Poučenie k vyplneniu  tlačiva pre zverejnenie Dodatku k zmluve samosprávy a iné subjekty
1 Je potrebné označiť zmluvu,  ktorej obsah sa mení alebo dopĺňa dodatkom. Túto zmluvu je potrebné identifikovať minimálne cez tieto znaky formuláru Zmluva:  Druh zmluvy (povinný údaj), Názov - ak existuje, Evidenčné číslo - ak existuje, Číslo spisu v registratúre (povinný údaj), Ostatní dodávatelia sa označia v poli Dopln. Informácia. V tomto poli sa označia všetky strany zmluvy, ktorej obsah sa mení alebo dopĺňa dodatkom týmito údajmi: Obchodné meno/Názov, Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Ulica a číslo, Mesto, Štát), Právna forma, Súd registrácie/Registrový orgán, IČO, DIČ/DRČ, Číslo účtu,  Osoba, ktorá konala v mene  právnickej osoby pri uzavretí zmluvy (Meno, Priezvisko,Funkcia).2 Ak je dodatok k zmluve v záhlaví, zvyčajne na prvej strane označený  napr. Dodatok k  Zmluve o dielo, do poľa sa opíše jeho názov. Ak takýto názov nie je uvedený v dodatku k  zmluve, pole sa nechá voľné.
3 Ak organizácia ako povinná osoba má zavedený systém číslovania alebo inej formy evidencie zmlúv, do poľa sa uvedie toto označenie.
4 Ak organizácia ako povinná osoba má zavedený systém číslovania alebo inej formy evidencie v registratúrnom systéme, do poľa sa uvedie toto označenie.
5 Do poľa sa napíše označenie dodatkom zmenených ustanovení zmluvy, ku ktorej sa dodatok uzatvára. Najvhodnejšie bude do poľa doslovne prepísať (skopírovať) zmluvné ustanovenia, ktoré sa dodatkom menia alebo dopĺňajú. 
6 V prípade, že dodatkom dochádza k navýšeniu hodnoty plnenia v porovnaní so zmluvou, alebo dochádza k zvýšeniu množstva dodaných tovarov alebo poskytnutých služieb, sa uvedie rozdiel hodnoty plnenia.
7 V prípade, že povinná osoba uzatvára dodatok k zmluve  o nákupe tovarov a služieb, ktoré však povinná osoba nespotrebuje (neužije), ale tieto poskytne
 napr. niektorej z jej rozpočtových organizácií, uvedie sa názov tejto rozpočtovej organizácie (koncového odberateľa).
9 V poli sa uvedie deň udelenia súhlasu s uzavretím dodatku k zmluve , ktorým sa nakladá napríklad s majetkom štátu za predpokladu, že na platnosť takéhoto nakladania sa vyžaduje v prípadoch ustanovených zákonom  č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu.
11 Uvedie sa dĺžka výpovednej doby. Napr: v počte mesiacov, alebo rokov.
13 Ak časť dodatku k zmluve obsahuje skutočnosti (informácie) tvoriace
obchodné tajomstvo je potrebné zvoliť  položku Áno. Znaky obchodného tajomstva sú vymedzené v ustanovení § 17 Obchodného zákonníka. Podľa tohto ustanovenia platí, že obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.