Prehľad

právnych predpisov, pokynov, inštrukcií a stanovísk, na základe ktorých  obvodné úrady konajú a rozhodujú, alebo upravujú práva a povinnosti  fyzických a právnických osôb.

 

(§5 ods.1 písm.e, zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov)

 

 

I. odbor organizačný

a)  na úseku organizačnom  

-     zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach,

-     zákon č. 85/1990 Zb. o  petičnom práve v  znení zákona č. 242/1998 Z. z.,

-     zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b) vo vzťahu k územnej samospráve

-     zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov,

obvodný úrad v sídle kraja na úseku vzťahu k územnej samospráve ďalej

-     zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov,

-     zákon č. 302/2001 Z. z.  o samospráve vyšších územných celkov  (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov,

c) na úseku vojnových hrobov – len obvodný úrad v sídle kraja

-     zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení zákona č. 335/2007 Z.z.,

d)  na úseku správy registratúry

-     zákon č. 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (úplné znenie zákon č. 503/2007 Z. z.),

-     vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     smernica MV SR č. SVS-204-2007/01101 z 15. októbra 2007, ktorou sa vydáva vzorov    registratúrny poriadok a registratúrny plán obvodných úradov,

-     smernica MV SR č. SVS-204-2007/01121 z 29. októbra 2007, ktorou sa určuje postup obcí, obvodných úradov a štátnych archívov pri príprave vyraďovacieho konania a vyraďovaní štátnych matrík a zbierok listín,

-     usmernenie MV SR pre obvodné úrady č. SVS-204-2004/445 z 2. júna 2004 o vyhotovovaní odpisov, výpisov alebo písomných informácií z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov v úradnej úschove (registratúra),

-     usmernenie MV SR pre obvodné úrady č. SVS-204-2004/446 z 2. júna 2004 o osvedčovaní odpisov (fotokópií), výpisov alebo písomných informácií,

-     metodický pokyn MV SR č. SVS-204-2003/567 z 1. decembra 2003 pre krajské úrady a obvodné úrady na ďalšiu správu registratúrnych záznamov vzniknutých z činnosti krajských úradov a okresných úradov v rokoch 1996 až 2003,

-     usmernenie MV SR č. SVS-204-2007/566 z 10. apríla 2007  pre krajské úrady a obvodné úrady o vyraďovaní registratúrnych záznamov,

e) na úseku informatiky

-     zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

II. odbor všeobecnej vnútornej správy

-     Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,

-     Ústavný zákon č. 244/1998 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky                      č. 460/1992 Zb.,

-     Ústavný zákon č. 9/1999 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky                            č. 460/1992 Zb.,

-     zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) v znení neskorších predpisov,

-     Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,

-     zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 152/1998 o sťažnostiach,

-     zákon č. 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 254/2007 Z.z. o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov                     v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z.z.,

-     zákon č. 335/2007 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov,

-     zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

a) na úseku priestupkovom

-     zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

-     vyhláška MV SR č. 411/2006 Z.z. ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku,

-     Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov,

-     zákon NR SR č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach,

-     zákon č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení zákona č. 335/2007 Z.z.,

-     zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,

b) na úseku matrík

-     zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov,

-     vyhláška MV SR č. 302/1994 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách v znení neskorších predpisov,

-     zákon NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok     a sčítania obyvateľov

-     zákon SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov,

-     vyhláška MV SR č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR                  č.  63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách,

-     zákon NR SR č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov,

-     zákon NR SR č, 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

-     vyhláška MV SR č. 347/1997 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb,

obvodný úrad v sídle kraja na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok  a sčítania obyvateľov ďalej

-     zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov,

-     zákon č. 165/1998 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001,

d)      na úseku volieb a referenda

-     zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

-     zákon  č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z.z.

