32. zasadnutie Štátnej komisie pre vožby a kontrolu financovania politických strán pre VII. volebné obdobie

11. júl 2018

 

 

PROGRAM ROKOVANIA

 

1.  Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 31.zasadnutia

2.  Informácie

3.  Prerokovanie odstránenia nedostatkov výročných správ politických strán za rok 2017

4.  Správne konania

5.  Odvolacie konania

6.  Rôzne

7.  Ukončenie zasadnutia