Prehľad

právnych predpisov, pokynov, inštrukcií a stanovísk na základe ktorých Okresný úrad Malacky koná a rozhoduje alebo upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb

 (§5 ods.1 písm. e) zákona NR SR č.211/2000 Z .z. o slobodnom prístupeinformáciám)

Základné spoločné platné právne predpisy upravujúce činnosť okresného úradu

1.        Zákon NR SR č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2.        Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

3.        Zákon NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky

4.        Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších

5.        Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

6.        Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

7.        Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií )

8.        Zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Právne predpisy, pokyny, inštrukcie a stanoviská upravujúce činnosť obvodného úradu v oblasti výkonu štátnej správy

 1. odbor všeobecnej vnútornej správy

 1. Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 2. Vyhláška MV SR č. 411/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku
 3. Opatrenia na zabezpečenie účinnejšieho vybavovania a postihu majetkových priestupkov (uverejnené 31. 3. 2000 v Operatívnych pokynoch pre krajské úrady a okresné úrady č. 203/302-2000/03246)
 4. Usmernenie k aplikácii § 42a Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (uverejnené 14. 12. 2000 v Operatívnych pokynoch pre krajské úrady a okresné úrady č. 203-2000/10776)
 5. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 6. Zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona NR SR č.207/1996 Z.  z.
 7.  Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
 8. Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 20f - § 20j)
 9. Zákon NR SR č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 10. Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
 11. Zákon SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
 12. Vyhláška MV SR č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č.  63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
 13. Zákon NR SR č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 14. Zákon NR SR č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov
 15. Zákon NR SR č. 165/1998 Z.z. o sčítaní obyvateľstva, domov a bytov
 16. Zákon NR SR č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní a o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov
 17. Zákon NR SR č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. z.
 18. Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov
 19. Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
 20. Zákon NR SR č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení občianskeho súdneho poriadku
 21. Zákon NR SR č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
 22. Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 23. Zákon NR SR č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach
 24. Zákon NR SR č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
 25. Zákon NR SR č. 153/2001 Z.z.  o prokuratúre
 26. Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 27. Zákon NR SR č. 540/2001 o štátnej štatistike
 28. Smernica MV SR z 9.1.1998 uverejnená vo Vestníku vlády SR čiastka 4 – o registri obcí SR
 29. Zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 30. Nariadenie vlády SR č. 100/1993 Z.z. o Obchodnom vestníku
 31. Zákon NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 32. Zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
 33. Zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 34. Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách
 35. Vyhláška MV SR č. 159/2006 Z. z. o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách
 36. Zákon NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení  neskorších predpisov
 37. Zákon NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 38. Zákon NR SR č. 301/1995 Z.z. o rodnom čísle
 39. Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov
 40. Zákon NR SR č. 320/2002 Z.z. o brannej povinnosti
 41. Zákon NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov okresnými úradmi a obcami
 42. Oznámenie MZV SR o vykonaní zmeny určenia orgánov Slovenskej republiky oprávnených podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín vydávať osvedčenia /„ Apostille“/
 43. Zákon č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 44. Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej Republiky.

2. odbor živnostenského podnikania

 Základné právne predpisy na úseku živnostenského podnikania

 1. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 527/2003 Z.z. (správny poriadok),(Správny poriadok bol republikovaný predpisom č. 138/2004 Z.z.)

 

 

