51. zasadnutie Štátnej komisie pre vožby a kontrolu financovania politických strán pre VII. volebné obdobie

15. júl 2019

 

 

PROGRAM ROKOVANIA:

 

1.           Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 50. zasadnutia

2.           Informácie

3.           Prerokovávanie odstránenia nedostatkov vo výročných správach politických strán za rok 2018

4.           Informácia o výsledkoch kontroly webových sídel politických strán v súvislosti s kontrolou splnenia si povinností uvedených v § 22 ods. 5 zákona o politických stranách

5.           Podnety, doručené štátnej komisii v súvislosti s vožbami do Európskeho parlamentu v roku 2019

6.           Rôzne

7.           Ukončenie zasadnutia