-     zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z.,

-     zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 331/2003 Z. z.  o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov,

-     zákon NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov,

e)    na úseku hlásenia pobytu občanov  a registra obyvateľov

-     zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

f) obvodný úrad v sídle kraja na úseku registrácie

-     zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona NR SR č.207/1996 Z.z. v znení zákona č. 335/2007 Z.z.,

-     zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,

-     Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov,

-     zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

-     zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,

g)    na úseku vydávania osobitných označení vozidiel a preukazov osobitných označení vozidiel – len obvodný úrad v sídle kraja

-     zákon NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,

-     vyhláška MV SR č. 225/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,

h)        na úseku štátneho občianstva – len obvodný úrad v sídle kraja

-     zákon NR SR č. 40/1993 Z .z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

 

III. odbor  živnostenského podnikania

ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY

-     zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona                       č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona č. 132/1994 Z. z., zákona č. 200/1995 Z. z., zákona č. 216/1995 Z. z., zákona č. 233/1995 Z. z., zákona č. 123/1996 Z. z., zákona                             č. 164/1996 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 289/1996 Z. z., zákona č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona           č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č.143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona              č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona          č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z. a zákona č. 338/2000 Z. z. 223/2001 Z. z.,  279/2001 Z. z.,  488/2001 Z. z .,  554/2001 Z. z.,  261/2002 Z. z.,  284/2002 Z.z.506/2002 Z.z.,279/2001 Z.z.,245/2003 Z.z..219/2003 Z.z.,423/2003 Z.z.,190/2003 Z. z., 515/2003 Z. z., 586/2003 Z. z., 602/2003 Z.z.,279/2001 Z. z., 506/2002 Z. z., 347/2004 Z. z., 350/2004 Z. z., 365/2004 Z. z., 420/2004 Z. z., 533/2004 Z. z., 544/2004 Z. z., 578/2004 Z. z., 624/2004 Z. z., 650/2004 Z. z., 656/2004 Z. z., 725/2004 Z. z., 8/2005 Z. z., 93/2005 Z. z., 331/2005 Z. z., 340/2005 Z. z., 351/2005 Z. z., 470/2005 Z.z.,473/2005 Z. z., 491/2005 Z. z., 555/2005 Z. z., 567/2005 Z.z.,126/2006 Z. z., 124/2006 Z. z., 17/2007 Z. z., 99/2007 Z. z., 193/2007 Z. z., 218/2007 Z. z., 358/2007 Z. z.,

-     zákon NR SR č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

 

Dotknuté právne predpisy

a)      vyplývajúce z jednotlivých ustanovení živnostenského zákona

-     zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.),

-     zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-     zákon č. 507/2001 Z. z. o pošte v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 618/2003 Z. z. o autorských právach a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov,

-     zákon  NR SR  č. 199/1994 Z.z.   o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z.z.,

-     zákon č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej  starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 194/1998 Z.z.  o šľachtení plemenitbe hospodárskych zvierat  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

-     zákon  SNR  č.  323/1992 Zb.  o notároch  a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 344/2004 Z.z.  o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z.z. a zákona č. 14/2004 Z.z.,

-     zákon  NR SR č. 233/1995 Z.z.   o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)  a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 382/2004 Z.z.    o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z.z.

-     zákon č. 466/2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov,

-     zákon č. 566/2001. Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov,

-     zákon 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov,

-     zákon č.  594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov,

-     zákon  NR SR č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov,

-     zákon č. 149/2001 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, 

-     zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon NR SR č. 202/1995 Z.z. devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon  č. 650/2004 Z.z.   o doplnkovom  dôchodkovom  sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach  prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-     zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.  o banskej  činnosti,  výbušninách  a o štátnej banskej  správe v znení neskorších predpisov,

-     zákon   č. 656/2004 Z.z.  o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon  č.  435/2000 Z.z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon  NR SR č. 258/1993 Z.z.  o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

-     zákon  NR SR č. 164/1996 Z.z. o dráhach  a o zmene zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 610/2003  Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 331/2005 Z.z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-     zákon  č. 168/1996 Z.z. o cestnej  doprave v znení neskorších predpisov,

-     zákon  SNR  č. 38/1992 Zb. o autorizovaných  architektoch  a autorizovaných  stavebných  inžinieroch v znení neskorších predpisov,

-      zákon č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 541/2004  Z.z. atomový zákon a zmena niektorých zákonov,

-     zákon   č. 125/2006 Z.z.  o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007Z.z.,

-     zákon    č. 473/2005   Z.z.    o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti ( zákon o súkromnej bezpečnosti ),

-      zákon  č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve  (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 311/2001 Z.z.. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene  Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 7/2005  Z.z.. o konkurze  a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,

-     zákon SNR  č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

-      nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 176/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia,