Dotknuté právne predpisy na úseku živnostenského podnikania

A/ vyplývajúce z jednotlivých ustanovení živnostenského zákona

 1. Zákon č. 507/2001 Z.z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z.z., zákona č. 199/2004 Z.z.
 2. Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 90/1993 Z.z., zákona č. 185/1994 Z.z., zákona č. 435/2001 Z.z.
 3. Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorských právach a právach súvisiacich s autorským právom (zákon č. 618/2003 Z.z. zrušil zákon č. 383/1997 Z.z.)
 4. Zákon č. 199/1994 Z.z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov
 5. Zákon č. 337/1998 Z.z. o veterinárne starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2000 Z.z., zákona č. 23/2002 Z.z.
 6. Zákon č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 245/2003 Z.z., zákona č. 472/2003 Z.z., zákona č. 442/2004 Z.z. (zákon č. 488/2002 Z.z. zrušil čl. 1 zákona č. 337/1998 Z.z.)
 7. Zákon č. 194/1998 Z.z. o plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z.z., zákona č. 358/2004 Z.z.
 8. Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z. (zákon č. 586/2003 Z.z. zrušil zákon č. 132/1990 Zb.)
 9. Zákon č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch je zrušený zákonom č. 586/2003 Z.z.
 10. Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 63/1993 Z.z., zákona č. 232/1995 Z.z., zákona č. 397/2000 Z.z., zákona č. 561/2001 Z.z., zákona č. 526/2002 Z.z., zákona č. 527/2002 Z.z., zákona č. 357/2003 Z.z., zákona č. 514/2003 Z.z., zákona č. 420/2004 Z.z., zákona č. 562/2004 Z.z., zákona č. 757/2004 Z.z.
 11. Zákon č. 344/2004 Z.z. o patentových zástupcoch a o zmene zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z.z. a zákona č. 14/2004 Z.z. (zákon č. 344/2004 Z.z. zrušil zákon č. 237/1991 Zb.)
 12. Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z.z., zákona č. 353/1997 Z.z., zákona č. 235/1998 Z.z., zákona č. 240/1998 Z.z., zákona č. 280/1999 Z.z., zákona č. 415/2000 Z.z., zákona č. 291/2001 Z.z., zákona č. 32/2002 Z.z., zákona č. 356/2003 Z.z., zákona č. 589/2003 Z.z., zákona č. 613/2004 Z.z., zákona č. 125/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z.
 13. Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z.z. (zákon č. 382/2004 Z.z. zrušil zákon č. 36/1967 Zb.)
 14. Zákon č. 466/2002 Z.z.. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov
 15. Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona č. 88/1994 Z.z., zákona č. 246/1994 Z.z., zákona č. 249/1994 Z.z., zákona č. 171/1995 Z.z., zákona č. 304/1995 Z.z., zákona č. 58/1996 Z.z., zákona č. 373/1996 Z.z., zákona č. 204/1997 Z.z., zákona č. 144/1998 Z.z., zákona č. 128/1999 Z.z., zákona č. 247/2000 Z.z., zákona č. 331/2000 Z.z., zákona č. 483/2001 Z.z. (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zrušil § 1 až 99f a § 102 zákona č. 600/1992 Zb.)
 16. Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (zákon č. 2/1991 Zb. bol republikovaný predpisom č. 357/2001 Z.z.)
 17. Zákon č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov
 18. Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z.z., zákona č. 510/2002 Z.z., zákona č. 165/2003 Z.z., zákona č. 603/2003 Z.z., zákona č. 215/2004 Z.z., zákona č. 554/2004 Z.z., zákona č. 747/2004 Z.z., zákona č. 69/2005 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 214/2006 Z.z.
 19. Zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z.z., zákona č. 186/2004 Z.z., zákona č. 580/2004 Z.z., zákona č. 645/2004 Z.z., zákona č. 747/2004 Z.z., zákona č. 7/2005 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 10/2006 Z.z., zákona č. 262/2006 Z.z.
 20. Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 724/2004 Z.z., zákona č. 584/2005 Z.z., zákona č. 310/2006 Z.z. (zákon č. 650/2004 Z.z. zrušil zákon č. 123/1996 Z.z.)
 21. Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb.,(zákon č. 92/1991 Zb. bol republikovaný predpisom č. 326/1997 Z.z. a predpisom 84/2001 Z.z.)
 22. Zákon č. 14/2003 Z.z. úplné znenie zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z.z., zákonom č. 55/1999 Z.z., zákonom č. 332/2000 Z.z., zákonom č. 218/2001 Z.z., zákonom č. 553/2001 Z.z., zákonom č. 182/2002 Z.z. a zákonom č. 433/2002 Z.z. )
 23. Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení zákona č. 499/1991 Zb., zákona č. 154/1995 Z.z., zákona č. 58/1998 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., (zákon č. 51/1988 Zb. bol republikovaný predpisom č. 336/1992 Zb.)
 24. Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2005 Z.z., zákona č. 238/2006 Z.z. (zákon č. 656/2004 Z.z. zrušil zákon č. 70/1998 Z.z.)
 25. Zákon č. 435/2000 Z.z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z.z.
 26. Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 575/2001 Z.z., zákona č. 580/2003 Z.z.
 27. Zákon č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republike v znení zákona č. 152/1997 Z.z., zákona č. 259/2001 Z.z.
