Príloha č. 3

Sadzobník

spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona NR SR 211/2000 Z.z.

1. rozmnožovanie - l strana čiernobiela formát A4                               0,06,- €

2. vytlačenie na tlačiarni - l strana čiernobiela formát A4                      0,09,- €

3. informácia poskytnutá na elektronickom médiu (disketa, CD - l ks) 0,082,- €

 

4. poštovné poplatky - podľa cenníka Slovenskej pošty:

do 50g               do l00g   do 500g    do l000g    do 2000g

list                                                            0,33,-€    0,46,-€       0,50,-€       1,03,-€       1,89,-€

doporučený list                                       0,83,-€    0,96,-€       1,-€

doporučene s doručenkou                   1,13,-€    1,26,-€       1,29,-€

doporučene opakované

do vlastných rúk                   1,46,-€    1,59,-€   1,63,-€

 

 

5. informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne

6. ak určené náklady nepresahujú sumu v hodnote 3,31,- €, môže vedúci odboru upustiť    

   od jej úhrady

 

Forma úhrady: -     poštovou poukážkou

-         bezhotovostným prevodom na účet v štátnej pokladni č.7000299614/8180

-         v hotovosti do pokladne ObÚ v úradných hodinách