31. zasadnutie Štátnej komisie pre vožby a kontrolu financovania politických strán pre VII. volebné obdobie

13. jún 2018

 

 

PROGRAM ROKOVANIA:

 

1.  Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice

z 30. zasadnutia

2.  Informácie

3.  Prerokovanie odstránenia nedostatkov výročných správ politických strán za rok 2017

4.  Prerokovávanie podnetov doručených štátnej komisii

5.  Správne konania

6.  Odvolacie konania

7.  Rôzne

8.  Ukončenie zasadnutia