 28. Zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 716/2004 Z.z., zákona č. 69/2005 Z.z., zákona č. 117/2006 Z.z. (zákon č. 610/2003 Z.z. zrušil zákon č. 195/2000 Z.z.)
 29. Nariadenie vlády SR č 45/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi
 30. Zákon č. 219/2003 Z.z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 633/2004 Z.z. (zákon č. 219/2003 Z.z. zrušil zákon č. 268/2000 Z.z.)
 31. Zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení zákona č. 386/1996 Z.z., zákona č. 581/1997 Z.z., zákona č. 340/2000 z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 506/2002 Z.z., zákona č. 534/2003 Z.z., zákona č. 114/2004 Z.z.
 32. Zákon č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z., zákona č. 554/2001 Z.z., zákona č. 533/2003 Z.z., zákona č. 624/2004 Z.z., zákona č. 555/2005 Z.z.
 33. Zákon č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z.
 34. Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 126/2006 Z.z. (zákon č. 541/2004 Z.z. zrušil zákon č. 130/1998 Z.z.)
 35. Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce v znení zákona č. 231/2002 Z.z., zákona č. 121/2004 Z.z., zákona č. 215/2004 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z.
 36. Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (zákon č. 473/2005 Z.z. zrušil zákon č. 379/1997 Z.z.
 37. Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z.z., zákona č. 136/2004 Z.z., zákona č. 544/2004 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 11/2006 Z.z.
 38. Zákon č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z.z., zákona č. 260/2001 Z.z., zákona č. 114/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 109/2005 Z.z.
 39. Zákon č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných mestách a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 538/2005 Z.z. zrušil zákon č. 277/1994 Z.z.)
 40. Zákon č. 478/2002 Z.z. ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 230/2005 Z.z.
 41. Zákon č. 178/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 408/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 633/2004 Z.z.
 42. Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z.z., zákona č. 115/2000 Z.z., zákona č. 128/2002 Z.z., zákona č. 524/2005 Z.z.
 43. Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (zákon č. 311/2001 Z.z. bol republikovaný predpisom č. 433/2003 Z.z.)
 44. Zákon č. 370/1997 Z.z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z.z., zákona č. 400/2000 Z.z., zákona č. 263/2002 Z.z., zákona č. 320/2002 Z.z., zákona č. 321/2002 Z.z., zákona č. 512/2002 Z.z., zákona č. 545/2003 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z.,  zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 527/2004 Z.z., zákona č. 732/2004 Z.z., zákona č. 754/2004 Z.z., 240/2005 Z.z., zákona č. 346/2005 Z.z. (zrušil zákon č. 76/1959 Zb.)
 45. Zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 757/2004 Z.z. zrušil zákon č. 335/1991 Zb.)
 46. Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej službe, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z.z., zákona č. 181/1999 Z.z., zákona č. 356/1999 Z.z., zákona č. 224/2000 Z.z., zákona č. 464/2000 Z.z., zákona č. 241/2001 Z.z., zákona č. 98/2002 Z.z., zákona č. 328/2002 Z.z., zákona č. 422/2002 Z.z., zákona č. 659/2002 Z.z., zákona č. 212/2003 Z.z., zákona č. 178/2004 Z.z., zákona č. 201/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 727/2004 z.z., zákona č. 732/2004 Z.z., zákona č. 69/2005 Z.z., 623/2005 Z.z.
 47. Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon
  č. 500/2004 Z.z. úplné znenie zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 369/1999 Z.z., zákonom č. 441/2001 Z.z. (čl. V), zákonom č. 660/2002 Z.z. (čl. IV a V), zákonom č. 174/2004 Z.z. (čl. IV a V), zákonom č. 215/2004 Z.z. (čl. X) a zákonom č. 454/2004 Z.z.)
 48. Zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 480/2002 Z.z., zákona č. 606/2003 Z.z., zákona č. 69/2005 Z.z., zákona č. 558/2005 Z.z.
 49. Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z.z., zákona č. 207/2004 Z.z., zákona č. 1/2005 Z.z.
 50. Zákon č. 474/2005 Z.z. Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 474/2005 Z.z. zrušil zákon č. 70/1997 Z.z.)
 51. Zákon č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.z.
 52. Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z.z., zákona č. 520/2005 Z.z. (zákon č. 7/2005 Z.z. zrušil zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní)
 53. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 54. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 55. Vyhláška MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
 56. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (zákon č. 50/1976 Zb. bol republikovaný predpisom č. 109/1998 Z.z)
 57. Nariadenie vlády SR č. 176/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové nádoby (zrušilo nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z.z.)
 58. Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov (zákon č. 29/1984 Zb. bol republikovaný predpisom č. 350/1994 Z.z.)
