Spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie, organizačná štruktúra

Spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie, organizačná štruktúra

Základné informácie Okresného úradu Levice vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

I n f o r m á c i e

o zriadení Okresného úradu Levice, jeho právomociach, kompetenciách a organizačnej štruktúre podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

I. Úrad

Okresný úrad Levice

Adresa: Ľ. Štúra 53, 934 03  Levice

II. Spôsob zriadenia

1.    Okresný úrad Levice bol zriadený zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jeho právomoci a kompetencie sú vymedzené v Smernici MV SR č. SVS-OMSZV1-2013/022320 z 13. septembra 2013, ktorou sa určuje vnútorná organizácia okresného úradu, vymedzuje základné úlohy a vnútornú organizáciu okresného úradu, zásady riadenia a rozhodovania, právomoci prednostu, vedúcich odborov a určuje náplň činnosti jednotlivých odborov.

2.    Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy. Okresný úrad je preddavková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

3.    Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.

4.    Okresný úrad sa vnútorne člení na tieto odbory:

·      organizačný odbor,

·      odbor všeobecnej vnútornej správy,

·      odbor živnostenského podnikania,

·      odbor krízového riadenia,

·      odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

·      odbor starostlivosti o životné prostredie,

·      pozemkový a lesný odbor,

·      katastrálny odbor, ktorý sa člení na

o  oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií,

o  oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam.

5.  Na čele každého odboru je vedúci odboru.