40. zasadnutie Štátnej komisie pre vožby a kontrolu financovania politických strán pre VII. volebné obdobie

10. december 2018

 

 

PROGRAM ROKOVANIA:

 

1.   Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 39. zasadnutia

2.   Informácie

 

3.   Podania doručené štátnej komisii v súvislosti s vožbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

 

4.   Rôzne

 

5.   Ukončenie zasadnutia