Poučenie k vyplneniu tlačiva pre zverejňovanie zmlúv samosprávy a iné subjekty
1 Čiastková zmluva je zmluva, ktorá nadväzuje na rámcovú zmluvu. Napr: V rámcovej zmluve boli dohodnuté približné objemy a ceny tovarov a služieb. 
2 Ak je zmluva v záhlaví, zvyčajne na prvej strane označená napr. Zmluva o dielo, Kúpna zmluva o kúpe osobného automobilu a pod., do poľa sa opíše jej názov. Ak takýto názov nie je uvedený v zmluve, pole sa nechá voľné
3 Ak organizácia ako povinná osoba má zavedený systém číslovania alebo inej formy evidencie zmlúv, do poľa sa  uvedie toto označenie.
 uvedie toto označenie.
4 Ak organizácia ako povinná osoba má zavedený systém číslovania alebo inej formy evidencie v registratúrnom systéme, do poľa sa uvedie
 toto označenie.
5 Do poľa sa napíše označenie zmluvného plnenia. Označenie zmluvného plnenia je podstatnou náležitosťou zmluvy a preto je vhodné
 ustanovenie zmluvy, v ktorom je táto podstatná náležitosť uvedená doslova prepísať. Napr: Dodávka toneru značky XY typ Z , Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla ŠPZ BL 007 XY za poistné obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010.
6 Do poľa sa napíše hodnota predmetu zmluvy opísaného v poli Predmet zmluvy. Napr. cena 50,00 € za 1 ks toneru značky XY typ Z, Povinné
 zmluvné poistenie motorového vozidla ŠPZ BL 007 XY za poistné obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010 vo výške 158,00 €.
7 V prípade, že v rámci organizácie je za vyjednávanie textu a obsahu zmluvy zodpovedná iná osoba alebo osobitná organizačná zložka
 povinnej osoby, ako osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri uzavretí zmluvy, uvedie sa meno, priezvisko a funkcia tejto osoby alebo názov organizačnej zložky.
8 V prípade, že povinná osoba uzatvára zmluvu o nákupe tovarov a služieb, ktoré však povinná osoba nespotrebuje (neužije), ale tieto poskytne
 napr. niektorej z jej rozpočtových organizácií, uvedie sa názov tejto rozpočtovej organizácie (koncového odberateľa).
9 V prípade, že povinná osoba uzatvára zmluvu s viac ako jedným dodávateľom, do poľa sa uvedie len na zmluve v poradí prvý uvedený dodávateľ. Ostatní dodávatelia sa označia v poli Dopln. Informácia. V tomto poli sa označia ostatní dodávatelia údajmi Obchodné meno/Názov, Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Ulica a číslo, Mesto, Štát), Právna forma, Súd registrácie/Registrový orgán, IČO, DIČ/DRČ, Číslo účtu, Dopln. informácia, Osoba, ktorá konala v mene  právnickej osoby pri uzavretí zmluvy (Meno, Priezvisko,Funkcia)
39 V poli sa uvedie deň udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy, ktorou sa nakladá napríklad s majetkom štátu za predpokladu, že na platnosť takéhoto nakladania sa vyžaduje v prípadoch ustanovených zákonom  č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu. 
41 Uvedie sa dĺžka výpovednej doby. Napr: v počte mesiacov, alebo rokov.
44 Ak časť zmluvy obsahuje skutočnosti (informácie) tvoriace
obchodné tajomstvo je potrebné zvoliť  položku Áno. Znaky obchodného tajomstva sú vymedzené v ustanovení § 17 Obchodného zákonníka.Podľa tohto ustanovenia platí, že obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.