36. zasadnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán pre VII. volebné obdobie

8. október 2018

 

 

PROGRAM ROKOVANIA:

 

1.   Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 35. zasadnutia

2.   Informácia Štatistického úradu Slovenskej republiky o príprave spracovania výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú 10.11.2018 a pripravenosti odborných sumarizačných útvarov volebných komisií na plnenie úloh podľa volebného zákona

3.   Informácie

4.   Žiadosti, týkajúce sa evidencie tretích strán pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

5.   Správne konania

6.   Rôzne

7.   Ukončenie zasadnutia