

 

1.  Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 29. zasadnutia

2.  Informácie

3.  Prerokovávanie podnetov doručených štátnej komisii

4.  Rôzne

5.  Prerokovanie výročných správ politických strán za rok 2017

6.  Ukončenie zasadnutia