54. zasadnutie Štátnej komisie pre vožby a kontrolu financovania politických strán pre VII. volebné obdobie

8. október 2019

 

 

PROGRAM ROKOVANIA:

 

1.     Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 53. zasadnutia

2.     Informácie

3.     Podnety, týkajúce sa volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019

4.     Správne konania za neodstránenie nedostatkov vo výročných správach za rok 2018

5.     Rôzne

6.     Ukončenie zasadnutia