 59. Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z.z., zákona č. 401/2002 Z.z., zákona č. 442/2003 Z.z., zákona č. 465/2003 Z.z., zákona č. 528/2003 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č.455/2004 Z.z., zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 332/2005 Z.z.
 60. Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 220/1996 Z.z., zákona č. 137/1998 Z.z., zákona č. 310/1999 Z.z., zákona č. 128/2002 Z.z., zákona č. 414/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z., zákona č. 469/2003 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 451/2004 Z.z., zákona č. 616/2004 Z.z., zákona č. 118/2006 Z.z., zákona č. 264/2006 Z.z.
 61. Zákon č. 272/1994 z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 222/1996Z.z., zákona č. 290/1996 Z.z., zákona č. 95/2000 Z.z., zákona č. 470/2000 Z.z., zákona č. 514/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 256/2003 Z.z., zákona č. 472/2003 Z.z., zákona č. 578/2003 Z.z., zákona č. 215/2004 Z.z., zákona č. 434/2004 Z.z., zákona č. 2/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 527/2005 Z.z.. (zákon č. 272/1994 Z.z. bol republikovaný predpisom č. 596/2002 Z.z.)
 62. Vyhláška MZ SR č. 79/1997 Z.z. o opatreniach na predchádzanie prenosným chorobám v znení vyhlášky MZ SR č. 54/2000 Z.z.
 63. Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z.z., zákona č. 115/2000 Z.z., zákona č. 128/2002 Z.z., zákona č. 524/2005 Z.z.
 64. Zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení zákona č. 389/1999 Z.z. , zákona č. 453/2001 Z.z.
 65. Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z.z. bol republikovaný predpisom č. 121/2005 Z.z.), (zákon č. 461/2003 Z.z. zrušil zákon č. 413/2002 Z.z.)
 66. Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z.z., zákona č. 353/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z. , 25/2006 Z.z., zákona č. 282/2006 Z.z., zákona č. 522/2006 Z.z. (zákon č. 581/2004 Z.z. zrušil zákon č. 273/1994 Z.z.)
 67. Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z.z. , zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 585/2004 Z.z., zákona č. 614/2004 Z.z., zákona č. 1/2005 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona č. 528/2005 Z.z., zákona č. 573/2005 Z.z., zákona č. 310/2006 Z.z. (zákon č. 5/2004 Z.z. bol republikovaný predpisom č. 389/2006 Z.z.) (zákon č. 5/2004 Z.z. zrušil zákon č. 387/1996 Z.z.)
 68. Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z.z., zákona č. 461/2002 Z.z.
 69. zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 576/2004 Z.z., zákona č. 90/2005 Z.z.
 70. Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb., zákona č. 62/1993 Z.z.
 71. Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
 72. Vyhláška MV SR č. 322/2001 Z.z. o inšpekčných knihách
 73. Vyhláška MV SR č. 323/2001 Z.z. o podrobnostiach obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti, spôsobe vykonania kvalifikačnej skúšky a pri vydaní osvedčenia o jej vykonaní
 74. Vyhláška MH SR č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried
 75. Zákon č. 126/1998 Z.z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z.z., zákona č. 284/2002 Z.z.
 76. Zákon č. 128/1998 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., zákona č. 22/2004 Z.z., zákona č. 451/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 266/2005 Z.z., zákona č. 308/2005 Z.z., zákona č. 646/2005 Z.z.
 77. Nariadenie vlády č. 42/2004 Z.z. o obchodnom vestníku (nariadenie vlády č. 42/2004 Z.z. zrušilo nariadenie vlády č. 100/1993 Z.z.)
 78. Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z.z., zákona č. 351/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z.
 79. Zákon č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 635/2004 Z.z., zákona č. 747/2004 Z.z., zákona č. 213/2006 Z.z.
 80. Zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z.z., zákona č. 43/2004 Z.z., zákona č. 635/2004 Z.z.
 81. Zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov
 82. Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z.z., zákona č. 439/2004 Z.z., zákona č. 721/2004 Z.z., zákona č. 747/2004 Z.z., zákona č. 310/2006 Z.z. (zákon č. 43/2004 Z.z. bol republikovaný predpisom č. 140/2005 Z.z.)
 83.  Zákon č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 589/2003 Z.z., zákona č. 604/2003 Z.z., zákona č. 554/2004 Z.z., zákona č. 646/2004 Z.z., zákona č. 747/2004 Z.z., zákona č. 214/2006 Z.z.
 84. Zákon č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z.z., zákona č. 200/1998 Z.z., zákona č. 388/1999 Z.z., zákona č. 367/2000 Z.z., zákona č. 442/2000 Z.z., zákona č. 456/2002 Z.z., zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 554/2004 Z.z., zákona č. 747/2004 Z.z., zákona č. 214/2006 Z.z. (zákon č. 202/1995 Z.z. bol republikovaný predpisom č. 312/2004 Z.z.)
 85. Zákon č. 725/2004 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 86.  Zákon č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

