Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

 

·           Ak je žiadosť podávaná ústne, vyhotoví sa z nej formulár o prijatí ústnej žiadosti, zaeviduje sa v podateľni, na centrálnom registri a doručí sa vecne príslušnému odboru na vybavenie.

·           Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti alebo je nezrozumiteľná, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby takúto žiadosť doplnil.

·           Vo výzve sa určuje lehota na doplnenie žiadosti, ktorá je minimálne 7 dní. Po márnom uplynutí lehoty na doplnenie žiadosti sa vec odloží bez vydania rozhodnutia.

·           Vec sa odloží aj v prípade, ak žiadateľ nezaplatí požadovanú úhradu nákladov za sprístupnenie informácie.

·           Povinná osoba vybaví žiadosť o informáciu bezodkladne ak ide o jednoduchú vec, inak do 8 dní od jej podania.

·           Ak nie je možné dodržať 8-dňovú lehotu na vybavenie, možno ju v zákonom stanovených prípadoch predĺžiť o 8 dní a povinná osoba to bezodkladne oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov.

·           Ak povinná osoba nedisponuje potrebnými informáciami, postúpi žiadosť do 5 dní od jej podania vecne príslušnej povinnej osobe, ak je jej známa, ak jej nie je známa, vydá do 8 dní od podania žiadosti rozhodnutie o jej odmietnutí.

·           Postúpenie žiadosti sa bezodkladne oznámi žiadateľovi.

·           Pri vybavovaní ostatných podaní povinná osoba dodržiava lehoty na vybavenie veci podľa § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, a to:

-     v jednoduchých veciach rozhodne bezodkladne,

-     v ostatných prípadoch, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, rozhodne do 30 dní od začatia konania,

-     vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní,

-     ak nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže lehotu primerane predĺžiť nadriadený (odvolací) orgán.

 

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

Povinná osoba sprístupní informáciu:

·         ústne,

·         umožnením nahliadnutia do spisu,

·         vyhotovením odpisu alebo výpisu,

·         odkopírovaním informácií na technický nosič dát,

·         sprístupnením predlôh s požadovanými informáciami,

·         faxom,

·         telefonicky,

·         poštou,

·         elektronickou poštou.