Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia

Miesto

·       opravný prostriedok proti rozhodnutiu (odvolanie) povinnej osoby (Okresného úradu Levice, Ul. Ľ. Štúra 53, 934 03 Levice) o odmietnutí požadovanej informácie možno podať na Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra,

·       z odvolania by malo byť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zrejmé:

- kto podáva odvolanie,

- proti ktorému rozhodnutiu smeruje,

- dôvod podania odvolania,

- návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť.

Lehota

Spôsob

·       písomne

·       ústne do zápisnice

·       telegraficky (faxom, elektronickou poštou), ktoré treba najneskôr do troch dní potvrdiť písomne, alebo ústne do zápisnice

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby

Ak žiadateľovi nebolo vyhovené v odvolacom konaní, môže do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní podať žalobu na príslušný súd. V žalobe možno žiadať iba preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (súd sa nebude zaoberať podstatou veci - sprístupnením alebo nesprístupnením informácie). Súd môže rozhodnutie zrušiť ako nezákonné a vrátiť alebo žalobu zamietne.

Súdne možno preskúmať iba rozhodnutie o odmietnutí žiadosti, pričom musia byť splnené tieto požiadavky:

·       rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť,

·       návrh môže podať len účastník konania,

·       návrh (žaloba) na preskúmanie musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, a aký konečný návrh robí.

Návrh sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní alebo od druhého dňa po márnom uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní, ak okresný úrad nerozhodol.

Voči rozhodnutiam vydaným správnym orgánom v správnom konaní možno okrem riadnych opravných prostriedkov podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) podať mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:

·       obnova konania,

·       preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania,

·       protest prokurátora.

Obnova konania

·       účastník sa môže sám a priamo domáhať obnovenia konania, ktoré bolo ukončené právoplatným rozhodnutím a len z dôvodov v zákone taxatívne určených,

·       miesto podania - podáva sa na správnom orgáne, ktorý rozhodol vo veci v poslednom stupni,

·       lehota - tri mesiace odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia,

·       spôsob – podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.