Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

1. Žiadosť o poskytnutie informácií možno podať:

- osobne, písomne alebo ústne v podateľni okresného úradu (Levice, Ľ. Štúra 53, 2. posch., č. d. 217) v čase úradných hodín

Pondelok:

8.00 hod. - 15.00 hod.

Utorok:

8.00 hod. - 15.00 hod.

Streda:

8.00 hod. - 17.00 hod.

Štvrtok:

8.00 hod. - 15.00 hod.

Piatok:

8.00 hod. - 14.00 hod.

- poštou na adresu:

Okresný úrad Levice

Ul. Ľ. Štúra 53

934 03 Levice

- faxom na číslo:

036 / 635 77 01

- telefonicky na číslo:

036 / 635 77 00

- elektronickou poštou

info.lv@minv.sk

 

2. Zo žiadosti musí byť zrejmé:

- že žiadosť je určená Okresnému úradu Levice,

- údaje žiadateľa,

- obsah žiadosti,

- žiadateľom navrhnutý spôsob sprístupnenia informácie.

3. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti,

odbor, ktorému bola žiadosť pridelená bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote 10 pracovných dní neúplnú žiadosť doplnil. Zároveň poučí žiadateľa o tom, ako treba žiadosť doplniť.

4. Žiadosť je podaná dňom:

- keď bola doručená na okresný úrad písomne poštou, faxom, elektronickou poštou,

- keď bola oznámená ústne, telefonicky,

- keď bolo doručené postúpenie žiadosti.

 

Ak žiadateľ výslovne požiada o potvrdenie podanej žiadosti, podateľňa okresného úradu písomne potvrdí podanie žiadosti.