B/ Vyplývajúce z príloh živnostenského zákona

 1. Zákon č. 10/2004 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) (zákon č. 10/2004Z.z. zrušil zákon č. 539/1992 Zb.)
 2. Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z.
 3. Zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zákonov a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z.z., zákona č. 122/1999 Z.z., zákona č. 264/1999 Z.z., zákona č. 370/1999 Z.z., zákona č. 119/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z.
 4. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
 5. Zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 6. Vyhláška MŠ SR č. 257/1998 Z.z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
 7. Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z.z., zákona č. 215/2004 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 562/2005 Z.z.
 8. Zákon č. 161/1998 Z.z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 279/2001 Z.z., zákona č. 517/2003 Z.z.
 9. Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z.z.
 10. Vyhláška MH SR č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávane banským spôsobom.
 11. Zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z.z., zákona č. 132/2005 Z.z., zákona č. 529/2005 Z.z. (zákon č. 190/2003 Z.z. zrušil zákon č. 246/1993 Z.z.)
 12. Vyhláška MH SR č. 79/1993 Z.z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov
 13. Vyhláška MH SR č. 78/1993 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín
 14. Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch
 15. Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z.z., zákona č. 254/2003 Z.z.
 16.  Zákon  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb. zákona č.  103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona č. 136/1995 Z.z., zákona č. 199/1995 Z.z., zákona č. 286/1996 Z.z., zákona č.  229/1997 Z.z., zákona č. 175/1999 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 217/2002 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 103/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 417/2003 Z.z., zákona č. 608/2003 Z.z., zákona č.  541/2004 Z.z., zákona č. 290/2005 Z.z. zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č.  24/2006 Z.z.
 17. Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. č.236/2000 Z.z., zákona č. 554/2001 Z.z., zákona č. 533/2003 Z. z., zákona č. 624/2004 Z.z. , zákona č. 555/2005 Z.z
 18. Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 19. Zákon č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
 20. Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 24/2004 Z.z., zákona č. 443/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 733/2004 Z.z., zákona č. 479/2005 z.z., zákona č. 532/2005 Z.z., zákona č. 571/2005 Z.z., zákona č. 127/2006 Z.z.
 21. Zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 277/2005 Z.z.
 22. Zákon č.26/2002 Z.z. o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcej medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 23. Zákon č. 506/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 24. Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z.z.,   zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z.  
 25.  Zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 26.  Zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 220/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 532/2004 Z.z.
 27.  Zákon č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 28.  Zákon č. 491/2005 Z.z. o enviromentálnom overovaní a registrovaní organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre enviromentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 29. Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 30.  Zákon č. 567/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z.z. a o zmene ďalších zákonov
 31.  Zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Odbor organizačný

 1. 523/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov,
 2. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 3. 291/2002 Z. z.  o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 4. 278/1993 Z. z.  o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
 5. 130/2005 Z. z.  o vojnových hroboch,
 6. 381/2001 Z. z.  o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov,
 7. 71/1967 Zb.     o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 8. 40/1964 Zb.     Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 9. Výnos MF SR z 24. mája 2006, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 10. Výnos MF SR z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií SR z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442,
 11. Výnos MF SR z 28. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MF SR z 8. decembra 2004 č. 11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos MF SR z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 
 12. Zákon NR SR č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 13. Zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
 14. Zákon NR SR č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach
 15. Zákon SNR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 16. Zákon NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a   doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 17. Zákon NR SR č. 278/ 1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
 18. Zákon NR SR č. 21/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 19. Zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
 20. Zákon NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky
 21. Zákon č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme
 22. Zákon NR SR č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov
 23. Zákon č. 618/2003 Z. z. tzv. Autorský zákon
 24. Zákon NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 25. Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 26. Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 27. Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 28. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 29. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní
 30. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 31. Zákon NR SR č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

