38. zasadnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán pre VII. volebné obdobie

8. november 2018

 

 

PROGRAM ROKOVANIA:

 

1.   Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 37. zasadnutia

2.   Informácia Štatistického úradu Slovenskej republiky o príprave spracovania výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú 10.11.2018 a pripravenosti odborných sumarizačných útvarov volebných komisií na plnenie úloh podľa volebného zákona

3.   Informácie

4.   Žiadosti, týkajúce sa evidencie tretích strán pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú 10.11.2018

5.   Rôzne

6.   Ukončenie zasadnutia