Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku proti rozhodnutiam vydaným povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 

Miesto

·      opravný prostriedok proti rozhodnutiu (odvolanie) povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie  možno podať na obvodný úrad,  ktorý  rozhodnutie vydal,  alebo mal vydať, teda tomu subjektu, ktorému bola podaná samotná žiadosť,

·      z odvolania by malo byť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zrejmé 

-        kto  podáva odvolanie,

-        proti ktorému rozhodnutiu smeruje,

-        zdôvodnenie prečo sa odvolanie podáva,

-        návrh, ako má  odvolací orgán rozhodnut.

 

Spôsob             

·      písomne,

·      ústne do zápisnice,

·      telegraficky (faxom, elektronickou poštou) ktoré treba najneskôr do troch dní potvrdiť písomne, alebo ústne do zápisnice.

 

Lehota         

·      v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti,

·      pri nevydaní rozhodnutia sa za deň doručenia považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

 

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby

 

Ak žiadateľovi nebolo vyhovené v odvolacom konaní, môže do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní podať žalobu na príslušný súd. V žalobe možno žiadať iba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (súd sa nebude zaoberať podstatou veci  -  sprístupnením alebo nesprístupnením informácie). Súd môže napadnuté rozhodnutie zrušiť ako nezákonné a vrátiť vec žalovanému obvodnému úradu,  alebo žalobu zamietne.

Súdne možno preskúmať iba rozhodnutie o odmietnutí žiadosti, pričom musia byť splnené tieto požiadavky:

·      rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť,

·      návrh môže podať len účastník konania,

·      návrh (žaloba) na preskúmanie musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, a aký konečný návrh robí.

Návrh sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní alebo od druhého dňa po márnom uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní, ak obvodný úrad nerozhodol.

 

 

 

 

Voči rozhodnutiam vydaným správnym orgánom v správnom konaní možno okrem riadnych opravných prostriedkov podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) podať  mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:

·      obnova konania,

·      preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania,

·      protest prokurátora.

 

Obnova konania

·      účastník sa môže sám a priamo domáhať obnovenia konania, ktoré bolo ukončené právoplatným rozhodnutím a len z dôvodov v zákone taxatívne určených,

·      miesto podania - podáva sa na správnom orgáne, ktorý rozhodol vo veci v poslednom stupni,

·      lehota -  tri mesiace odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia,

·      spôsob – podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.