4. Odbor krízového riadenia

 1. Ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
 2. Zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
 3. Zákon NR SR č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
 4. Zákon NR SR č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov
 5. Zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií v znení neskorších predpisov
 6. Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie
 7. Zákon NR SR č. 215/2005 o ochrane utajovaných skutočností, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 241/2001 Z.z.
 8. Zákon NR SR č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorích predpisov
 9. Zákon Nr SR č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 10. Zákon NR SR č. 319/2002 Z.z. o obrane SR v znení neskorších predpisov
 11. Zákon NR SR č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 12. Zákon NR SR č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách SR
 13. Zákon č. 82/1994 o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.
 14. Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 15. Nariadenie vlády SR č. 565/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 166/1994 Z.z. o kategorizácií územia Slovenskej republiky v znení Nariadenia vlády SR č. 25/1997 Z.z.
 16. Nariadenie vlády SR č. 216/2004 Z.z, ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností
 17. Smernica Vlády SR (č.p.: ÚV- 63/127/2006), ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území SR (schválená uznesením vlády SR č. 996 zo 14. 12. 2005)
 18. Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
 19. Vyhláška MV SR č. 598/2004 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov
 20. Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany
 21. Vyhláška MV SR č. 524/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 303/1996 Z.z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení vyhlášky MV SR č. 384/1998 Z.z.
 22. Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z.z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany
 23. Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 300/1996 Z.z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými látkami v znení vyhlášky MV SR č. 347/1998 Z.z.
 24. Vyhláška MV SR č. 414/2004 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie hospodárenia s materiálom CO v znení vyhlášky MV SR č. 203/2002 Z.z.
 25. Vyhláška MV SR č. 557/2002 Z.z. o výdavkoch na civilnú ochranu z prostriedkov štátneho rozpočtu
 26. Uznesenie vlády SR č. 1021/2000 o ochrane obyvateľstva pred účinkami biologických látok
 27. Uznesenie vlády SR č. 1035/2000 o ochrane obyvateľstva pred účinkom chemických zbraní
 28. Uznesenie vlády SR č. 22/2000 ku Koncepcii individuálnej ochrany obyvateľstva SR do roku 2010
 29. Koncepcia kolektívnej ochrany obyvateľstva SR a výhľad do roku 2010
 30. Koncepcia vyrozumenia a varovania obyvateľstva do roku 2010
 31. Pokyn MV SR č. CO-5113/10 pre posudzovanie stavieb, území a vydávanie stanovísk odbormi krízového riadenia v územnom a stavebnom konaní z roku 2001
 32. Usmernenie k spracovaniu samostatnej doložky v územnoplánovacej dokumentácií (vydalo MV SR – ÚCO v roku 2000)
 33. Pokyn č. 4/2006 pre dopravné zabezpečenie evakuácie
 34. Smernica pre zdravotnícke zabezpečenie evakuácie č. 36875-1/2004-OKM (vydalo MZ SR v roku 2004)
 35. Pokyn č. 1/2000 MH SR a Správy hmotných rezerv SR pre oblasť zásobovacieho zabezpečenia evakuácie
 36. Pokyny č. 428/2001-260 upravujúce podmienky evakuačných opatrení a veterinárne zabezpečenie evakuácie hospodárskych zvierat pri vyhlásení evakuácie
 37. Vestník MV SR čiastka 57/2005 – 57. nariadenie MV SR o plnení úloh odborného zabezpečenia evakuácie v oblasti poriadkového a bezpečnostného zabezpečenia na území SR
 38. Smernica pre civilné a núdzové plánovanie v Slovenskej republike
 39. Smernice MV SR č. CO-2068/5 zo dňa 15.apríla 1999 pre utváranie zmlúv krajskými úradmi o vzájomnej spolupráci a poskytovaní pomoci pri mimoriadnych udalostiach (uverejnené vo Vestníku vlády SR roč. 9, čiastka 3 z 19.5.1999)
 40. Smernica MV SR č. 239-11/OOO-2004, ktorou sa upravujú podrobnosti na zabezpečenie služobnej alebo pracovnej pohotovosti na KÚ a ObÚ za účelom plnenia neodkladných úloh a opatrení po vyrozumení o vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, mimoriadnej situácie alebo po vzniku mimoriadnej udalosti
