Postup, ktorý musí obvodný úrad (ďalej len povinná osoba) dodržať pri vybavovaní podaní fyzických osôb a právnických  osôb, vrátane príslušných lehôt na vybavenie.

 

·      Ak je  žiadosť podávaná ústne, vyhotoví sa z nej formulár o prijatí ústnej žiadosti, zaeviduje sa v podateľni, na centrálnom registri a doručí sa vecne príslušnému odboru na vybavenie.

·      Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti alebo je nezrozumiteľná, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby takúto žiadosť doplnil.

·      Vo výzve sa určuje lehota na doplnenie žiadosti, ktorá je minimálne 7 dní. Po márnom uplynutí lehoty na doplnenie žiadosti sa vec odloží bez vydania rozhodnutia.

·      Vec sa odloží aj v prípade, ak žiadateľ nezaplatí požadovanú úhradu nákladov za sprístupnenie informácie.

·      Povinná osoba vybaví žiadosť o informáciu bezodkladne ak ide o jednoduchú vec, inak do 8 dní od jej podania.

·      Ak nie je možné dodržať 8-dňovú lehotu na vybavenie, možno ju v zákonom stanovených  prípadoch predĺžiť o 8 dní a povinná osoba to bezodkladne  oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov.

·      Ak povinná osoba nedisponuje potrebnými informáciami,  postúpi žiadosť do 5 dní od jej podania vecne príslušnej povinnej osobe, ak je jej známa, ak jej nie je známa, vydá do 8 dní od podania žiadosti rozhodnutie o jej odmietnutí.

·      Postúpenie žiadosti sa bezodkladne oznámi žiadateľovi.   

·      Pri vybavovaní ostatných podaní povinná osoba dodržiava lehoty na vybavenie veci podľa § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, a to:

¾        v jednoduchých veciach rozhodne bezodkladne,

¾        v ostatných prípadoch, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, rozhodne

       do 30 dní, od začatia konania    

¾        vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní,

¾        ak nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže lehotu primerane predĺžiť

        nadriadený (odvolací) orgán.

 

 

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

Povinná osoba sprístupní informáciu

·      ústne,

·       umožnením nahliadnutia do spisu,

·      vyhotovením  odpisu alebo výpisu,

·      odkopírovaním informácií na technický nosič dát,

·      sprístupnením predlôh s požadovanými informáciami,

·      faxom,

·      telefonicky,

·      poštou,

·      elektronickou poštou.