47. zasadnutie Štátnej komisie pre vožby a kontrolu financovania politických strán pre VII. volebné obdobie

26. apríl 2019

 

 

PROGRAM ROKOVANIA:

 

1.   Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 46. zasadnutia

2.   Informácie

3.   Žiadosti, týkajúce sa evidencie tretích strán pre vožby do Európskeho parlamentu, ktoré sa vykonajú dňa 25. mája 2019

4.   Správne konania

5.   Podania doručené štátnej komisii v súvislosti s vožbami prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

6.   Príprava prerokovania výročných správ politických strán za rok 2018

7.   Rôzne

8.   Ukončenie zasadnutia