 41.  Smernica MV SR č. CO-556/VO-2005 o postupe KÚ a ObÚ pri žiadaní o pomoc zo zahraničia pri mimoriadnych udalostiach
 42. Metodické pokyny MŠ SR č. 49/2003-CO pre zabezpečenie evakuácie na školách v Slovenskej republike
 43. Príručka MV SR – ÚCO č. 5/2000 – Značky a skratky používané v CO
 44. Zákon NR SR č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona NR SR č. 137/1998 Z.z. (§ 22 – platný do 31.12.2002)
 45. Zákon NR SR č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa (§ 5)
 46. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 338/2004 Z.z. o administratívnej bezpečnosti
 47. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 331/2004 Z.z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca
 48. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č.325/2004 Z.z. o priemyselnej bezpečnosti
 49. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z.z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
 50. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii  mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní
 51. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z.z. o bezpečnosti technických prostriedkov
 52. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti  o širokej ochrane informácií
 53. Odborný pokyn MO SR č. p. OdRŠS-9-5/2005 k oslobodzovaniu vojakov zálohe od výkonu mimoriadnej služby
 54. Metodické usmernenie ÚKR - MV SR č. p. ZU-14/UO-2005 – Evidencia ľudských zdrojov na poskytovanie pracovných síl a evidencia vecných prostriedkov pre potreby krajského úradu a obvodnému úradu
 55. Vyhláška MH SR č. 206/2005 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze.
 56. Metodické usmernenie MO SR a MV SR č. ZÚ-37/UO-2004 na zabezpečenie úloh obrany štátu, vyplývajúcich zo zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane a zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov
 57. Vyhláška MPH SR č. 125/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach.
 58. Metodický pokyn MH SR č. 4/2003 na spracovanie podkladov využiteľných krajskými úradmi, okresnými úradmi a obcami pri organizácii predaja životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie.
 59. Vyhláška MH SR č. 98/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu.
 60. Vyhláška MH SR č. 119/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona NR SR č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 61. Koordinačno-metodický pokyn MH SR č. 243/2004-540, ktorým sa upresňuje klasifikácia výdavkov na hospodársku mobilizáciu.
 62. Koordinačný metodický pokyn MH SR č. 2347/2003/540/17 pre používanie programových prostriedkov JIS HM – Použitie programu ATON na krajských a okresných úradoch.
 63. Pokyn ÚKM - MV SR č.p.: CO-65-1/OOO-2005  na zabezpečenie vedenia dokumentácie  krízového riadenia krajského úradu a obvodného úradu.
 64. Metodické usmernenie ÚKM MV SR č. p. ZÚ-85/ÚO-2005 na vypracovanie základnej dokumentácie KÚ a ObÚ na plnenie úloh po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
 65. Smernica MV SR č. ZÚ-97/ÚO-2005 na zabezpečeniu plnenia úloh krajských úradov a obvodných úradov po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
 66. Smernica MV SR č. ZU-252-15/2005, ktorou sa zjednocuje postup krajských úradov pri príprave na krízové situácie mimo času vojny a vojnového stavu a pri ich riešení.
 67. Metodické usmernenie ÚKM MV SR č. ZU-109/ÚO-2005 pre obvodné úrady k vedeniu evidencie nehnuteľnosti potrebných na obranu štátu a zabezpečeniu ubytovania príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených zborov, hasičského záchranného zboru a osôb, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie.
 68. Metodické usmernenie ÚKM MV SR č. ZU-104/ÚO-2005 na zabezpečenie jednotného postupu obvodných úradov a územných vojenských správ pri realizácii požiadaviek na uloženie pracovnej povinnosti pre potreby ozbrojených síl a ozbrojených zborov pri zabezpečení úloh obrany štátu
 69. Metodické usmernenie ÚKM MV SR č. ZU-96/ÚO-2006 pre KÚ a obvodné úrady na zjednotenie postupu koordinácie činnosti obcí pri plnení niektorých úloh na úseku obrany štátu a hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie.
 70. Metodický pokyn ÚKM MV SR č. p. ZÚ-210/2006 sa vydáva metodika činnosti KŠ KÚ a KŠ ObÚ.
 71. Metodický pokyn ÚKM MV SR č. p. ZÚ-296/2006 sa vydáva metodika prípravy KŠ KÚ pri príprave na krízovú situáciu.