-     vyhláška  Ministerstva  školstva SR   č. 510/2004 Z.z..  o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách v znení neskorších predpisov,

-     zákon  č. 29/1984 Zb.,  o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 386/1997 Z.z o o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 v znení neskorších  predpisov,

-     zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších  predpisov,

-     zákon č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon  SNR č. 461/2003 Z.z.. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon NR SR č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov,

-     zákona   č. 428/2002  Z.z.  o ochrane  osobných  údajov v znení neskorších predpisov,  

-     zákon  č.  83/1990  Zb.  o združovaní  občanov  v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 540/2001 Z.z o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 477/2002 Z.z o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií,

 

c)      vyplývajúce z príloh živnostenského zákona

-        zákon č. 10/2004 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) zákonov v znení neskorších predpisov,

-     vyhláška Ministerstva práce ,sociálnych vecí a rodiny SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,

-     vyhláška  Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti zákonov v znení neskorších predpisov,

-     vyhláška  Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti,

-     vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhlášky č. 486/1990 Zb.,

-     vyhláška  Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 51/1978 o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z.,

-     zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1995 Z.z. o reklame v znení zákona č. 119/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov,

-     vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach,

-     zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

-     vyhláška  Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z.z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry v znení vyhlášky č. 300/2000 Z.z.,

-     zákon  č.314/2001 Z.z. . o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

-     zákon č. 161/1998 Z.z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

-     zákon NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,

-     vyhláška  Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o  overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,

-     zákon NR SR č. 190/2003 Z.z o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     vyhláška  Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1993 Z.z.  o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov  a pyrotechnikov,

-     vyhláška  Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993 Z.z  ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri výrobe a spracovaní výbušnín,

-     vyhláška  Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z.z.,

-     zákon č. 338/2000 Z.z.. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov  v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-     zákon č. 567/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z.z. a o zmene ďalších zákonov v znení zákona č. 567/2005 Z.z.

-     zákon č. 543/2002 Z.z  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

-     nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

-     zákon č. 326/2005 Z.z.  o lesoch v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 217/2004 Z.z o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č257/2007 Z.z. o sieťových odvetviach  v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 527/2002 Z.z. dobrovoľných dražbách a doplnení  zákona SNR č. 323/1992 Zb.  o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 355/2007  Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 355/2007 Z.z.,

-     zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z.

 

 

IV. odbor  civilnej ochrany a krízového riadenia

a)   na úseku krízového riadenia, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie

 

ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY

-     Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,   výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

-     zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-     zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,

-     zákon NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov,

-     vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 98/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu,

-     vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 119/2003 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,

-     vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach,

-     vyhláška Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky  č. 164/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie,

-     vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 259/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie,

 

OPERATÍVNE AKTY RIADENIA

-     Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-252-15/2005 z 15. júna 2005, ktorou sa zjednocuje postup krajských úradov pri príprave na krízové situácie mimo času vojny a vojnového stavu a pri ich riešení,

-     Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-97/UO-2005 z 13. júna 2005 na zabezpečenie jednotného postupu plnenia úloh krajských úradov a obvodných úradov po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,

-     Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre orgány miestnej štátnej správy č. KMCO-150/UO-2007, ktorým sa mení metodické usmernenie úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-14/UO-2005 na vedenie  evidencie ľudských zdrojov na poskytovanie pracovných síl a evidencie vecných prostriedkov pre potreby krajského úradu a obvodnému úradu,

-     Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. KMCO-154/UO-2007 na vypracovanie základnej dokumentácie obvodného úradu po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, 

-     Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre orgány miestnej štátnej správy č. KMCO-151/UO-2007, ktorým sa mení metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU - 96/UO-2006pre krajské úrady a obvodné úrady na zjednotenie postupu koordinácie činnosti obcí pri plnení niektorých úloh na úseku obrany štátu a hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie,

-     Pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. KMCO-436/KM-2007, ktorým sa mení metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. ZU-210/2006, ktorým sa vydáva metodika činnosti krízového štábu krajského úradu a krízového štábu obvodného úradu,

-     Pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. KMCO-407/KM-2007, ktorým sa mení metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. ZU-296/2006, ktorým sa vydáva metodika odbornej prípravy krízového štábu krajského úradu pri príprave na krízovú situáciu,

-     Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre orgány miestnej štátnej správy č. KMCO-152/UO-2007, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra SR.